KULLANICI SÖZLEŞMESİ
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERINE İLİŞKİN ÖNEMLI DÜZENLEMELER İÇEREN BU SÖZLEŞMEYİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE TÜM BU SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ UNUTMAYINIZ.

MADDE 1 - GİRİŞ HÜKÜMLERİ

1.1. Isbu kullanıcı ve üyelik sözleşmesi ("Sözleşme") www.rentiva.com alan adli internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen portala ("Portal") üye olan kullanıcı ("Kullanıcı") ile kayıtlı merkezi Halil Rıfat Paşa Mah. Dereboyu 1 sk. no: 43 iç kapı no: 3 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ve isbu Sözleşme tahtinda VERİ SORUMLUSU sıfatını haiz 0723045373300001 MERSIS No.lu Peerton Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Turizm ve Ticaret A.S. ("RENTIVA") arasında akdedilmektedir.

1.2. Portal'da yer alan ve/veya Portal'ın kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından uyulması gereken ve zaman zaman RENTİVA tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen politika, kural ve uygulamalar ("Kurallar"), Sözleşme'nin ekleri ve tüzel kişi Kullanıcılar tarafından imzalanan Tüzel Kişi üyelik Şartnamesi, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

1.3. Sözleşme ve Kurallar, RENTİVA tarafından Portal üzerinden sunulan Hizmetler'in kapsamını ve kullanım koşullarını düzenlemektedir. Sözleşme sadece Kullanıcı ile RENTIVA arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemekte olup Kullanicilar arasindaki kiralama ilişkisi doğrudan Kullanıcılar arasında akdedilen Araç Kiralama Sözleşmesi kapsamında düzenlenmektedir. Madde 14.1 hükmü saklıdır.

1.4. Sözlesme'nin Kullanıcı tarafından Portal üzerinden elektronik ortamda kabul edilmesi Portal'a üye olunmasının ön şartıdır. Ayrıca Portal'ı kullanan tüm kişiler, RENTİVA' nın Hizmetler'ini kullanmakla, herhangi bir surette hene olmamış olsa dahi, kullanım tarihi itibariyle geçerli Kurallar'ı ve Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

1.5. RENTİVA, Hizmetler karşılığında alınan ücretleri, Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman işletmesel ve/veya teknik gereklilikler sebebiyle tek taraflı olarak değiştirme/güncelleme hakkına sahiptir. Ancak bu değişiklikler değişiklik öncesi tamamlanan işlemler için geçerli olmaz. Bu şekilde değiştirilen/güncellenen Sözleşme Portal'da yayınlanacak veya Kullanıcı'nın Portal'a giriş sırasında yeniden onayına sunulacaktır. Kullanıcı, eğer güncellemeleri kabul etmiyorsa, bu durumda Portal kullanımını sonlandırma ve üyelikten çıkma tamamen kendi inisiyatifinde ve sorumluluğundadır. RENTİVA güncellenen Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı kabul etmediğini kendisine bildiren Kullanıcılar'ın üyeliğini derhal sonlandırabilir. Kurallar'ın güncellenmesi sonrasında Portal'ı kullanan Kullanıcılar da, güncellenen Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.

1.6. Kullanıcı, aynı işlemde olmamak üzere, Portal üzerinde hem Kiraya Veren hem de Kiracı olarak işlem yapabilir. İşbu Sözleşme hükümleri Portal üzerinde işlem yapan Kullanıcılar'a Kiraya Veren veya Kiracı olmalarına göre uygulanacaktır. Kiraya Veren ve Kiracı işbu Sözleşme'de birlikte kullanım yerine göre " Kullanıcı" veya " Kullanıcılar" olarak anılacaktır.

MADDE 2 - TANIMLAR

RENTİVA; Portal'ın işleticisi ve işbu Sözleşme'nin tarafı olan Peerton Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Turizm ve Ticaret A.S ünvanlı anonim şirketi ifade eder.

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ; Portal üzerinden listelenen araçlara ilişkin olarak doğrudan ve sadece Kiraya Veren ile Kiracı arasında Portal üzerinden veya çevrim dışı olarak akdedilen araç kiralama sözleşmesini ifade eder.

HİZMET BEDELİ; RENTIVA tarafından Kullanıcılar'a Portal üzerinden verilen kiralama aracılık hizmetleri karşılığında Portal üzerinden Kullanıcılar'a duyurulacak/bildirilecek ve Kullanıcı tarafından RENTİVA'ya ödenmek zorunda olan hizmet bedelini ifade eder. Hizmet Bedeli, Madde 4.2.7'de belirtilen ek hizmetler için RENTİVA'nın ayrıca tahsile hak kazanacağı ek hizmetlere ilişkin bedelleri kapsamaz.

HİZMETLER; RENTİVA tarafından Kullanıcılar'a sağlanan ve Madde 4.2.'de sayılan hizmetleri ifade eder.

İÇERİK; her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılı ve işitsel imgeleri ifade eder.

IYZICO; Portal üzerinden çevirim içi güvenli ödeme hizmetlerini sağlayan Iyzico ödeme Hizmetleri A.S ünvanlı şirketi ifade eder.

KİRACI; Portal üzerinde listelenen bir aracı kiralayan Kullanıcı'yı ifade eder.

KİRAYA VEREN; Portal üzerinde listediği bir aracı diğer bir Kullanıcı'ya kiraya veren Kullanıcı'yı ifade eder.

KVK; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.

KULLANICI; www.rentiva.com alan adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen Portal’a üye olan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

KURALLAR; Portal’da yer alan ve/veya Portal’ın kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından uyulması gereken ve zaman zaman RENTİVA tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen tüm politika, kural ve uygulamaları ifade eder.

PORTAL; www.rentiva.com alan adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen, RENTİVA tarafından Kullanıcılar’a çevirimiçi araç kiralama hizmetlerinin sunulduğu portalı ifade eder.

SÖZLEŞME; işbu kullanıcı ve üyelik sözleşmesini ifade eder.

TÜZEL KİŞİ ÜYELİK ŞARTNAMESİ; Tüzel kişi Kullanıcı ile RENTİVA arasında akdedilen ve Madde 3.2’de düzenlenen özel şartnameyi ifade eder.

TAAHHÜTLÜ KİRALAMA SİSTEMİ; Madde 5.3’te tanımlanan kiralama türünü ifade eder.

MADDE 3 - PORTAL ÜYELİĞİ

3.1. Portal’da sunulan Hizmetler’den sadece Portal üyeliği RENTİVA tarafından onaylanan Kullanıcılar yararlanabilir.

3.2. Kullanıcı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Gerçek kişi Kullanıcılar doğrudan Portal üzerinden çevirim içi ortamda üyelik işlemlerini tamamlar, Sözleşme’yi elektronik ortamda akdederler. Üye olmak isteyen tüzel kişi Kullanıcılar ile RENTİVA arasında ise, tüzel kişiler yönünden özel şartlar içeren ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan bir özel bir şartname (“Tüzel Kişi Üyelik Şartnamesi”) üyeliğe giriş sırasında çevirim dışı olarak ve ıslak imza atılmak suretiyle akdedilir. İşbu Sözleşme ve Araç Kiralama Sözleşmeleri’nin Portal üzerinden akdedilmesi de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere Portal üzerindeki tüm işlemler, tüzel kişi Kullanıcı adına kendisi tarafından imzalanacak Tüzel Kişi Üyelik Şartnamesi ekindeki “Portal Yetkilendirme Formu” kapsamında yetkilendirilecek gerçek kişi/kişiler eliyle gerçekleştirilir. Bu durumda yetkili gerçek kişilerin yaptığı tüm işlemlerin tarafı sadece tüzel kişi Kullanıcı olur. Gerçek kişinin Portal üzerinde yaptığı işlemlere ilişkin tüm hak ve yükümlülükler tüzel kişi üzerinde doğar. Yetkili gerçek kişi işbu Sözleşme’yi Portal üzerinden akdetmeye ve Sözleşme’nin güncellenen/değiştirilen tüm versiyonlarını Portal üzerinden elektronik ortamda kabul etmeye de yetkili olup tüzel kişi Kullanıcı, yetkilendirdiği gerçek kişi tarafından bu şekilde kabul edilen Sözleşme şartları ve Kurallar ile bağlıdır.

3.3. Portal’a Kullanıcı tarafından yetki verilmemiş kişilerin girerek, tüzel kişi Kullanıcı adına işlem yapmaya teşebbüs etmeleri veya işlem yapmaları “yetkisiz işlem” olarak kabul edilir. Kullanıcı ve yetkilendirdiği kişiler, RENTİVA tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı, şifreler ve sair sistem giriş bilgilerini saklamak ve gizli tutmakla yükümlü olup bunların üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden dolayı gerçekleşen yetkisiz işlemler sebebiyle uğranılan tüm zararlar münhasıran ilgili Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın ayrıca, aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde derhal kredi kartını aldığı bankayı ve RENTİVA’yı bilgilendirmesi zorunlu olup aksi halde Kullanıcı bilgi vermeme veya geç bilgilendirme sebebiyle doğacak zararlardan da münhasıran kendisi sorumlu olur.

- Portal’a kendisinin hesabından ve/veya bir başka Kullanıcı’nın hesabından yetkisiz bir erişim olduğunu ve yetkisiz bir işlem yapıldığını veya yapılmaya çalışıldığını tespit ederse;

- Kendisine gönderilen işlem onayında herhangi bir hata varsa;

- Kullanıcı giriş şifresinin ve/veya kredi kartı bilgilerinin çalındığından şüpheleniliyorsa;

- Banka ödeme onayı için etkinleştirilmiş telefon kaybolduysa, çalındıysa ya da devre dışı bırakıldıysa veya ekstrede veya işlem onayında tarif edilen bir işlem hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa.

3.4. Aşağıdaki işlemler işbu Sözleşme kapsamında yetkisiz işlem olarak nitelendirilmez:

- Tüzel kişi bir Kullanıcı’nın Portal’da işlem yapmak üzere yetkilendirdiği bir kişinin, bu kişinin yetkisinin sona erdiğini RENTİVA’ya yazılı olarak bildirmediği bir dönemde yaptığı işlemler.

- Portal’da işlem yapmak üzere yetkilendiren bir kişinin Kullanıcı olarak tanımlı tüzel kişinin yetkilileriyle veya gerçek kişinin bilgileri ve/veya izinleri olmaksızın yaptığı işlemler.

İşbu Madde 3.4’te sayılan işlemlerin tüm sonuçları ilgili Kullanıcı’yı bağlar. İlgili Kullanıcı söz konusu işlemlerin geçersiz olduğunu ileri süremeyeceği gibi bu işlemler sebebiyle RENTİVA veya diğer Kullanıcılar’dan her ne nam altında olursun hiçbir talepte bulunamaz. Bu sebeple tüzel kişi Kullanıcılar, kendi hesapları üzerinden yapılan yetkisiz işlemler olup olmadığından emin olmak için Portal’a düzenli olarak giriş yaparak işlem geçmişini periyodik olarak incelemekle yükümlüdür. Her bir işlemin yetki verilmiş kişiler tarafından yapılması gerektiğinden ve işlemlerin doğru olduğundan emin olmak için işlem onaylarının dikkatlice incelenmesi, eksiklik, hata veya şüpheli olan durumlarda mutlaka RENTİVA, ilgili banka ve ilgili sair tüm merci ve kuruluşlarla derhal iletişime geçilmesi gerekir. Söz konusu takip ve denetleme yükümlülüğü sadece Kullanıcı’ya aittir.

3.5. Kullanıcı, başvurusu kapsamında ve sonrasında RENTİVA tarafından kendisinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri RENTİVA’ya vermeyi, bu kapsamda verdiği tüm bilgi ve belgelerin gerçek, güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu ve olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı Portal üzerinde “Profil Güncelleme” linkini tıklayarak verdiği bilgi ve belgeleri dilediği zaman değiştirebilir veya güncelleyebilir. Bu durumda güncellenen/değiştirilen bilgi ve belgelerin RENTİVA tarafından onaylanmasına kadar Kullanıcı’nın Portal üzerindeki işlem yetkisi RENTİVA tarafından askıya alınabilir. Kullanıcı’nın RENTİVA’ya verdiği bilgi ve belgelerin, gerçek, güncel, eksiksiz veya doğru olmaması halinde, Kullanıcı bu sebeple doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağı gibi bu halde işbu Sözleşme ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nden kaynaklı hiçbir haktan faydalanamaz. Üyelik ve kiralamalardan kaynaklı yükümlülükleri ise aynı şekilde devam eder.

3.6. Kullanıcı tarafından üyelik başvurusu kapsamında verilen bilgilerin veya sunulan belgelerin değişmesi halinde Kullanıcı bu değişikliği, RENTİVA’ya bildirmek ve bu değişikliği gösteren tüm belgeleri RENTİVA’ya iletmekle yükümlüdür. Aksi halde üyelik başvurusu kapsamında veya daha ileriki bir aşamada sunulan son bilgi ve belgeler, RENTİVA tarafından güncel ve geçerli kabul edilir ve Kullanıcı bu bilgilerin güncel veya doğru olmadığından bahisle RENTİVA’dan ve/veya üçüncü kişilerden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Bu bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde Kullanıcı ayrıca, RENTİVA’nın, diğer Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları tazminle yükümlü olur.

3.7. Özel ve ticari bir kuruluş olarak faaliyette bulunan RENTİVA bir üyelik başvurusunu reddetme ve/veya bir Kullanıcı’nın üyeliğini dilediği zaman hiç sebep dahi göstermeksizin ve herhangi bir ceza ve/veya tazminat ödemeksizin sona erdirme hakkına sahibidir. RENTİVA’nın bu yöndeki hak ve yetkisi hiçbir sınırlamaya tabi olmayıp RENTİVA bu hususta bağımsız bir ticari oalrak mutlak takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.

3.8. Kullanıcı, üyelik başvurusu aşamasında ve üyelik süresince ekonomik ve sair yeterliliklerinin değerlendirilmesi kapsamında kendisi ile ilgili olarak Kredi Kayıt Bürosu, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu ve/veya diğer tüm bağımsız bilgi kuruluşlarından veya kendisinden gerekli tüm bilgi, belge ve raporlarının alınmasına peşinen muvafakat etmekte olup buna olanak sağlayacak tüm işlemleri yapacağını ve bu kapsamda kendisinden herhangi bir aşamada talep edilecek tüm ek bilgi, belge ve onayları RENTİVA’ya veya üçüncü kişilere zamanında sağlayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Kullanıcılar tarafından üyelik başvurusu kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgelerin Portal’a yüklenmesi ve RENTİVA tarafından üyelik başvurusunun onaylanması ile birlikte üyelik kayıt işlemi tamamlanır. RENTİVA Kullanıcı’nın herhangi bir kiralama işleminin tarafı olması öncesinde Kullanıcı’dan ek bilgi veya bilgiler talep edebilir.

3.10. Portal’a üyelik aşamasında gerçek ve tüzel kişiler kendilerine ait olduğunu bildirdikleri cep telefonu numaralarına SMS olarak gelen kodu Portal’deki doğrulama alanına girerek telefon numarasının kendisine ait olduğunu teyid eder. Doğrulama sırasında kullanıcılardan ad, soyad ve kendilerine ait e-posta adresinin de Portal’a girilmesi istenir. Kullanıcılar vermiş oldukları ad/soyad bilgisinin kimlik kartlarında yazdığı gibi olduğunu ve kayıt sırasında verdikleri e-posta adresinin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Kullanıcı bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak Portal’a giderilmesinden kendisi sorumludur. Kullanıcı’nın Portal’e girişi ancak kendisi tarafından verilen ve daha önce doğrulanan cep telefonu numarasına giriş butonuna tıkladıktan sonra gelen kodu Portal’e girerek mümkündür. RENTİVA hiçbir şartta Kullanıcılar’dan şifre istememekte ve tüm Portal girişleri sadece SMS doğrulaması ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple Kullanıcı’nın cep telefonunun çalınması veya başka herhangi bir sebeple cep telefonu numarası sahipliğinin ve kontrolünün Kullanıcı dışında bir kişinin eline geçmesi ile herhangi bir surette söz konusu cep telefonu numarası üzerinden izinsiz giriş yapılmasından RENTİVA sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’lar söz konusu hallerde RENTİVA’yı bu hususta derhal haberdar etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlalinden kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ve yetkilendirdiği kişilere aittir.

3.11. Kullanıcı, kendisi veya Portal’a erişim için yetkilendirdikleri kişilere ait telefon numarası (cep telefonu numarası dâhil olmak üzere) ve e-posta adreslerini RENTİVA’ya bildirmeyi ve RENTİVA tarafından bu telefon numaraları ve/veya e-posta adresleri üzerinden herhangi bir şekilde (SMS de dâhil) ve gerekli görülen herhangi bir zamanda kendisi ve yetkilendirdiği kişilerle iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder. Kullanıcılar, bu kapsamda verdiği e-posta adresi ve cep telefonu üzerinden yapılan tüm iletişim ve işlemlerin münhasıran kendisinin sorumluluğunda olduğunu ve kendi bilgi ve rızası dâhilinde yapıldığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. Kullanıcı Portal üzerinde eş zamanlı olarak birden çok üyelik hesabına sahip olamaz. Kullanıcı RENTİVA’nın yazılı izni olmaksızın üyeliğini başkasına devredemez ve üyeliği kapsamında üçüncü kişiler nam ve hesabına işlem yapamaz.

3.13. Kullanıcı’nın Portal üzerinde akrabalarıyla, aynı konutta yaşayan kişilerle veya kişisel tanışıklığı olan diğer kişilerle işlem yapması kesinlikle yasaktır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde söz konusu işlemin tarafı olan Kullanıcılar, sigorta koruması da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere Kurallar, Sözleşme ve Mesafeli Araç Kiralama Sözleşmesi’ndeki belirtilen hakların hiç birinden yararlanamayacağı gibi söz konusu sözleşmelerde öngörülen tüm yükümlülükleri eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edecekler; daha önce yararlandıkları tüm hak ve menfaatleri de derhal RENTİVA’ya iade edeceklerdir. Bu durumda RENTİVA’nın üyelikten çıkarma ve sair yasal hakları saklıdır.

3.14. Araç kiralama aracılık hizmetleri alanında RENTİVA ile doğrudan ve dolaylı şekilde rekabet içinde bulunan gerçek kişiler ile aynı şekilde faaliyetlerini sürdüren şirketlerin ortakları, yöneticileri, çalışanları veya danışmanları Portal’a üye olamazlar. Portal’a bu şekilde izinsiz üye olarak Portal’a kayıtlı diğer Kullanıcılarla temasa geçerek bu Kullanıcıların herhangi bir kişisel verisine ulaşmaya çalışmak veya Portal’a giriş yaptıktan sonra görünür hale gelen Portal alanlarını gezerek buradan sistemin işleyişi ile ilgili haksız şekilde veri ve know-how toplamak gibi faaliyetler haksız rekabet olarak kabul edilecek olup ve bu kişilere karşı yasal yollara başvurulacaktır.

MADDE 4 – HİZMETLER VE ÜCRETLENDİRME

4.1. RENTİVA Kullanıcılar’a sadece Portal üzerinde motorlu araç kiralama fırsatı sağlamaya yönelik aracılık hizmetleri ve Portal’da belirtilen diğer yan hizmetleri sunan bir hizmet sağlayıcısı konumda olup Kullanıcılar arasındaki sözleşme, işlem ve iletişime hiçbir surette taraf değildir. İşbu Sözleşme hükümlerinin ifası veya Hizmetler’in en iyi şekilde sağlanması için çaba sarf eden RENTİVA’nın hiçbir eylem ve işlemi, kendisinin bir kiralama işleminin tarafı olduğuna ilişkin kendisi tarafından imzalanmış bir belge bulunmadıkça (örn. Araç Kiralama Sözleşmesi vb.), kendisinin bir kiralama işleminin tarafı olduğu, bir kiralama işlemiyle bu Sözleşme’de belirtilmeyen herhangi bir sorumluluğu bulunduğu veya Kullanıcılar’a aşağıda sayılanlardan başkaca hizmetler sunduğu şeklinde yorumlanamaz.

4.2. RENTİVA’nın Kullanıcılar’a Portal aracılığıyla sağladığı hizmetler (“Hizmetler”) ve bunlara ilişkin kullanım şartları şunlardır:

4.2.1. Araç Listeleme ve Kiralama Hizmeti

RENTİVA araç kiralamak isteyen Kullanıcılar ile araçlarını kiraya vermek isteyen Kullanıcılar’ı eşleştiren bir Portal hizmeti sunmaktadır. RENTİVA Kiraya Veren ile Kiracı arasındaki işlemin tarafı olmamaktadır.

Bu çerçevede RENTİVA araç maliklerine belirli ağ araçları sağlamaktadır. Bu ağ araçları teknik olarak, araç maliklerinin Portal’a İçerik yüklemesine, diğer Kullanıcılar ile iletişim kurmalarına ve araç kiralama yönündeki kararlarından diğer Kullanıcılar’ın haberdar olmasına ve böylelikle araçlarını diğer Kullanıcılar’a kiralamalarına imkânı sağlamaktadır.

Kullanıcılar araçları Portal üzerinden listeler. Aracın listelenmesi için Kiraya Veren’e RENTİVA tarafından belirlenen aracın konumu, yaşı, nitelikleri, uygunluğu, kira bedeli ve kiralama kural ve şartlarının da dâhil olduğu birtakım sorular yönlendirir. Sonrasında listelenen araç Portal üzerinden yayınlanır ve aracı kiralamak isteyen diğer Kullanıcılar böylelikle aracı kiralayabilir.

Kural olarak, ancak aşağıdaki özellikleri taşıyan araçlar Portal’da listelenebilir ve Kiralama Aracılık Hizmeti’nden yararlanabilir:

● Araç en az 4 tekerleğe sahip olmalıdır (2 veya 3 tekerlikli araçlar listelenemez.)

● Araç Türkiye Cumhuriyeti sicillerinde tescilli olmalıdır.

● Aracın sigorta bedeli satış değeri 120.000,- TL’den az olmalıdır (Şoförlü araç kiralamalarında bu sınır uygulanmaz).

● Aracın trafiğe çıkış tarihi 10 yıldan eski olmamalı ve aracın kullanım kilometresi 150.000 km’nin altında olmalıdır (Şoförlü araç kiralamalarında bu sınır uygulanmaz).

● Aracın bakımları zamanında ve yetkili servislerde yapılmış olmalıdır.

● Aracın muayenesi zamanında yapılmış olmalı ve muayene geçerlilik süresi dolmamış olmalıdır.

● Aracın zorunlu 3. kişi mali mesuliyet sigortası (trafik sigortası) yapılmış ve bu sigorta kiralama süresi boyunca geçerli olmalıdır.

● Araçta kiralama işlemi öncesinde 15.000,-(onbeşbin) TL üstü tutarda bir hasar kaydı bulunmamalıdır (Şoförlü araç kiralamalarında bu sınır uygulanmaz).

● Araçta, araç ruhsatında yer almayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon yapılmamış olmalıdır.

● Aracın pert kaydı olmamalıdır.

● Araç sicilinde Karayollları Trafik Kanunu uyarınca “engelli aracı” olduğuna dair kayıt bulunmamalıdır.

● Araçta güvenli sürüşe engel hiçbir mekanik veya elektrik arızası bulunmamalıdır. Tüm elektronik ve elektrik aksam çalışıyor olmalıdır.

● Aracın trafiğe çıkışına engel herhangi yasal, fiili veya teknik bir engel bulunmamalıdır.

● Aracın üzerinde haciz, yakalama kararı vb. kullanıma veya kiralamaya yönelik herhangi bir hukuki sınırlama bulunmamalıdır.

● Araç her yönden sıhhi olarak kullanıma uygun ve temiz olmalıdır.

● Aracın şoför hizmeti de verilecek şekilde listelenmesi halinde, söz konusu aracın bu nevi bir taşımayı yapacak tüm yasal şartlara ve tüm gerekli izinlere sahip olması gerekmektedir.

Kullanıcı, listelediği araçların Kullanıcı’ya teslim itibariyle ve kira süresi boyunca yukarıda belirtilen özelliklerin tümüne sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmekte olup bir aracın bu özelliklere sahip olmamasına rağmen Portal’da listelenmiş veya kiralanmış olması bu taahhüdü ortada kaldırmaz. RENTİVA’nın bu hususta hiçbir kontrol ve denetim yükümlülüğü yoktur. Listelenen bir aracın bu özelliklerden herhangi birine sahip olmaması halinde, Kullanıcı ilgili kiralama işlemine kapsamında, işbu Sözleşme ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen sigorta koruması da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere (şoförlü araç listemelerinde sigorta koruması hiçbir şartta sunulmamaktadır) hiçbir haktan yararlanamayacağı gibi tüm yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edecek; yararlandığı tüm hak ve menfaatleri derhal RENTİVA’ya iade edecektir. Bu durumda, RENTİVA’nın Kullanıcı’yı üyelikten çıkarma hakkı ile RENTİVA ve Kiraya Veren’in sair yasal hakları saklıdır.

RENTİVA bu özelliklere sahip olsa dahi tamamen kendi serbest takdirinde olmak üzere herhangi bir sebeple aracın listelenmesine izin vermeyebilir veya önceden bir bildirimde bulunmaksızın listelenmiş bir aracın listelenmesine son verebilir.

4.2.2. Kiralık Araç Arama Otomasyon Hizmeti

RENTİVA, araç kiralamak isteyenlere Portal üzerinden bir arama otomasyonu hizmeti sunmakta, bu hizmet kapsamda araç kiralamak isteyen kişilerin istediği özelliklere sahip araçları Portal üzerinden hızlı şekilde görüntülenmesine ve kiralanmasına imkân sağlanmaktadır.

4.2.3. Araç Kiralama Sözleşmesi Hizmeti

RENTİVA Kullanıcılar’a tarafların araç kiralama ilişkisi çerçevesinde sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenleyen içerikte bir “Araç Kiralama Sözleşmesi” sunmakta böylelikle Kullanıcılar arasında işin niteliğine uygun bir kiralama ilişkisinin kurulmasına ve sürdürülmesine imkân tanımaktadır.

Araç Kiralama Sözleşmesi metni Kullanıcılar ile paylaşılmakta Portal üzerinden elektronik ortamda bu sözleşmenin tarafları yönünden bağlayıcı şekilde akdedilmesi sağlanmaktadır. Buna karşın Portal işleticisi olan RENTİVA, Kullanıcılar arasında akdedilen Araç Kiralama Sözleşmesi’nin tarafı olmamakta ve söz konusu sözleşmenin ihlali sebebiyle hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcılar tarafından Portal üzerinden ilgili adımların takibi ile elektronik ortamda akdedilen Araç Kiralama Sözleşmesi’nin bir kopyası Kullanıcı’ya e-posta yoluyla gönderilir. Kullanıcı’nın Portal’da kayıtlı ve teyit edilmiş olan e-posta adresine gönderilen söz konusu e-posta’nın Kullanıcı’ya fiilen ulaşıp ulaşmaması sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

4.2.4. Güvenli Ödeme Hizmeti

RENTİVA, Portal üzerindeki kiralamalar kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak çözüm ortağı İYZİCO tarafından sağlanan güvenli ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla güvenli ödeme hizmeti sağlamaktadır. Bu güvenli ödeme sistemi Kiraya Veren’e aracın Araç Kiralama Sözleşmesi hükümlerine uygun teslimi karşılığında kira bedelini tahsil etme ve Kiracı’dan kaynaklanan ihlaller sebebiyle ceza veya diğer masraf ve zararları (yakıt, km aşım ücreti vb.) Kiracı’dan alınacak teminattan tahsil etme imkânı vermekte; Kiracı’ya ise kira bedelinin ödenmesine karşılık, aracın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi veya teminatın iade edilmemesi riskine karşı korumayı ve sistemde kullanılan kredi kartı bilgilerinin güvenli şekilde korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır.

Güvenli ödeme hizmeti kapsamında kiralama işlemine ilişkin bedeller hiçbir halde RENTİVA tarafından tahsil edilememekte, güvenli ödeme sistemi üzerinden Kiraya Veren’e aktarılmaktadır. RENTİVA ise, güvenli ödeme sistemi kapsamında sadece kendisinin sağladığı Hizmetler’e karşılığında hizmet bedellerini ve işbu Sözleşme’de öngörülen sair masraf, cayma ve cezai şart bedellerini tahsil etmekte, Kiraya Veren veya üçüncü kişiler nam ve hesabına hiçbir bedel tahsil etmemektedir.

Kullanıcı, herhangi kiralama işlemi kapsamında, Kiracı veya Kiralayan sıfatıyla kredi kartından provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali ve sair sebepler ile işlemden kaynaklı alacakların ve teminatların tahsil edilmemesi halinde, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm alacakların derhal muacceliyet kesbedeceğini kabul ve beyan etmektedir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme ile kendisine ait herhangi bir borcu tahsil etmek amacıyla kendisinin kredi kartından İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden her zaman tahsilat yapabilmesi konusunda RENTİVA’yı geri dönülmez şekilde yetkilendirmektedir.

Kullanıcı kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi ödemelerin yeni kredi kartından yapılması için RENTİVA’ya şimdiden yetki vermekte ve yeni kart bilgilerini derhal RENTİVA’ya bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Her bir kiralama işlemi çerçevesinde gerçekleşen güvenli ödeme işlemleri Kullanıcı tarafından Portal üzerinden şartları kabul edilerek onaylanan İYZİCO Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine tabidir. Kullanıcı’nın güvenli ödeme işlemleriyle ilgili tüm hak ve yükümlülükleri söz konusu sözleşme hükümleri kapsamında belirlenir.

4.2.5. Sigorta Koruması ve Hasar Onarım Güvencesi

RENTİVA, Portal üzerinden gerçekleşen kiralama işlemi kapsamında aracın kullanımı sebebiyle aracın kendisinin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları belirli şartlar ve belirli sınırlamalar altında kapsayan ve böylelikle bu zararların sigorta poliçesinde ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartların oluşması halinde tazminine imkân sağlayan bir sigorta koruması sağlamakta, bu sigorta koruması ile Kullanıcılar’ın kiralamadan kaynaklı risklerini önemli ölçüde azaltmaktadır. RENTİVA bunun dışında ayrıca, KASKO Sigorta Poliçesi kapsamında öngörülem muafiyet tutarının altında kalan hasarlar ilişkin olarak da hasar onarım güvencesi vermektedir.

RENTİVA söz konusu sigorta korumalasını, şoför hizmeti sağlananlar dışındaki tüm kiralama işlemlerinde, herhangi bir talep olup olmadığına bakılmaksızın Sözleşme ve Kurallar’a uygun davranan tüm Kullanıcılar’a sağlamakta, bu sigorta korumaları karşılığında Kullanıcı’dan Hizmet Bedeli’ne ek olarak hiçbir ek bedel veya sigorta primi talep ve tahsil etmemektedir.

Sigorta koruması hizmetine ilişkin hükümler ile poliçe şartları, Madde 8 ile EK-1 ve EK-2’de yer almaktadır. Söz konusu şart ve hükümlere herhangi surette aykırı davranması halinde Kullanıcı, sigorta korumasından hiçbir şekilde yararlanamaz; bu halde RENTİVA, sigorta şirketi ve/veya üçüncü kişilere hiçbir talep yöneltilemez. Kullanıcı buna rağmen herhangi bir surette sigorta koruması kapsamında herhangi bir hak ve menfaat elde etmiş ise bunları derhal RENTİVA’ya iade etmekle yükümlü olur.

4.2.6. Depozito Yönetim Hizmeti

RENTİVA, Kullanıcılar’a Portal üzerindeki kiralama işlemleri kapsamında teminat amaçlı olarak alınan depozitolara ilişkin olarak İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden gerekli yönetim hizmetini işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde sağlamaktadır.

Kullanıcı, teminat kapsamında kalan tutarları kendisinin kredi kartından İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden her zaman tahsilat yapabilmesi konusunda RENTİVA’yı geri dönülmez şekilde yetkilendirmiştir.

Kullanıcı bu hizmeti kullanması sebebiyle, başkaca hiçbir güvence alma metodunu (teminat senedi, nakit teminat vb.) kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. Hizmet Bedeli. Kullanıcı, Portal üzerinden listelenen araçların kiralanmasına ilişkin her bir kiralama işlemi için RENTİVA’ya, Portal üzerinden Kullanıcılar’a duyurulacak/bildirilecek olan hizmet bedelini (“Hizmet Bedeli”) ödeyecektir. RENTİVA Hizmet Bedeli’ni serbestçe belirleyebilir ve dilediği zaman bu bedeli değiştirebilir. Kullanıcı, Portal üzerinden her bir kiralama işlemi sırasında Hizmet Bedeli tutarı hakkında açıkça bilgilendirilecek, söz konusu işlemi Portal üzerinden elektronik olarak onaylanan Kullanıcı, söz konusu Hizmet Bedeli’ni ve bu bedelin kredi kartından tahsil edilmesini veya kendisine ödenecek kira bedeli de dâhil tüm tutarlardan mahsup edilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır. RENTİVA, Hizmet Bedeli’ni kampanya dönemlerinde farklılaştırabilir veya her bir işlem özelinde Kiraya Veren veya Kiracı’nın özelliklerini, kiralamanın niteliğini ve süresini, Kullanıcı’nın Portal üzerindeki işlem hacmini veya başkaca hususları dikkate alarak farklı bir Hizmet Bedeli alınmasını veya Hizmet Bedeli alınmamasını kararlaştırabilir. Bu durumda, Kullanıcılar tarafından, bir kısım işlem ve/veya Kullanıcılar için daha düşük Hizmet Bedeli uygulandığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunulamaz. Hizmet Bedeli tutarının ve kimden ne oranda tahsil edileceğinin belirlenmesi ve farklılaştırılması hususunda RENTİVA mutlak takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.

Hizmet Bedeli, kiralama isteğinin Kiraya Veren tarafından kabul edilmesini takiben Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilir. Kullanıcı’dan tahsili gereken başkaca borç tutarlarının olması halinde Kullanıcı’nın kredi kartından öncelikle Hizmet Bedeli tahsil edilir.

RENTİVA Kiraya Veren ile Kiracı arasında Araç Kiralama Sözleşmesi’nin elektronik ortamda akdedilmesi anı itibariyle Hizmet Bedeli’ni tahsile hak kazanır. İşbu Sözleşme’de Hizmet Bedeli’nin Kullanıcı’ya iade edileceğinin açıkça düzenlendiği haller hariç olmak üzere, Araç Kiralama Sözleşmesi’nin feshi, iptal veya cayma halleri de dâhil olmak üzere hiçbir hal ve şartta Kullanıcı’dan tahsil edilmiş olan Hizmet Bedeli Kullanıcılar’a iade edilmez.

4.4. Ek Hizmetler ve Ücretlendirme. RENTİVA yukarıda sayılan Hizmetler’e ek olarak, Hizmet Bedeli’ne ek bir ücret karşılığında vale hizmeti gibi başkaca ek hizmetler de sunabilmektedir. RENTİVA bu ek hizmetlerin kapsamını, ücretini ve şartlarını tek taraflı olarak belirleyecek, Kullanıcı da Portal üzerinden kendisine bildirilen ücret ve şartları, söz konusu hizmeti Portal üzerinden satın almak suretiyle kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı, kira bedeli ve Hizmet bedeli’ne ek olarak, Portal’da Kullanıcı’ya sunulan ve kullanmayı seçerek onaylanmış olduğu ek ücretlendirmeye tabi ek hizmetler karşılığındaki ücretlerin de, ek bir bildirim veya izne ihtiyaç olmaksızın kendisine ait kredi kartından tahsil edilebileceğini kabul eder.

MADDE 5 – KİRALAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

Portal üzerinden gerçekleşen kiralama ve ödeme işlemlerine ilişkin prosedür ve kurallar aşağıdaki gibi olup kiralama ve ödeme işlemlerine ilişkin akışa Portal üzerinde “Nasıl Kullanılır” linkinden ulaşılabilmektedir.

5.1. Kiralama İsteğinin Gönderimi. Kiracı, kendisine Portal üzerinden arama otomasyon sistemi aracılığıyla önerilen araçlardan birini kiralamaya karar verirse Portal üzerinden ilgili aracı listeleyen Kullanıcı’ya bir kiralama isteği gönderir.

5.2. Kiralama İsteğinin Kabulü ve Ödeme. Kiracı’nın kiralama isteği kendisine Portal aracılığıyla iletilen Kullanıcı bu teklifi kabul edip etmeme hususunda kural olarak serbesttir. Teklifin kabul edilmesi halinde, Kiracı Portal üzerinden bu hususta bilgilendirilir. Takiben ilgili Kullanıcı’dan listelemede ve ödeme aşamalarında belirtilen kira bedeli, teminat tutarı, Hizmet Bedeli ve sair hizmet ücretleri tahsil edilir. Ödeme sadece Portal üzerinden ve İYZİCO güvenli ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Teklifin kabul edilememesi halinde kiralama teklifinde bulunan Kullanıcı Portal üzerinden bu hususta bilgilendirilir.

5.3. Taahhütlü Kiralama Sistemi. Kullanıcı, RENTİVA’ya, Portal üzerinden belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde gelecek tüm kiralama isteklerini kabul edeceğine ilişkin bir taahhüt verebilir. RENTİVA bu taahhüt karşılığında Kullanıcı’ya, bu süre içinde kiralama yapılıp yapılmadığından ve tahsil edilen kira bedelleri tutarından bağımsız olarak, bu süreye ilişkin olarak asgari bir kira bedelinin Kullanıcı’ya ödenmesini garanti ve taahhüt eder. Taahhütlü kiralama sisteminin hüküm ve şartları Kullanıcı ile akdedilecek olan ayrı bir sözleşmede düzenlenir.

5.4. Kiralamanın İptali.-24 saat (1 gün) veya daha az bir süre önce iptal etmesi halinde kira bedelinin tamamı, rezervasyon başlangıcına 1 gün ila 3 gün arası var ise ve iptal ederse %90'ı rezervasyon başlangıcına 3 ila 7 arasında var ise kiralama bedelinin %50'si Kiracı'dan cayma cezası olarak tahsil edilerek RENTİVA'ya ödenir.Kira süresi başlangıcına 7 gün'den daha fazla kalan iptallerde ve henüz kiralama talebinin gerçekleşmesinden 1 saat geçmiş iptallerde cayma cezası uygulanmaz. Cayma cezasının uygulandığı yukarıdaki durumlarda tahsil edilen Hizmet Bedeli ve ek hizmetlere ilişkin ücretler hiçbir şartta Kiracı'ya iade edilemez.Kiracı'dan tahsil edilen cayma bedelleri,Sözleşme hükümlerini ihlal etmemiş olması ve işlemin iptalinde kusuru olmaması kaydıyla Kiraya Veren'e ödenir.

5.5. Kullanıcılar Arasında Araç Teslimi. Aracın, Kiraya Veren ile Kiracı arasında Portal üzerinde elektronik ortamda akdedilecek Araç Kiralama Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde teslim edilmesi halinde, Kiraya Veren, Kiracı’ya Portal aracılığıyla gönderilen kodu teslim sırasında Kiracı’dan öğrenerek Portal üzerinden sisteme girecektir. Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen teslim saatinden itibaren 2 saat içinde, Kiracı tarafından aracın kiralama koşullarına uygun şekilde teslim edilmediğine (Kiracı’ya şoför hizmeti sağlanan araç kiralamalarında ise araç soförünün Kiracı’yı belirtilen yerden almadığına) dair bir şikâyet gelmemesi halinde, kiralamanın sözleşmeye uygun şekilde başladığı kabul edilecektir. Buna karşın belirtilen teslim saatinden itibaren 2 saat içinde aracın hiç veya gereği gibi teslim edilmediğine (Kiracı’ya şoför hizmeti sağlanan araç kiralamalarında ise araç şoförün Kiracı’yı belirtilen yerden almadığına) dair RENTİVA’ya Kiracı tarafından şikâyet bildirilmesi halinde, RENTİVA tarafından öncelikle kodun Kiraya Veren tarafından Portal üzerinden sisteme girilip girilmediği kontrol edilecek, girilmediğinin tespiti halinde kira bedelinin tamamı Kiracı’ya iade edilecek ve araç marka modeline göre alınan teminat amaçlı depozito üzerindeki bloke kaldırılacaktır. Buna karşın, kod Kiraya Veren tarafından sisteme girilmiş ise aracın gereği gibi Kiracı’ya teslim edildiği kabul edileceğinden söz konusu şikâyet dikkate alınmayacak, taraflar aralarında anlaşmadıkları sürece Kiracı’ya herhangi bir kira bedeli, depozito veya sair bedel iadesi yapılmayacaktır.

Kiraya Veren aracın Kiracı’ya teslimi sırasında, diğer teslim şartlarına ek olarak, aracın sağlıklı ve konforlu şekilde kullanıma imkân sağlayacak temizlik ve düzende olmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.6. Üçüncü Kişi veya Vale Eliyle Araç Teslimi. Araç tesliminin Kiracı veya Kiralayan dışında 3. kişilerden yardım alınarak yapılması halinde, 3. kişilerin bu Sözleşme ve Kurallar’da belirtilen teslim prosedürünü doğru ve eksiksiz şekilde uygulamalarından veya kendilerine haber vermelerinden Kullanıcılar münhasıran kendileri sorumludurlar. Bu halde Kullanıcılar teslimin kendisi tarafından yapılmadığı iddia edemeyecek ve kendileri teslim etmiş veya teslim almış gibi sorumlu olacaklardır. Teslimin vale hizmeti ile gerçeklemiş olması halinde de bu hüküm aynı şekilde geçerlidir.

5.7. Aracın Geri Teslimi. Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen geri teslim gün ve saatinde Araç’ın geri tesliminde, Kiraya Veren’e Portal aracılığıyla gönderilen kod geri teslim sırasında Kiracı tarafından Kiraya Veren’den öğrenilip sisteme girilecektir. Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen geri teslim gün ve saatinden itibaren 2 saat içinde, Kiracı tarafından aracın kiralama koşullarına uygun şekilde teslim edilmediğine dair bir şikâyet gelmemesi halinde, aracın Kiraya Veren’e uygun şekilde geri teslim edildiği ve kiralamanın sona erdiği kabul edilecektir. Buna karşın belirtilen teslim saatinden itibaren 2 saat içinde aracın hiç veya gereği gibi teslim edilmediğine dair RENTİVA’ya Kiraya Veren tarafından şikâyet bildirilmesi halinde RENTİVA tarafından öncelikle kodun Kiracı tarafından sisteme girip girilmediği kontrol edilecek, girildiğinin tespiti halinde kira bedeli tutarı 7(yedi) iş günü içinde Kiraya Veren’e ödenecek ve kiralamaya ilişkin olarak başkaca bir riskin kalmaması sonrasında teminat kapsamındaki kesintiler yapılarak kalan bakiye teminat tutarı üzerindeki bloke kaldırılacaktır. Kodun girilmediğinin tespiti halinde ise aracın geri teslim edilmediği kabul edilecek, Kiracı kodun girilmesinde geciktiği her saat başına cezai şart olarak RENTİVA’ya 500,-TL ödeyecektir.

Kiracı kiraladığı aracı, kira süresinin sonunda Kiraya Veren’e işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde geri teslim etmekle yükümlü olduğu gibi RENTİVA Kiraya Veren’in talebi üzerine veya gerekli diğer hallerde de aracın Kiraya Veren’e veya kendisine geri teslimini kira süresi içinde talep edebilir. Bu durumda Kiracı her ne sebeple olursa olsun aracı geri teslim etmekten imtina edemez. Kiracı’nın bu yükümlülüğünü ihlali halinde, yukarıda belirtilen cezai şarta ek olarak, Kiraya Veren tarafından Kiracı hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği gibi aracın ve Kiracı’nın yakalanması için gerekli tüm yasal yolllara da başvurulabilecektir. Kiraya Veren’in söz konusu ihlal sebebiyle sahip olduğu sair haklar saklıdır. Kiraya Veren ve Kiracı bu durumda RENTİVA’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını bilmekte ve kabul etmekte olup bu çerçevede kiralama işleminin tarafı olmayan RENTİVA’ya karşı hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Aracın kira süresi bitiminden önce RENTİVA veya Kiraya Veren’in talebi veya Kiracı’dan kaynaklı olmayan başkaca bir nedenle geri teslim edilmek durumunda kalınması halinde, Kiracı dilerse RENTİVA’nın kendisine aynı şartlarla teklif edeceği aynı segmenteki diğer bir aracı teslim alarak kira süresinin geri kalanını bu araçla tamamlayabilecek, dilerse de kalan kira süresine karşılık gelen kira bedeli ile Hizmet Bedeli de dâhil olmak üzere ödediği tüm tutarların kendisine iadesini talep edebilecektir. Bu halde, belirtilen seçenecekler Kiracı yönünden tek ve münhasır giderim yolları olup Kiracı RENTİVA ve/veya Kiraya Veren’den erken geri teslimden kaynaklı olarak hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamaz.

Kiracı, Portal üzerinden veya RENTİVA tarafından belirlenecek başkaca bir yöntemle, kira süre içinde Kiraya Veren’in onayıyla ve ek kira bedeli ödemek suretiyle kira süresini uzatabilir. Bu durumda, aracın geri teslimi, uzatılan sürenin sonunda gerçekleştirilir.

Kiracı aracın Kiraya Veren’e geri teslimi sırasında, diğer teslim şartlarına ek olarak, aracın güvenli, sağlıklı ve konforlu şekilde kullanıma imkân sağlayacak temizlik ve düzende olmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.8. Geri Teslimde Hasar Bildirimi. Aracın Kiraya Veren’e geri tesliminde, araçta gözle görülebilecek ve fotoğraflanabilecek herhangi bir hasarın bulunması halinde Kiraya Veren tarafından, Kiracı’ya kod teslim edilmeden önce hasarı gösteren güncel araç fotoğrafları Portal üzerinden Portal’in mobil uygulamasındaki teslim alma-teslim etme bölümündeki fotoğraf çekme özelliğini kullanılarak RENTİVA’ya iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde, bu fotoğraflar sonradan veya başka bir kanalla RENTİVA’ya gönderilse dahi RENTİVA tarafından Kiracı’nın teminatı veya kartından zarar giderimi yapılamayacaktır. Bu halde uyuşmazlık RENTİVA’nın katılımı ve sorumluluğu olmaksızın Kiraya Veren ve Kiracı arasında çözülecektir. Ancak Taahütlü Kiralama İşlemi’nin uygulandığı hallerde, zararın miktarı ve kimin kusuru neticesinde ortaya çıktığı hususunda teknik tespitte bulunma yetkisi münhasıran RENTİVA’ya ait olup RENTİVA’nın hakem-bilirkişi sıfatıyla bu hususta yapacağı teknik tespit Kullanıcılar yönünden kesin, nihai ve bağlayıcıdır. Taraflar, RENTİVA her iki tarafa da savunma hakkı tanımış olmak kaydıyla, bu karara karşı kanun yoluna başvuramayacakları gibi bu teknik tespit olmaksızın birbirlerine karşı dava da açamazlar. RENTİVA bu durumda, teknik tespit için gerekli olan hallerde üçüncü kişilerden ekpertiz hizmeti de alabilir. Kullanıcı RENTİVA tarafından serbestçe belirlenecek bu ekspertiz hizmeti sağlayıcına itiraz edemez, yeni bir ekspertiz talebinde bulunamaz. Kullanıcılar bu hususta tespit yapılabilmesi için RENTİVA’nın veya üçüncü kişi eksperin kendilerinden talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri teslim için kendilerine tanınan süre içerisinde ve eksiksiz olarak RENTİVA’ya teslim etmekle yükümlüdürler. Bu durumlarda RENTİVA tespit raporunu uyuşmazlığın kendisine bildirilmesinden en geç 10 iş günü içinde taraflar iletir. Bu süre, RENTİVA tarafından bir defayla sınırlı olmak üzere 10 iş günü süre ile uzatılabilir.

Aracın geri tesliminde yukarıdaki prosedüre uygun olarak tespit edilen bir hasarın, aracın tesliminde Kiracı tarafından Portal kurallarına uygun şekilde fotağraflanmak suretiyle tespit edilmiş olması halinde, Kiracı’nın söz konusu hasardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

5.9. Geri Teslimde Diğer Hususların Bildirimi. Aracın yakıt tüketimi ve dolumu, temizliği ile ilgili olarak Kiracı’nın kullanım sebebiyle oluşan diğer masrafların Kiracı’dan tahsili, ancak Kiracı’ya kod teslim edilmeden ispata yarar fotoğraf ve diğer ispata elverişli belgelerin Kiraya Veren tarafından RENTİVA’ya iletilmiş olması halinde mümkündür. Aksi halde RENTİVA tarafından Kiracı’nın teminatı ve/veya kartından zarar/masraf giderimi yapılmayacaktır. Bu halde uyuşmazlık RENTİVA’nın katılımı ve sorumluluğu olmaksızın Kiraya Veren ve Kiracı arasında çözülecektir. Taahhütlü Kiralama İşlemi uygulanan hallerde ise Madde 5.7 hükmü kıyasen uygulanır.

5.10. Hasar Bildirim Halinde İzlenecek Prosedür. (i)Kiralananaraçtaki hasarın sigorta kapsamı dışında kalması veya (ii)Kiracı ve Kiralayan’ın sigorta sürecini işletmeyeceklerine dair iradelerini RENTİVA’ya e-posta veya başkaca bir şekilde yazılı olarak bildirmeleri veya (iii)tarafların teslim saatinden itibaren 2 saat içinde sigorta sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına dair sessiz kalınması halinde aşağıdaki prosedür uygulanacaktır.

Kiraya Veren tarafından hasarlı bölgenın fotoğraflarının kodun Kiracı’ya tesliminden önce RENTİVA’ya Portal’in mobil uygulaması üzerinden iletilip iletilmediği kontrol edilecektir. Belirtilen süre içinde iletildiğinin tespiti ve bu fotoğrafların aracın ilk teslim anındaki Portal’in mobil uygulaması üzerinden çekilen fotoğrafları ile karşılaştırıldığında hasarın kiralama sürecinde oluştuğunun tespiti halinde, RENTİVA’nın serbestçe belirleyeceği iki farklı yetkili servisten 2 iş günü içinde teklif alınarak bu tekliflerin ortalama tutarı, Kiracı’nın teminatından veya kredi kartından tahsil edilerek Kiraya Veren’e ödenecek ve teminat kapsamındaki sair kesintiler de yapıldıktan sonra kalan bakiye üzerindeki bloke ödeme tarihinden itibaren 3 iş günü sonra kaldırılacaktır. Kiraya Veren bu halde, Kiracı’dan tahsil edilen tutarın kendisine ödenmesi yerine, araçtaki hasarın RENTİVA’nın belirleyeceği serviste giderilmesini de tercih edebilir, bu durumda Kiraya Veren’den herhangi bir ek ücret alınmaz, Kiraya Veren de RENTİVA’dan herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

Kodun tesliminden önce Portal’in mobil uygulaması üzerinden fotoğrafların iletilmemiş olması, kodun girilmiş olması, zamanında ve hasarsız teslim yapıldığı anlamına gelir. Bu durumda teminat kapsamındaki kesintiler yapıldıktan sonra kalan bakiye teminat tutarı üzerindeki bloke, kiralama işleminin teminattan karşılananilecek olan risklerinin tamamen ortadan kalması sonrasında kaldırılır.

Teslim anında gözle görülemeyecek (radyonun bozulması, elektronik aksamda arızalar, motor mekanik bölümlerindeki arızalar, sileceğin bozulması vb.) ve fotoğraflanamayacak hasarlarla ilgili Kiracı’nın teminatından veya kredi kartından tahsilat ancak Kiracı’nın muvafakatı halinde mümkündür. Bu hallerde, RENTİVA bu hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacak, Kiraya Veren ve Kiracı arasında ortaya çıkan uyuşmazlık sadece taraflar arasında çözümlenecektir.

Valenin sebep olduğu ve Kullanıcı tarafından usulüne uygun şekilde kanıtlanan hasarlar RENTİVA tarafından ya da vale firması ve/veya RENTİVA tarafından yaptırılan sigortadan karşılanır.

5.11. Güvenli Ödeme Sistemi. Kiracı, kiralama isteğinin Kiraya Veren tarafından kabulü sonrasında, kira bedelini Portal üzerinden İYZİCO tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba öder ve kredi kartına araç özelliklerine göre teminat amaçlı olarak RENTİVA tarafından belirlenen tutarda bloke konulur ve bu bloke RENTİVA tarafından kiralama dönemi boyunca herhangi bir sebeple arttırılabilir veya azaltılabilir. Kiracı Portal’a tanımladığı kredi kartından çekilecek bu ek bloke tutarları için RENTİVA’yı peşinen yetkilendirildiğini ve bu ek blokeyle ilgili olarak RENTİVA’ya ve kredi kartı sağlayıcısı bankaya herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını kabul ve taaahhüt eder. Anılan teminat tutarı Kiracı tarafından kiralanan aracın kiralama süresi içerisindeki sigorta poliçeleri kapsamında karşılanmayan gözle görülür ve fotoğraflanabilir hasar bedellerini, eksik yakıt, araç temizlik, üçüncü şahıslara, Kiraya Veren’e verilen zararları ve işbu sözleşmede belirtilen tüm maddi zararları, park ücretlerini, trafik para cezalarını, kiralama süresini aşan araç kira bedelini, kilometre aşım bedelini, çekici ücretini ve OGS/HGS ücretlerini ve Kiraya Veren’e yüklenebilecek diğer tüm masraf ve zarar kalemlerini kapsar. Kiracı’ya ise kiralamanın gerçekleştiği işlem bedellerinin ve bloke tutarının kredi kartından tahsil edildiği bildirilir. Kira bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı, teminatın bloke edildiği ise Kiraya Veren’e bildirilir. RENTİVA işbu Sözleşme’de öngörülen ödeme tutarlarını Kiracı’nın kredi kartından mail order ile tahsil etmeye de yetkilidir.

5.12. Vale Hizmetleri. Kiracı tarafından Portal üzerinde vale hizmeti satın alınması halinde, araç Kiraya Veren veya Kiracı’dan Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen teslim/geri teslim gün ve saatinden en geç 1(bir) saat önce teslim alınacaktır. Belirtilen saatte aracın valeye teslim edilmemesi durumunda RENTİVA’nın vale hizmetini ifa ettiği kabul edilir ve aracını valeye zamanında ve belirtilen yerde teslim etmeyen Kiraya Veren kira bedelinin 3(üç) katı tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür.

Aracın teslim ve geri tesliminde; aracın teslim alma adresi ile teslim etme adresinin İstanbul’un farklı yakalarında olması halinde trafik durumu gözetilerek 1 saat, aynı yakada olması halinde ise 30 dakikalık gecikmeler hizmetin ayıplı ifası olarak değerlendirilmeyecek olup Kiracı ve Kiralayan vale hizmetinin kullanımı kapsamında anılan sürede gecikmelerin olabileceğine ve bu süredeki gecikmelerden RENTİVA’nın veya valenin sorumlu olmayacağını ve bunlardan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Olağandışı hava şartları, trafik yoğunlukların ve benzeri geçerli gecikme mazerelerinin bulunduğu hallerde yaşanacak gecikmelerde ise süre sınırı bulunmaksızın RENTİVA’nın veya valenin sorumluluğu bulunmayacaktır.

Vale, Kiraya Veren’den aracı teslim ve Kiracı’dan geri teslim aldığında dışının dört açıdan ve koltuklarının fotoğraflarını çekip RENTİVA sistemine yükler. Eş zamanlı olarak Kiracı ve Kiraya Veren araç fotoğraflarını çekip RENTİVA sistemine yükler. Valenin başkaca ve gözle görülemeyen ve fotoğraflanamayan (radyo ve silecek farın bozulması vb.) hasarlarla ilgili hiçbir kontrol yükümlülüğü yoktur. Gözle görülür hasar olması halinde bu husus sisteme Kullanıcı ve vale tarafından yüklenen fotoğraflar üzerinden belirlenir. Bu durumda kodun Kiracı’ya veya Kiraya Veren’e verilmiş olması sadece aracın zamanında teslim ve geri teslim edilmiş olduğu anlamına gelecektir.

5.13. Mesafe Sınırlamaları. Portal üzerinden kiralanan araçların günlük bazda km sınırları aşağıda belirtilmiştir.

● 1-3 gün kiralamada günlük 300km,

● 3 günden sonraki her gün için ek 100km

Bu sınırlamalar kural olarak tüm kiralamalar için geçerlidir. RENTİVA kiralama işlemi özelinde veya dönemsel olarak bu mesafe sınırlamalarını değiştirme hakkını saklı tutar. (Örneğin 10 günlük bir kiralamada: (3 gün*300) + (7 gün*100) =1.900km)

Bu mesafe sınırlarını aşan Kiracı, Kiraya Veren’e her bir kilometre başına 0,35 TL ek ücret ödemek ile yükümlüdür.

5.14. Araç Takip Sistemi. Kullanıcı, Portal üzerinden kiralanan araçlara araç takip sistemi takılacağının kendisine en geç teslim sırasında belirtilmesi kaydıyla, söz konusu aracı teslim almakla bu durumu kabul etmiş sayılır. RENTİVA, araç takip cihazı aracılığıyla, kiralanmış olan araçla ilgili olarak izleme ve yer tespiti yapabilir. Kiracı veya araçtaki diğer kişiler bu durumda, RENTİVA ve Kiraya Veren’e karşı araç takip sistemi sebebiyle her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz, kişisel haklarının ve kişisel verilerinin, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasında veya benzeri nitelikte iddialarda bulunamaz, aracı kullanım sırasında bu sistemi servis dışı bırakacak hiçbir eylem ve davranışta bulunamaz.

Kiraya Veren takip cihazı bulunan bir aracı listelerken bu hususu RENTİVA’ya bildirmek zorundadır. Araç takip sisteminin araca takılmasından ve kullanılmasından kaynaklı tüm sorumluluk münhasıran Kiraya Veren’e aittir.

5.15. Puanlama ve Yorum. Kullanıcılar, kiralamalar çerçevesinde ifa yeterlilikleri ve memnuniyet ve şikayetlerini beyan etmek üzere ilgili Kullanıcı profilinde Kullanıcı’ya ilişkin yorum yapabilirler ve Kullanıcı’yı puanlayabilirler. Puanlama sonuçları ve yorumlar tüm Kullanıcılar ve üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilir, ilgili Kullanıcı olumsuz puan veya yorumlar sebebiyle RENTİVA veya diğer Kullanıcılar’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz.

5.16. Konum Belirleme Yetkisi. Kullanıcı, olası bir uyuşmazlıkta, aracın teslim ve geri teslim işlemlerinin belirtilen zaman ve yerde yapıldığının tespiti amacıyla Portal’a erişimi sağlayan uygulamanın indirildiği mobil telefonunun konum bilgisinin RENTİVA tarafından belirlenmesi hususunda RENTİVA tüm kiralama işlemleri için peşinen yetkili kılmaktadır.

5.17. Söfor Hizmetli Kiralamalar. Yukarıdaki hükümler,Kiracı’ya soför hizmeti sağlanan araç kiralamalarında işin niteliğine uygun olduğu ölçüde uygulanır. Bu tip kiralamalarda, bu tip kiralamalara ilişkin mevzuat ve idari uygulamadan kaynaklı sorumluluk ile araç ve üçüncü kişilere gelecek zararlara ilişkin sorumluluk münhasıran Kiraya Veren’e ait olup RENTİVA söz konusu işlemin hukuka uygun olduğu yönünde hiçbir taahhüt vermemektedir. Kiraya Veren ve Kiracı bu kiralamalardan kaynaklı hususlarda RENTİVA’dan hiçbir talepte bulunamazlar. Madde 8’de düzenlenen sigorta koruması bu tip kiralamalarda hiçbir hal ve koşulda geçerli değildir.

MADDE 6 – TEMEL BEYAN VE TAAHHÜTLER

İşbu Sözleşme’nin diğer maddelerindeki tüm düzenlemeler saklı kalmak üzere, Kiraya Veren ve Kiracı’nın Sözleşme kapsamındaki temel beyan ve taahhütleri aşağıdaki şekildedir.

6.1. Kiraya Veren’in Beyan ve Taahhütleri:

Kiraya Veren;

a) Üyelik için aranan tüm şartları taşıdığını ve üyelik süresi boyunca bu şartları muhafaza edeceğini;

b) Resmi nüfus kayıtlarına göre 18 yaşını doldurmuş olduğunu;

c) Hiçbir hak veya fiil ehliyeti kısıtlaması altında olmadığını;

d) Portal’da kiralamak üzere listelediği tüm araçları Sözleşme ve hukuka uygun şekilde kiralama hak ve ehliyetine sahip olduğunu, listelediği araçların kiralanmasına yönelik hiçbir hukuki veya fiili kısıtlamanın mevcut olmadığını;

e) Araçları doğru kategoride ve aracın niteliklerini uygun şekilde ve gerçek niteliklerini belirtmek suretiyle ve Sözleşme ve Kurallar’a uygun şekilde listeleyeceğini;

f) Listelediği araçların trafiğe çıkış tarihlerinin 10 yıldan daha geç olmadığını ve aracın her bir kiralama tarihi itibariyle geçmiş toplam kullanımının 150.000 km’den düşük olduğunu (Şöforlü araç kiralamalarında bu taahhüt geçerli değildir);

g) Listelediği araçları Portal’da belirttiği niteliklere uygun, ayıpsız ve işbu Sözleşme, Araç Kiralama Sözleşmesi hükümlerine ve Kurallar’a uygun olarak Kiracı’ya teslim edeceğini;

h) Portal üzerinden kiraya verdiği araçları, kira süresi içinde başkaca üçüncü kişilere kiraya vermeyeceğini ve bu süre içinde aracın kullanım hakkını başkaca bir şekilde üçüncü kişiye devretmeyeceğini,

i) Listelediği araçların, kiralama süresince geçerli olacak şekilde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası’nın bulunduğunu, periyodik muayenesinin yaptırılmış ve trafiğe çıkmak için uygunluk almış olduğunu ve bu uygunluğun kiralama sürecince geçerliği olduğunu;

j) Listelediği araçların hiçbir teknik arızası bulunmadığını, araçların üretici talimat ve tavsiyelerine uygun şekilde kullanılmış olduğunu ve aracın sürüş güvenliğine ilişkin her türlü donanıma ve aracın orijinal 2 adet anahtarına sahip olduğunu;

k) Listelediği araçların karayollarında seyrine ilişkin hiçbir hukuki, teknik ve fiili kısıtlamanın bulunmadığını ve RENTİVA ve iş ortakları tarafından bunların denetimi için her türlü yetkiyi RENTİVA’ya peşinen tanıdığını;

l) Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili Yönetmelik ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili Yönetmelik dâhil tüm yasal düzenlemelere uygun davranacağını ve Kiracı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının aracı kiraya veren olarak bizzat kendisi olduğunu ve Kiracı’nın hukuka uygun zarar ve masraf ödemesi taleplerini bizzat karşılayacağını, Tüketici Hukuku gereklilikleri kapsamında Portal’da yapılacak geliştirmelere ve Kurallar’a uygun davranacağını;

m) Bir aracın Portal üzerinde Kiracı’ya şoför hizmeti de sunulacak şekilde sunulması halinde, kendisinin, soförün ve aracın yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmak da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm yasal ve idari izinlere sahip olmasının münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu tür araç kiramaları sebebiyle RENTİVA’nın, iş ortaklarının veya Kiracı’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde bunları tam kapsamlı şekilde tazmin edeceğini;

n) İşbu Sözleşme şartlarını ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği hallerde, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak RENTİVA tarafından talep edilecek işlem ve eylemleri derhal yerine getirmek ve gerekli aksiyonları almakla yükümlü olduğunu,

o) Sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza almamış olduğunu;

p) Araçlara takılı/takılacak akıllı takip ve sürücü performans cihazlarından toplanan verileri RENTİVA’nın serbest erişimine sunduğunu/sunacağını,

q) Portal’da Kullanıcı üyeliği aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişiye yaptırması durumda, RENTİVA ve diğer Kullanıcılar’a karşı üçüncü kişinin Portal üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu,

beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kiracı’nın Beyan ve Taahhütleri:

Kiracı;

a) Üyelik için aranan tüm şartları taşıdığını ve üyelik süresi boyunca bu şartlarını muhafaza ettiğini;

b) Hiçbir hak veya fiil ehliyeti kısıtlaması altında olmadığını;

c) Kiraladığı aracın sınıfına uygun ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca en az 2(iki) yıllık geçerli ehliyete sahip olduğunu ve mevzuat çerçevesinde kiraladığı aracı kullanmak yönünden hiçbir hukuki, fiili ve tıbbi sınırlamaya tabi olmadığını;

d) 21 yaşını doldurmuş olduğunu;

e) Kiraladığı aracı kiralama amacı dışında kullanmayacağını, aracı alt kiraya vermeyeceğini ve/veya ticari kazanç sağlasın sağlamasın aracı RENTİVA tarafından yetkilendirilenler/izin verilenler dışında üçüncü kişilere kullandırmayacağını;

f) Kiraladığı aracı sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde ve Karayolları Trafik Kanunu’na ve ilgili sair mevzuata uygun kullanacağını;

g) Madde 8’de belirtilen sigorta şartları gereğince kiraladığı araçlara ilişkin sigorta güvencesini devredışı bırakabilecek tüm hususları RENTİVA’ya açık şekilde bildirdiğini ve bu hususların gerçekleşmemesi için gerekli tüm tedbirleri ve aksiyonları alacağını; aksi halde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını;

h) Kiraladığı aracı RENTİVA tarafından kendisine bildirilen ve/veya Portal’da belirtilen sınırlamalara uygun şekilde kullanacağını; Kiraladığı araç ile herhangi birşey itip çekmeyeceğini ve römorka bağlamayacağını;

i) Trafik ceza puanının 65’in altında olduğunu ve alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza almamış (erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılma halleri de dâhil) veya herhangi bir sebeple ehliyetinin askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olduğunu;

j) Ölüm veya bedensel zararla sonuçlanan herhangi bir trafik kazasına karışmamış olduğunu ve herhangi bir trafik kazasından hukuki ve cezai şekilde sorumlu tutulmasına ilişkin tüm yasal süreçler hakkında, süreç sonunda ceza alınmamış olsa dahi, RENTİVA’yı bilgilendirmiş olduğunu;

k) Hiçbir yüz kızartıcı suçtan dolayı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında herhangi bir sıfatla suçlu bulunmadığını ve ceza almadığını (erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılma halleri de dâhil);

l) Aracı, alkol, uyuşturucu ve insan bilincine veya hareket kabiliyetine direkt etki edecek herhangi bir maddenin etkisi altında kullanmayacağını;

m) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırılık teşkil edecek şekilde ve taşınması suç sayılan eşyaların veya kişilerin taşınması veya başkaca yasadışı amaçlı bir iş için kullanmayacağını;

n) Araç ruhsatında belirtilenden farklı bir yakıt alımı gerçekleştirmeyeceğini, aracın bu husus yönünden kontrolünün tamamen kendisine ait olduğunu;

o) Kira bedellerini Portal üzerinden ödemeye uygun ödeme araç ve imkânlarına sahip olduğunu;

p) Bir aracı Portal üzerinde şoför hizmeti de alacak şekilde kiralaması halinde, bu husustaki tüm risk ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu tür araç kiramalarından kaynaklı hallerle ilgili olarak RENTİVA’ya karşı hiçbir talepte bulunmayacağını

beyan ve taahhüt etmektedir.

RENTİVA’nın yukarıdaki beyan ve taahhütlerinin doğruluğunu, güncelliğini veya geçerliliğini araştırma, tespit veya denetleme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı Portal’a üye olmakla bunların tamamının doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın bu beyan ve taahhütlerden herhangi birini ihlali etmesi etmesi halinde, Kullanıcı işbu Sözleşme, Kurallar ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen sigorta koruması da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir haktan yararlanamayacağı gibi söz konusu sözleşmelerde belirtilen tüm yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edecek; varsa daha önce elde ettiği tüm hak ve menfaatleri derhal RENTİVA’ya iade edecektir. Bu durumda RENTİVA’nın üyelikten çıkarma hakkı ile RENTİVA ve Kiraya Veren’in sair yasal hakları saklıdır.

6.3. Yasak İşlem ve Davranışlar. Kullanıcı Portal üzerinde aşağıda sayılan davranış, eylem ve işlemleri yapmaktan ve bu yönde girişimde bulunmaktan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

a) İşbu Sözleşme veya Kurallar’ın herhangi bir surette ihlali;

b) Araç Kiralama Sözleşmesi ve Tüzel Kişi Üyelik Şartnamesi’ndeki yükümlülüklerin herhangi bir surette ihlali;

c) Yasal düzenlemelerin herhangi bir surette ihlali;

d) Suç konusu veya çalıntı aracın kiralanması veya kiralanmak üzere Portal’da teşhiri, üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali;

e) Üyelikten men edilmeye rağmen Portal ve hizmetlerin dolaylı veya doğrudan şekilde kullanılması;

f) Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer Kullanıcı’ların listelemesine müdahale edilmesi,

g) Aldatıcı, yanıltıcı, eksik veya yanlış İçerik listeleme ve/veya beyanda bulunma;

h) Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi;

i) RENTİVA veya Kullanıcılar’a zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması veya iletilmesi;

j) Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar da dahil olmak üzere RENTİVA yazılımına, altyapısına veya sistemine herhangi bir surette zarar verilmesi;

k) Herhangi bir amaçla Portal’a robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi;

l) Portal’ın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, kopyalanması, bunlardan türemiş veya işleme çalışmalar yapılması.

m) RENTİVA ve Kullanıcılar’I maddi veya manevi yönden zarara uğratacak tutum ve davranışlarda bulunulması veya bu nitelikte işlemler yapılması.

Yasaklı işlemlerden herhangi birini yapan veya bu işlemlere herhangi surette katılan veya destek sağlayan Kullanıcı bu sebeple RENTİVA’nın, diğer Kullanıcılar’ın ve ilgili diğer kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazminle yükümlüdür. Kullanıcı bu hallerde Sözleşme’den kaynaklı tüm haklaından yoksun kalacağı gibi Sözleşme’ye dayalı tüm yükümlülükleri aynı şekilde devam edecek; daha önce elde ettiği tüm hak ve menfaatleri derhal RENTİVA’ya iade edecektir. RENTİVA’nın üyelikten çıkarma hakkı ve sair hakları saklıdır.

MADDE 7 – SORUMLULUK

7.1. Portaldaki İşlemlerden Kaynaklı Sorumluluk. Kullanıcı sadece hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı’nın, Portal üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk sadece kendisine aittir. Kullanıcı, RENTİVA’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Portal’a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. RENTİVA, Kullanıcılar’ın Kurallar’a, Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2. Kiralamadan Kaynaklı Sorumluluk. RENTİVA, Kullanıcılar tarafından sağlanan İçerik’lerin, listelenen araçların ve bunlara ilişkin bilgilerin doğruluğu, kalitesi, güvenirliği ve/veya Kullanıcılar’a sunulan kiralamaların ve İçerik’lerin yasal olup olmadığı da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kiralamalara, araçlara ve diğer Kullanıcılar’a ilişkin olarak Sözleşme’de belirtilenler dışında hiçbir garanti sağlamamakta ve/veya bu Sözleşme’de açıkça yer verilenler dışında hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Aracın işletilmesinden, kiraya verilmesinden ve Kiracı’ya kullandırılmasından kaynaklı olan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kiraya Veren’e; aracın kullanımından kaynaklı tüm hukuki sorumluluk ise münhasıran Kiracı’ya aittir. Ancak bir yargı makamı veya idari makam tarafından RENTİVA’nın Portal üzerindeki bir kiralama işlemiyle ilgili olarak her nam veya sıfatla olursa olsun bir idari kuruma, Kullanıcılar’a ve 3. kişilere karşı sorumlu tutulması halinde, RENTİVA’nın sorumluluğu uyuşmazlığın doğduğu kiralama işlemine ait Hizmet Bedeli’nin 5(beş) katı tutarıyla sınırlı olacaktır. Bu halde de RENTİVA, bu sebeple ödeyeceği tüm tutarları ve uğrayacağı tüm zararları ilgili Kullanıcılar’a kusuru olup olmadıklarından bağımsız olarak rücu hakkına sahiptir.

7.3. Aracın Bakım ve Onarım Sorumluluğu. Portal üzerinden kiralanan araçların bakım ve onarım sorumluluğu kiralama süresi de dâhil olmak üzere münhasıran araç maliki ve/veya Kiraya Veren’e ait olup hiçbir Sözleşme hükmü veya hiçbir uygulama bu sorumluluğun RENTİVA’ya ve/veya Kiracı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İşleten sıfatı aracın kiralama süresi boyunca da Kiraya Veren’e aittir.

7.4. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk. Kullanıcılar’ın Madde 8 kapsamındaki sigorta kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydıyla;Kiralanan araçların kullanımı sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların tazmine ilişkin sorumluluk münhasıran aracı Portal üzerinden kiralayan Kiracı’ya aittir. Herhangi bir surette Kiraya Veren’in, araç malikinin ve/veya RENTİVA’nın üçüncü kişilerin bu zararlara ilişkin taleplerine istinaden sorumlu tutulmaları ve bu sebeple sigorta korumasından yararlanamayacak bir şekilde zarara uğramaları halinde, RENTİVA, Kiraya Veren ve araç maliki bu zararların Kiracı tarafından tazminini talep edebilir, bu sebeple ödediği tutarları Kiracı’ya rücu edebilirler. İlgili sigorta şirketinin hasarın oluşmasında kusuru bulunan Kiracı’ya veya üçüncü kişilere karşı sahip olduğu haklar saklıdır.

7.5. Denetim ve Müdahale. RENTİVA, işbu Sözleşme’de Portal üzerindeki işlemlere ilişkin tüm yetkileri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde Portal üzerinden yapılan işlemleri izleme, denetleme, düzeltme ve/veya hatalı işlemleri durdurma ya da iptal etmekle sorumlu değildir. RENTİVA’nın bir işlem hakkında herhangi bir izleme, denetleme, düzeltme, durdurma veya iptal işlemi yapması ne söz konusu işlem ne de diğer işlemler yönünden böyle bir yükümlülük doğurmayacağı gibi RENTİVA’nın herhangi bir işlem yönünden böyle bir müdahalede bulunmaması da hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği yönünde yorumlanamaz. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü ve Kurallar RENTİVA için bu düzenlemede öngörülenin aksine bir yükümlülük doğurmaz, bu şekilde yorumlanamaz.

7.6. Portala Erişim. Kullanıcılar, kural olarak, Hizmetler’e Portal üzerinden haftanın 7 günü 24 saat erişebilirler. Ancak RENTİVA vale ve müsteri danışma ve destek hizmetleri de dâhil tüm Hizmetler’i Portal üzerinden duyurulan mesai saatleri içinde sunmaktadır. Ancak, RENTİVA, mücbir sebeplerin veya kontrolü dışında engelleyici başkaca sebeplerin ortaya çıkması, teknik arıza ve gerekliliklerin oluşması, bakım ve güncellemeler veya başkaca zorlayıcı sebeplerle Portal’a erişimi ve Hizmetler’in verilmesini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Bu hallerde RENTİVA Portal’a erişimin sağlanması ve Hizmetler’in yeniden verilmeye sağlanması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Bu hallerde Kullanıcılar, RENTİVA’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamazlar, tamamlanamayan veya iptal edilen kiralamalar sebebiyle RENTİVA’yı sorumlu tutamazlar.

7.7. İçeriklerin Engellenmesi/Kaldırılması. RENTİVA gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılar tarafından Portal’a yüklenen İçerik’leri hiçbir ön bildirim yapmaksızın Portal’dan kaldırma ve yüklenmek istenenlerinin Portal’a yüklenmesini engelleme hakkına sahip olup RENTİVA’nın İçerik’lerin Portal’da yayınlanması hususunda Kullanıcılar’a karşı hiçbir taahhüt veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Portal’ın işleticisi olan RENTİVA bu hususta mutlak bir takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.

7.8. Vergisel Sorumluluk. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından ve Güvenli Ödeme Sistemi de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere RENTİVA’nın sunduğu Hizmetler’den faydalanılarak gerçekleştirilen kiralamalardan veya bunlara bağlı her nevi işlemden kaynaklı gelir ve katma değer vergileri de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden ve bunlara ilişkin işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden münhasıran kendisi sorumludur. Sözleşme konusu işlemler çerçevesinde Kullanıcı’nın yerine getirmesi gereken vergisel yükümlülükler nedeniyle vergi idaresi tarafından RENTİVA aleyhine bir vergi tahakkuk etmesi ve bu vergi nedeniyle vergi ziyaı cezası veya diğer ceza ve fer’i alacakların talep edilmesi halinde, igili Kullanıcı RENTİVA’yı tüm bunlardan tam kapsamlı şekilde muaf kılacaktır. Aksi halde RENTİVA katlanmış olduğu tüm bu ödemeleri ve bu kapsamda yaptığı tüm masrafları (yargılama giderleri, avukatlık ücretleri de dâhil) Kullanıcı’ya rücu edebilecek olup Kullanıcı işbu Sözleşme’yi imzalamakla, RENTİVA’ya karşı hiçbir itiraz ve dava hakkını kullanmaksızın söz konusu vergi ve cezalar ile fer’i alacakları ödemeyi ve tüm bu tutarların kredi kartından tahsil edilmesini kabul ve taahhüt etmektedirler. Söz konusu taahhüt, RENTİVA’nın Kullanıcı adına vergi kanunları gereğince sorumlu sıfatıyla ödeyeceği vergiler için de geçerlidir.

7.9. Mücbir Sebep. Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu değildir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargolar, hükümetin veya bir idari mercinin uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt ve esaslı yasal değişiklikler Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılır.

MADDE 8 – SİGORTA VE HASAR ONARIM GÜVENCESİ

8.1. Bu maddede belirtilen sigorta koruması, kiralanan aracın işbu Sözleşme’de belirtilen özellikle sahip olmadığı kiralamalarda, Kiracı’ya şoför hizmeti sağlanan araç kiralamalarında ve engelli aracı kaydı bulunan araçlara ilişkin kiralamalarda hiçbir hal ve koşulda geçerli değildir.

A. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

8.2. RENTİVA, Kullanıcı’nın listelenen aracın maliki olduğu hallerde, TALEBİ OLUP OLMADIĞINDA BAKMASIZINHER BİR KULLANICI’YA, HİÇBİR EK HİZMET BEDELİ VEYA SİGORTA PRİMİ TALEP ETMEKSİZİN, Portal üzerinden şoförsüz şekilde kiralanan aracın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanımı sebebiyle üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması ve üçüncü şahıslara ait mallarda maddi ziya ve hasar meydana gelmesi halinde, zarara uğrayan üçüncü kişilerin tazmin taleplerine ilişkin olarak Karayolları Trafik Kanunu’na ve umumi hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar ve sınırlamalar dâhilinde temin eden özel bir ihtiyari mali mesuliyet sigortası korumasından (“İMM Sigortası”) yararlanabilmesine imkân sağlamaktadır.

8.3. Kullanıcı’nın İMM Sigorta korumasından yararlanması ancak (i) işbu Sözleşme’de yer alan EK-1’de Kullanıcı’nın bilgisine sunulan İMM Sigortası poliçesinde yer alan özel şartların ve İMM Sigortası Genel Şartları’nın tazmin şartlarının gerçekleşmesi; (ii) İlgili Kullanıcı’nın zararlarla ilgili ihbar yükümlülüklerini doğru, dürüst, süresinde ve eksiksiz şekilde yerine getirmiş ve talep olunan bilgi ve belgeleri süresi içinde RENTİVA’ya vermiş olması; (iii) Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerini ve Kurallar’ı ihlal etmemiş olması; (iv) talebe konu zararın poliçenin geçerli olduğu bir zamanda doğmuş olması ve (v) söz konusu zararların başka bir sigorta tarafından karşılanmamış olması kaydıyla, işbu Sözleşme ve İMM Sigorta poliçesi hüküm ve şartları çerçevesinde mümkün olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun söz konusu şartlardan herhangi birinin kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, Kullanıcı, sigorta koruması kapsamında RENTİVA ve ilgili sigorta şirketinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını, aksi halde bu sebeple doğacak tüm masraf ve zararları (yargılama giderleri, avukatlık ücretleri vd.) tazminle yüküm olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde bir ihlalin bulunmasına ve bu sebeple Kullanıcı’nın işbu işbu madde kapsamında İMM Sigortası’ndan yararlanma hakkı bulunmamasına rağmen sigorta tarafından Kullanıcı’ya yasal zorunluluklar gereği ve sehven bir tazminat ödemesi yapılması halinde, Kullanıcı’yı söz konusu tazminat tutarını hiçbir kesinti yapmaksızın derhal RENTİVA’ya ödemekle yükümlüdür.

8.4. İMM Sigortası koruması kapsamında zarara uğrayan 3. kişilere yapılacak tazmin ödemesi her halükarda aşağıdaki sınırlamalara tabidir.

- Maddi Tazminat (Ölüm/Yaralanma/Maluliyet vb.):

· Olay başına teminat tutarı: 100.000 ABD DOLARI

· Toplam poliçe teminat tutarı 200.000 ABD DOLARI.

- Manevi Tazminat

· Olay başına teminat tutarı: 100.000 ABD DOLARI

· Toplam poliçe teminat tutarı 100.000 ABD DOLARI.

Zarar tarihi itibariyle İMM Sigorta poliçesinin toplam teminat limitinin (300.000 ABD Doları) dolmuş olması halinde söz konusu zarar İMM Sigortası’ndan karşılanmaz. Bu halde, hangi Kullanıcı’nın zararının toplam poliçe teminat tutarından karşılanacağı, ilgili Kullanıcılar’ın hasarın sigorta kapsamında tazmini talebini usulüne uygun şekilde RENTİVA’ya bildirim tarihine göre belirlenir, öncelikle erken tarihli başvuru işleme alınır. Kullanıcı, bu durumu bilmekte ve peşinen kabul etmekte, bu halde RENTİVA ve ilgili sigorta şirketinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını, sigorta koruması dışında kalan zararlara ilişkin tek muhatabın zarara kusuru ile sebep olan Kiracı olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aynı hüküm, zarar tutarının olay başına teminat limitinin üstünde kaldığı hallerde, teminat limitini aşan kısım için de geçerlidir.

8.5. İMM Sigortası poliçesinde işbu Sözleşme tarihi itibariyle yer alan ve EK-1’de Kullanıcı’nın şartlara ileriki bir dönemde ek şartlar eklenmesi durumunda, somut olayda söz konusu ek şartların bulunması da İMM Sigortası korumasından faydalanılabilmesi için mutlak bir ön şart teşkil eder.

8.6. İMM Sigortası koruması, EK-1’de sayılan ve sigortanın tazmin etmeyeceği belirtilen zarar ve ziyanlara ilişkin talepler ve haller için hiçbir koşulda geçerli değildir.

8.7. İMM Sigortası koruması kapsamında kalan zararların tümünün başkaca bir sigorta (örn. zorunlu mali sorumluluk sigortası, kasko sigortası vb.) kapsamında tazmin edilmiş/edilebilecek olması halinde, işbu Sözleşme kapsamında İMM Sigortası korumasından yararlanılamaz. Bu zararların başkaca bir sigorta kapsamında kısmen karşılanmış olması halinde ise, sadece karşılanan tutarı aşan zararlar İMM Sigortası koruması kapsamında tazmin edilir.

B. Kasko Sigortası

8.8. KASKO Sigortası sadece, kiralanan aracın Kiracı tarafından kullanımı esnasında oluşan hasarlar için geçerlidir. Üçüncü kişilerin kullanımı esnasında oluşan zararlar her şartta Kasko Sigortası kapsamı dışındadır.

8.9. RENTİVA, Kullanıcı’nın listelenen aracın maliki olduğu hallerde, TALEBİ OLUP OLMADIĞINDA BAKMASIZINHER BİR KULLANICI’YA, HİÇBİR EK HİZMET BEDELİ VEYA SİGORTA PRİMİ TALEP ETMEKSİZİN, Portal üzerinden şoförsüz şekilde kiralanan aracın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanımı sebebiyle aracın aşağıda sayılan tehlikeler sebebiyle maddi zarara uğraması halinde, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen şartlar ve sınırlamalar dâhilinde bu maddi zararların tazminine ilişkin özel bir sigorta korumasından (“KASKO Sigortası”) yararlanabilmesine imkân sağlamaktadır.

a. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

b. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

d. Aracın yanması,

e. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

8.10. Kullanıcı’nın KASKO Sigortası korumasından yararlanması ancak (i) işbu Sözleşme’de yer alan ve EK-2’de Kullanıcı’nın bilgisine sunulan KASKO Sigortası poliçesinde yer alan özel şartların ve Kasko Sigortası Genel Şartları’nın gerçekleşmesi; (ii) İlgili Kullanıcı’nın zararlarla ilgili ihbar yükümlülüklerini süresinde ve eksiksiz şekilde yerine getirmiş ve talep olunan bilgi ve belgeleri RENTİVA’ya vermiş olması; (iii) Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerini ve Kurallar’ı hiçbir surette ihlal etmemiş olması; (iv) talebe konu zararın poliçenin geçerli olduğu bir zamanda doğmuş olması kaydıyla işbu Sözleşme ve KASKO Sigorta poliçesi hüküm ve şartları çerçevesinde mümkün olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun söz konusu şartlardan herhangi birinin kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, Kullanıcı, sigorta koruması kapsamında RENTİVA ve ilgili sigorta şirketinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını, aksi halde bu sebeple doğacak tüm masraf ve zararları (yargılama giderleri, avukatlık ücretleri vd.) tazminle yüküm olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde bir ihlalin bulunmasına ve bu sebeple Kullanıcı’nın işbu işbu madde kapsamında Kasko Sigortası’ndan yararlanma hakkı bulunmamasına rağmen sigorta tarafından Kullanıcı’ya yasal zorunluluklar gereği veya sehven bir tazminat ödemesi yapılması halinde, Kullanıcı’yı söz konusu tazminat tutarını hiçbir kesinti yapmaksızın derhal RENTİVA’ya ödemekle yükümlüdür.

8.11. Kiracı, RENTİVA Kuralları gereği, kiralama süresi içinde kiraladığı araca gelecek maddi zararların 2.000,-TL’ye kadar olan kısmını şahsen tazminle yükümlüdür. Bu tutarın üzerindeki kalan zarar tutarı KASKO Poliçesi şartlarının gerçekleşmesi halinde KASKO Sigortası koruması kapsamında karşılanacaktır. KASKO Sigortası poliçesinde öngörülen muafiyet tutarına kadar hasarların onarımı ise doğrudan RENTİVA’nın güvencesi altındadır.

8.12. KASKO Sigortası koruması, EK-2’de sayılan ve sigortanın temin etmeyeceği belirtilen zarar ve ziyanlara ilişkin talepler ve haller için hiçbir koşulda geçerli değildir.

8.13. Kiralanan araca ilişkin Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından yaptırılan özel bir kasko sigortası bulunması halinde dahi tüm zararlar, Kullanıcı’nın aksi yönde bir talebi olmadıkça ve işbu Sözleşme’de şartların gerçekleşmiş olması kaydıyla, KASKO Sigortası koruması kapsamında tazmin edilir.

8.14. Kullanıcı, Kasko ve İMM Sigortası kapsamında EK-3’te belirtilen bilgi ve belgeleri kendisine tanınan süreler içinde RENTİVA’ya eksiksiz olarak teslimle yükümlüdür. Hasar hallerinde RENTİVA ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

MADDE 9 – FİKRİ HAKLAR

9.1. "RENTİVA" logo ve markası, RENTİVA adına kayıtlı bir ticari marka/logo olup tüm kullanım hakları münhasıran RENTİVA’ya aittir. Kullanıcı, RENTİVA’nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya hiçbir amaçla kullanamaz. Portal’a ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, her nevi İçerik, RENTİVA Hizmetleri, RENTİVA Hizmetleri’ne ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen her nevi başkaca teknoloji veya Içerik RENTİVA’nın mülkiyetindedir. 9.2. Bilgisayarına, mobil cihazına ya da diğer bir kullanım platformuna indirdikleri bir RENTİVA yazılımını kullanan Kullanıcı’ya, RENTİVA yazılımını uygun bir şekilde kullanmaları için; geri alınabilir, kişiye özel olmayan ve devredilemeyen bir lisans verilmektedir. Bu lisans verme işlemine, aksi Portal üzerinden duyurulmadıkça, tüm güncellemeler, yükseltilmiş sürümler, yeni versiyonlar ile yedek yazılım da dâhildir. Kullanıcı yazılımı üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez veya yazılım üzerinden Portal’ın işbu Sözleşme çerçevesinde kullanımından kaynaklı olanlar dışında herhangi bir surette ticari kazanç sağlayamaz. 9.3. Kullanıcı RENTİVA yazılımını veya bundan türetilen herhangi bir kaynak kodunu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yayımlamamayı, tersine tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi, parçalarına ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı RENTİVA yazılımına ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin münhasıran RENTİVA’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder. 9.4. Portal’a yüklenen resim, açıklama, yorum ve sair içerik üzerindeki tüm haklar münhasıran RENTİVA’ya ait olup Kullanıcılar ve sair üçüncü kişiler bunları başka mecralarda paylaşamaz, ticari olsun olmasın herhangi bir amaçla kullanamaz. Aksi halde her bir izinsiz kullanım için RENTİVA’ya 20.000,-TL cezai şart ödemekle yükümlüdür. 9.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme, Araç Kiralama Sözleşmesi ve Portal üyeliği kapsamında akdedeceği hiçbir sözleşmenin hükümlerini, RENTİVA’nın izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı şekilde ticari bir amaçla kısmen veya tamamen kopyalamaz, dağıtamaz ve/veya kullanamaz. Aksi halde her bir izinsiz kullanım için RENTİVA’ya 50.000,-TL cezai şart ödemekle yükümlüdür.

MADDE 10 – SÜRE VE FESİH

10.1. Sözleşme, Kullanıcı’nın Portal üzerinden üyelik kayıt işlemlerini Madde 4 çerçevesinde tamamlanması ile birlikte Portal’ın Kullanıcı tarafından ilk kullanım anından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve Kullanıcı veya RENTİVA tarafından sonlandırmadıkça yürürlükte kalır. Kullanıcı üyeliğinin herhangi bir sebeple sonlandırması ile işbu Sözleşme başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

10.2. RENTİVA veya Kullanıcı, dilediği zaman diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshedilebilir. Herhangi bir sebeple fesih halinde Kullanıcı’nın Portal üyeliği de başkaca bildireme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Fesih, tarafların fesih anına kadar doğmuş hak ve yükümlülüklerinin ifasını etkilemez, önceki işlemlerden kaynaklı henüz tamamlanmış süreçler fesih anı sonrasında da Sözleşme hükümlerine uygun şekilde yürütülerek sonlandırılır.

10.3. RENTİVA, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Araç Kiralama Sözleşmessi ve/veya Kurallar’ı ihlal etmesi halinde, işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshetmek suretiyle Sözleşme’nin ihlali ve fesih sebebiyle uğradığı tüm doğrudan, dolaylı, menfi ve/veya müspet zarar ve ziyanların tazminini talep edebilir. Sözleşmenin diğer maddelerinden kaynaklı haklar saklıdır.

MADDE 11 - SÖZLEŞME DEVRİ

11.1. İşbu Sözleşme veya Araç Kiralama Sözleşmesi ya da söz konusu sözleşmelerde Kullanıcı için öngörülen olan hak ve yükümlülükler ile bunlara ilişkin talep ve dava hakları, RENTİVA’nın açık yazılı muvafakati alınmadan, herhangi bir şekilde ve sebeple, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı şekilde temlik veya devredilemez, paylaştırılamaz ya da bölünemez.

11.2. RENTİVA işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm anlaşma ve protokolleri, Kullanıcı’nın muvafakati olmaksızın ve hiçbir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın dilediği üçüncü kişiye veya şirkete devredebilir.

MAADDE 12 - BİLDİRİMLER VE İLETİŞİM

12.1. Kullanıcı’ya veya yetkilendirdiği kişilere, işbu Sözleşme tahtında, Portal’ın kullanımı suretiyle, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, e-posta, kısa mesaj vasıtılarıyla gerçekleştirilen veri, ses ve görüntülü içerikli her nevi bildirim, Kullanıcı’nın sistemde kayıtlı iletişim bilgi kullanılarak yapılabilecektir. Bu yollardan herhangi biriyle ve sistemle kayıtlı iletişim bilgileri kullanılarak yapılan bildirimler, her halükârda Kullanıcı’ya fiilen ulaşmış kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracaktır. Aynı hüküm, Kullanıcı’nın MERNİS’de kayıtlı yerleşim adresine yapılacak bildirimler için de geçerlidir.

12.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi Portal üzerinden kabul ettiği aşamada kendisinin onayına sunulan ilgili şartları kabul etmekle birlikte ayrıca, kendisine RENTİVA ve iş ortakları tarafından sağlanan hizmetlerinin tanıtımıyla, pazarlanmasıyla ve kampanyalarla ilgili olarak ve kutlama ve temenni içerikli elektronik iletişimlerin yukarıda belirtilen şekillerde RENTİVA tarafından gönderilmesine de peşinen onay vermektedir. Söz konusu şartların kabul edilmemesi halinde Kullanıcı’ya belirten içerikteki bildirimler gönderilmez.

12.3. Kullanıcı e-posta, telefon numarası, adres veya başka iletişim bilgilerinin değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sistemde kayıtlı diğer iletişim bilgilerini güncellemediği müddetçe, söz konusu iletişim bilgilerinin değişmiş olmasında dahi, Kullanıcı’nın sistemde kayıtlı e-posta adresine, telefon numarasına veya fiziksel posta adresinize yapılacak bildirimler, Kullanıcı’ya fiilen ulaşmasa dahi geçerli kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

12.4. Kullanıcı, sistemde kayıtlı iletişim araçlarına ait kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden ve Portal’a girişi için kendisine ve yetkilendirdiği kişilere verilen kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden ve sisteme kayıtlı cep telefonu’na gelen SMS kodu ile siteye erişimden bizzat sorumludur. Bu iletişim araçları ile yapılan bildirim ve sistem girişleri ile Portal üzerinde Kullanıcı’ya ait hesaptan yapılan tüm işlemler Kullanıcı tarafından yapılmış kabul edilir ve Kullanıcı’yı bağlar. Yetkisiz iletişim ve işlemlerin Kullanıcı dışında bir üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması, bu yetkisiz kullanım RENTİVA’nın kusurundan kaynaklanmadıkça, bu sonucu değiştirmez.

MADDE 13 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK

13.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi. Kullanıcı, Portal’a üye olma aşamasında “Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu”nu onaylamakla, söz konusu formu detaylı bir şekilde okuduğunu ve 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğu haklar ve verdiği bu onayın sonuçları hakkında açık şekilde bilgi sahibi olduğunu; bu bilgilendirme ışığında serbest iradesiyle kendisine ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin, VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA kayıtlı merkezi Küçükbakkalköy Mah. Fevzipaşa Cad. Sarı Apt. No: 2-4/11 34750 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Peerton Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgili mevzuat ve işbu madde hükümleri çerçevesinde kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, düzeltilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, elde edilebilir hale getirilmesine ve Hizmetler’in verilmesi kapsamında kullanılması ve benzer şekillerde işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmektedir.

13.2. Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni. Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin ve Portal üzerindeki işlemlerle ilgili kayıtların muhafaza edilmesine ve işlenmesine ve Portal’ın kullanıma ilişkin şartlar ile Kullanıcılar’ın bu çerçevedeki hakları, Portal üzerinde yayınlanan ve zaman zaman RENTİVA tarafından güncellenebilen Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında Kullanıcı bilgisine sunulmakta olup RENTİVA ve Kullanıcılar söz konusu şartlara uymakla yükümlüdürler.

13.3. İletişimin İzlenmesi. Kullanıcı üye olmakla, RENTİVA’nın, Portal aracılığıyla Kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları muhafaza edebileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde idari ve yargı makamlarına ve yasalarla bilgi verilmesi zorunlu kılınan sair kuruluşlarla paylaşabileceğini kabul etmektedir.

MADDE 14 - DİĞER HÜKÜMLER

14.1. Araç Kiralama Sözleşmesi. Kullanıcı, Portal üzerinden kurulan Araç Kiralama Sözleşmesi’ne konu kiralama işlemlerinin, işbu Sözleşme’nin Araç Kiralama Sözleşmesi’nin akdedilmesi tarihi itibariyle geçerli versiyonunun hükümlerine tabi olduğunu ve söz konusu konu kiralama işlemi yönünden işbu Sözleşme ile ile Araç Kiralama Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir bütün olarak kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ile Araç Kiralama Sözleşmesi hükümleri arasında herhangi bir tereddüt veya çelişki olması halinde veya bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlarda, Araç Kiralama Sözleşmesi’ne konu kiralama ilişkisi yönünden ilgili Araç Kiralama Sözleşmesi hükümleri Kullanıcılar yönünden kesin ve bağlayıcıdır.

14.2. Kısmi Geçersizlik. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durum Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve/veya söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilemez.

14.3. Delil Sözleşmesi. Kullanıcı işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda RENTİVA’nın kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, log ve IP kayıtlarının, ticari defter ve kayıtlarının, her nevi bilgisayar kayıtlarının, RENTİVA tarafından gönderilen SMS ve e-postaların geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK m. 193 anlamında bir münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

14.4. Feragat Etmeme. RENTİVA’nın işbu Sözleşme’den kaynaklı bir hak ve yetkisinin kullanmaması veya geç kullanması, o hak ve yetkiden feragat ettiği anlamına gelmeyecek, ilgili Sözleşme maddesinin örtülü şekilde değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

14.5. Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme’den, Kurallar’dan veya Portal ile ilgili tüm işlem ve uygulamalardan kaynaklı veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı her nevi hukuki uyuşmazlığın çözümünde, tarafların milliyetine bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. Söz konusu uyuşmazlıkların halli hususunda münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


KULLANICI                                                                                                                         RENTİVAEK-1

Sigorta Teminatının Kapsamı

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.

Madde 2-Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Ek Sözleşmeyle Teminat Kapsamına Alınabilecek Hal ve Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 3-Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında kalması nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder.

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

a) Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar,

b) Aracı sevk ve idare edenin, aracı sevk ve idare ederken uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

c) İşletenin veya aracı sevkedenin eşinin, usul ve füruunun (kendisi ile evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların) ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

d) Araç sahibi ile işleteni arasındaki ilişkide araca gelen zararlar dolayısıyla ileri sürülen talepler,

e) Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen şeylerin bozulması zarar ve ziyaa uğraması yüzünden ileri sürülen talepler,

f) Çalınan veya gaspedilen aracın sebep olduğu ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını ve/veya gaspedildiğini bilerek binen yolcuların zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülen talepler,

g) Sürat yarışlarına iştirak ve yarış güzergahında yapılan antremanlar sırasında meydana gelebilecek zarar ve ziyan nedeniyle ileri sürülen talepler,

h) Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin her türlü talepler,

i) Patlayıcı ve parlayıcı maddeler taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zarar ve ziyanlardan dolayı ileri sürülen talepler.

j) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri.

Tazminatın Azaltılması veya Kaldırılması Sonucunu Doğuran Haller

Madde 4-Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigortalıya rücu edebilir.

Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

a) Sigortalının kasdi bir hareketi veya ağır kusuru yüzünden sebebiyet verilen zarar ve ziyanlara ilişkin talepler,


b) Aracın, Karayolları Trafik Kanununa göre geçerli sürücü belgesi olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi veya geçerli trafik belgesi olmadan kullanılması halinde sebebiyet verilen zarar ve ziyana ilişkin talepler,


c) Aracın, alkollü içkilerin etkisi altında olup güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş olan veya uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış kimseler tarafından sevk ve idare edilmesi halinde sebebiyet verilen zarar ve ziyana ilişkin talepler,


d) Araçların yolcu taşınmaya mahsus olmayan yerlerinde yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilen kapasite dışında fazla yolcu veya yük taşınması sebebiyle doğacak zarar ve ziyanlara ilişkin talepler.

Bunlardan başka, sigorta ettiren zarar vukuunda 10. maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, sigortacı zarar görene tazminatı ödemekle beraber, bu artış için sigorta ettirene rücu eder.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu:

Madde 5-Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarih1eri olarak yazılı günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü

Madde 6- Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin aracın hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:

a) Sigorta ettirenin kasdı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise zarar görenlere tazminatı ödemekle beraber, ödediği tazminat miktarı kadar sigorta ettirene rücu eder. Cayma halinde Sigortacı prime hak kazanır.


b) Sigorta ettirenin kasdı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği taktirde akit feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5. iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin prmi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

c) Cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı, süresinde kullanılmadığı taktirde düşer.


d) Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı takdirde riziko:

1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,

2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,

3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleşirse, sigortacı zarar görenlere ödediği tazminatın, tahakkuk eden prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran kadar kısmı dışında kalan miktarı için sigorta ettirene rücu eder.

Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

A- Kullanılış Tarzı Değişikliği:

Madde 7-Akdin yapılmasından sonra aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan kullanılış tarzı, sigortacının muvafakati olmadan değiştirildiği takdirde sigorta ettiren, bu değişikliği:


a)Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal,


b) Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs tarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez, ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür.

Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:


1- Sözleşmeyi fesheder veya,


2- Prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını 8 gün içinde ödemediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından iadeli taahhütlü mektupla veya noter vasıtası ile yapılan fesih ihbarı sigortalının tebellüğ tarihini takip eden 5. iş günü saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Aracın teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan kullanılış tarzının değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

Aracın kullanılış tarzındaki rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri sigorta ettiren ihbar süresi içersinde kasden bildirmemişse sigortacı, ihbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara ait ödediği veya ödemekle yükümlü olacağı tazminat miktarı kadar sigorta ettirene rücu eder. İhbar yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse sigortacı, ödenen tazminatın, tahakkuk eden prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki oran kadar kısmı dışında kalan miktarı için sigorta ettirene rücu eder.

Değişikliğin rizikoyu hafıfletici mahiyette olduğu ve daha az prim tatbikini gerektirdiği anlaşılır ise, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene geri verilir.

B -İşletenin Değişmesi:

Madde 8- Aracın işleteni değiştiği takdirde, sigortacının peşin muvafakati alınmadıkça, hiçbir ihbara lüzum kalmaksızın sigorta sözleşmesi münfesih olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 9-Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde dahi ödemediği takdirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk 15 gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder .Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

Zarar Vukuunda Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Madde 10-Sigorta ettiren, zarar vukuunda aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

a)İşbu sözleşmeye göre, sigorta ettirenin sorumluluğunu gerektirecek her olayı öğrendiği andan başlayarak beş gün içinde sigortacıya bildirmek,

b) Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak,

c) Sigortacının talebi üzerine, olayın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini ve neticelerini tespite yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek -ezcümle, olayın hangi gün ve saatte ve nerede vaki olduğunu ve hadise anında aracı kullananın isim ve adresi- ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigorta ettiren tarafından sağlanması mümkün bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,

d) Zararın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tespit ve sorumluluğun tayini için yapılacak tahkikatta ve delillerin toplanmasında sigortacıya elinden gelen yardımda bulunmak,

e) Zarardan dolayı, sigorta ettiren dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında kalır veya aleyhine cezai takibata geçilirse, keyfiyetten sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai takibata müteallik olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi bilcümle tebliğnameleri derhal sigortacıya tevdi etmek.

f) Dava açılması halinde sigorta poliçesinde kayıtlı limitlere kadar davanın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata lazım gelen vekâletnameyi vermek,

g) Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin zarar ve ziyanlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek,

h) Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Zarar ve Ziyanın Tespiti

Madde 11- Sigortacı, sigorta ettirenin muvafakatini almak şartıyla zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü şahısla doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir.

Sigortacının yazılı muvafakati olmadıkça, sigorta ettiren sorumluluğunu, zarar ve ziyan talebini kısmen veya tamamen kabule mezun olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat tediyesinde de bulunamaz.

Karayollan Trafik Kanunu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerini aşan dava masrafları sigortacıya aittir. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dâhilinde öder.

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilmez.

Sigortalı veya aracı kullanan kimseler aleyhine ceza takibatına geçilmesi halinde sanığın muvafakati ile sigortacı da savunmaya iştirak edebilir. Bu takdirde sigortacı yalnız seçtiği avukatın masraflarını öder.

Cezai takibattan doğan diğer bilumum masraflarla muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışında kalır.

Zarar ve Tazminatın Sonuçları

Madde 12- Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.

Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Sigortacı, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve işlememiş sigorta süresine ait prim geri verilmez.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Vergi, Resim ve Harçlar

Madde 13- Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak Kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmiş veya yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden alınır.

Tebliğ ve İhbarlar

Madde 14- Sigorta ettirenin ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin poliçede gösterilen adresine, bu adresin değişmiş olması halinde sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilen son adresine aynı suretle yapılır.

Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgrafla yapılan ihbar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Madde 15-Sigortacı, sigorta ettirene ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 16- Sigortacı ile sigortalı arasındaki ihtilaflarda yetkili mahkeme sigortalının ikametgâhının veya sigortacının merkezinin veya poliçeyi imza eden acentenin bulunduğu yer mahkemesidir.

Motorlu araç kazalarından dolayı hukuk sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Zamanaşımı

Madde 17- Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.


Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.


Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.


Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.

C.9. Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

KASKO POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

1- GENİŞLETİLMİŞ KASKO TEMİNATLARI

Genişletilmiş Kasko teminatı ile aşağıda yazılı teminatlar verilmiştir

KASKO TEMİNATI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar

d) Aracın yanması

e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

EK SÖZLEŞME İLE TEMİNAT KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK ZARARLAR

Ek sözleşme ile teminata dahil edilen zararlar aşağıda belirtilmiştir.

GLKHH VE TERÖR TEMİNATI

Genel şartların A.4.2 - A.4.3 maddelerindeki (GLKHH -Terör) teminata dahildir. GLKHH-Terör hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır.

DEPREM, DOLU, YANARDAĞ TEMİNATI

Genel şartların A.4.4 maddesindeki deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar teminata dahildir. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır.

SEL VE SU BASKINI TEMİNATI

Genel şartların A.4.5 maddesindeki sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar teminata dahildir. Sel ve su baskını hasarlarında muafiyet uygulanmayacaktır.

SİGARA VE BENZERİ MADDELER

Genel şartların A.4.6 maddesine uygun olarak taşıtta sigara ve benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar teminata dahildir.

ÇEKME - ÇEKİLME

Genel şartların A.4.7 maddesindeki çekme-çekilme maddesi teminata dahildir.

ARAÇ ÇALINMASINDA UYGULANACAK İSTİSNALAR

Genel şartların A.4.11 maddesindeki araç anahtarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve/veya çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak,

1. Araç anahtarlarının gasp sonucu ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi

2. Araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanan kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda bulunması sırasında, bu mekana; kırma, delme, yıkma, devirme zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik yoluyla tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat kapsamına alınmıştır.

Ayrıca, kanunen geçerli bir belge karşılığında otopark, servis/tamirhane, oto yıkama vb işletmeye teslim edildiği ispatlanan aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelecek hasarlar sigortalı tarafından mevzuata uygun işlemlerin yerine getirilmesi ve yasal tahkikatın başlatılması şartı ile teminat kapsamındadır.

2- MUAFİYETLER

KIYMET KAZANDIRMA KLOZU

10 yaşından büyük araçlarda akü, lastik, kaporta aksamı, ön ve arka takımları bağlantı parçaları, amortisör, egzoz, periyodik bakım parçaları, baskı balata ve diskler için parçanın aşınma durumu da göz önüne alınarak % 20'yi aşmamak üzere kıymet kazanma tenzili uygulanır. Bu parçalar dışında eskime payı uygulanmayacaktır.

KIYMET KAZANMA KLOZU

0-10 yaş özel otomobil dışındaki kullanım tarzlarında akü, lastik, egzoz, periyodik bakım parçaları, baskı balata ve diskler için parçanın aşınma durumu da göz önüne alınarak % 20 yi aşmamak üzere kıymet kazanma tenzili uygulanır. Bu parçalar dışında eskime payı indirimi uygulanmayacaktır.

4- SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ, SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Prim ve peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz.

5- SİGORTA BEDELİ

Beher hasarda ödenecek azami hasar tutarı 120,000 TL ile sınırlıdır.

6- EKSİK SİGORTA-AŞKIN SİGORTA

Araçta meydana gelebilecek herhangi bir hasar anında eksik veya askın sigorta uygulanmayacaktır.

7- RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDE İSTENEBİLECEK BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerden hasarın özelliğine göre ilgili olanlar istenir (ek belge talep hakkı saklıdır)

Maddi zararlar için;

Karakol müracaat tutanağı, yansıtma fatura, ruhsat,ehliyet, kusur durumunu gösteren belge, noter satış senedi, anlaşmalı servis taahhüt belgesi, anlaşmalı servis teslim temlik ibra belgesi , anlaşmalı servis faturası/fatura, sigortalı banka hesap no, ticaret sicil belgesi, tahsilat makbuzları, anlaşmalı tutanak, trafikten çekme belgesi, Masak belgeleri, vergi levhası kopyası, imza sırküleri, d/m yazısı, muvafakatname, fotoğraf, ifade tutanakları, görgü tespit tutanağı, beyan, nüfus cüzdanı kopyası, yük irsaliyesi, trafik kazası tespit tutanağı.

Bedeni hasarlar için;

Trafik kazası tespit tutanağı, doktor raporu aslı, maluliyet heyet raporu aslı, savcılık iddanamesi, vukuatlı nüfus kaydı aslı, defin ruhsatı, veraset ilamı aslı, ölü muayene tespit tutanağı aslı, kazanç durumunu gösterir resmi belge.

9- HASAR TAZMİN YÖNTEMİ

Hasar tazminatı aracın onarımı yolu ile, onarımın B.3.3.2 maddesinde belirtildiği üzere mümkün olamaması durumunda ise nakit olarak yapılır. Hasar anında eksper görevlendirilmesi durumunda, hasar tespitinin görevli eksper tarafından yapılması esastır. Eksper tarafından tespit edilen hasar tutarına kadar taşıtın onarımı yaptırılır veya tutar nakden ödenir. Taşıtın kısmi zarar görmesi durumunda yapılacak onarımlarda, resmi kayıtlar ya da ekspertiz raporundan taşıtın daha önce hasar gördüğü ve onarıldığının tespit edilmesi halinde, taşıt üzerindeki mevcut parçaların evsafında parça kullanılabilinir.

10- PARÇA TÜRÜ

Hasarlı parçaların onarımının yapılamadığı durumlarda orjinal yedek parça Rekabet Kurumunun 2005/4 nolu tebliğine uygun olarak Aksigorta tarafından tedarik edilebilinir.

11- ONARIM YERİ

Hasarlı aracın onarımının yapılacağı servis/ tamirhane seçiminde sigortalı serbesttir. Sigortalı isterse Aksigorta web sitesinde (www.aksigorta.com.tr ) yayınlanan anlaşmalı servisleri de kullanabilir.

12- İNDİRİM VE SÜRPRİMLER

xxx

14- SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Aksigorta A.Ş.Tahkim sistemine üye olup, Sigorta Tahkim Komisyonunun iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres: Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No: 35/A Kat:2 - 34662 Üsküdar / İstanbul

Telefon: 0216 651 65 65 pbx Fax : 0216 651 42 22

15- EKSPER ATAMA

Sigorta ettiren veya sigortalının bu sözleşmeden doğan hasarlar için eksper atama hakkı bulunmaktadır.

D- DİĞER HUSUSLAR

8- RAYİÇ BEDEL TESBİTİ

Kasko Sigortası Genel Şartları'nın B.3.3.2.2. maddesine uyarınca sigortalı aracın tam hasara ugradıgının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda, aracın piyasa güncel bedeli, hasar tarihine istinaden aracın model yılı, hasar geçmişi ve kilometre bilgileri de dikkate alınarak ve ayrıca araçın alım-satım işlemlerinde uygulanan vergi indirimi oranında (engelli aracı, distribütör firma tarafından ithal edilmeyen araç, sigortalının Türkiye dışından süreli olarak getirdiği araç v.b.) kesinti yapılarak Ak Sigorta A.Ş. tarafından belirlenecektir. Ak Sigorta A.Ş. tarafından hasarın tespiti için görevlendirilmiş eksperler tarafından piyasadan (yetkili satıcılar, ikinci el araç satıcıları, galeriler v.b.) ve ilgili internet sitelerinden alınan en az 3 teklif raporuna konu ederler. AkSigorta A.Ş. kesin eksper raporuna konu edilmiş tutarlar ile yine Ak Sigorta A.Ş. tarafından bu konuda uzmanlığı olan harici bir firmaya yaptırılan piyasa güncel bedeli tespit çalışmasının sonucunun ortalaması alınarak belirlenmektedir. Piyasa güncel bedeli, poliçede aksi belirtilmedikçe aracın fabrika çıkışındaki standart ekipman ve/veya donanımları dikkate alınarak belirlenlenmektedir. Aracın piyasa güncel bedelinin belirlenmesi sırasında, aracın emsal veya muadilinin bulunamadığı ve/veya ortalama değerin hesaplanamadığı durumlarda Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesinde hasar tarihi itibarı ile yayınlanan rayiç bedel dikkate alınacaktır. Sigortalının veya sigorta ettirenin beyanı üzerine teminat altına alınan araç standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş donanım ve aksesuarların hasar tarihi itibariyle piyasa güncel bedelinin belirlenmesinde yine yukarıda belirtilen süreç takip edilecek olup, bu bedelin her halükarda poliçe üzerinde belirtilen bedelin %10 fazlası ile sınırlanır.

Daha önce trafikten çekilme işlemi yapılmış araçların, ağır hasara veya tam hasara uğraması durumunda güncel piyasa rayiç değeri üzerinden %25 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

PRİM ÖDEME VE TEMERRÜD KLOZU

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını veya peşinatı izleyen taksitleri zamanında ödemediği takdirde TTK m. 1434 uygulanır. (Buna göre, bir defada ödenmesi gereken prim veya taksitlendirme halinde ilk taksit vadesinde ödenmediği zaman sigortacı 3 ay içinde sözleşmeden cayabilir veya hareketsiz kalırsa 3 ay sonra yasa gereği sözleşmeden caymış kabul edilir. İzleyen primler vadesinde ödenmezse, sigortacı TTK m.1434 (3) uyarınca süre verir, bu sürenin sonunda, talep edilen prim hala ödenmemişse sözleşme feshedilmiş olur).

BEYAN KLOZU

Aksigorta A.Ş, sigorta ettirenin beyanına dayanarak, işbu poliçede yazılı sigorta konularını karşılarında gösterilen teminatlarla sınırlı olmak kaydıyla ekli genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı özel şartlar uyarınca ve belirtilen sigorta bedelleri ile teminat altına alır.

TAHSİLAT MAKBUZU

İşbu poliçe makbuz hükmünde olmayıp, prim ödemelerinin makbuz karşılığı yapılması gerekir.

KREDİ KARTI İLE TAHSİLAT KLOZU

Poliçe taksitlerinin vadelerinde kredi kartından provizyon alınması suretiyle yapılan tahsilatlarda, kredi kartından tahsilatın yapılamaması durumlarında sigortacı prim ödenmemesine bağlı bütün haklarını kullanır. Her hangi nedenle olursa olsun kredi kartından tahsilat için provizyon alınamamasından doğan risk ve sorumluluk sigortalı üzerindedir.

KIYMET KAZANDIRMA KLOZU

10 yaş üzeri özel otomobil dışındaki kullanım tarzlarında akü, lastik, kaporta aksamı, ön ve arka takımları bağlantı parçaları, amortisör, egzoz, periyodik bakım parçaları, baskı balata ve diskler için parçanın aşınma durumu da göz önüne alınarak % 20 yi aşmamak üzere kıymet kazanma tenzili uygulanır. Bu parçalar dışında eskime payı uygulanmayacaktır.

HASAR ZEYLİ

Kısmi hasarlarda hasar ikame zeyilnamesi düzenlenmeyecektir.

KIYMET KAZANMA KLOZU

Genel şartların B.3.3.1.3.maddesi hilafına kısmi hasar halinde kıymet kazanma tenzili uygulanmayacaktır.

SES VE GÖRÜNTÜ CİHAZLARI

Fabrika çıkışında standart donanım içerisinde yer alan orijinal her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatı teminata dahildir. Orijinal olmayan her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatı poliçede ayrıca belirtilip ve ek prim alınmadıkça teminat harici olup, ek prim karşılığında teminata dahil edilebilir. Araca takılan her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının (radyo-teyp, ekolayzer, kolon, anfi, cd player, televizyon vb) tamamen hasarlanması veya çalınması durumunda ödenecek tazminat, cihazın veya tertibatının marka, tip ve seri numarasına bakılarak, poliçe teminatı ile sınırlı kalmak üzere ödeme piyasa rayiç değerine göre belirlenir. Araca sonradan takılmış, teklif ve poliçelerde tip, seri numarası olmayan her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibat için ödenecek tazminat ilgili markanın piyasadaki en düşük model değeridir. Araçta bulunan orijinal veya sonradan takılan her türlü ses ve görüntü cihazları ve tertibatının çalınması veya herhangi bir hasarı nedeniyle tazminat ödenmesi sonucunda yeni alınan ses ve görüntü cihazları ek prim alınmaksızın yukarıdaki şartlarla teminata dahil edilir.

BİLGİ NOTU

28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik hükümlerine istinaden www.aksigorta.com.tr aracılığıyla şirketimizin sigortacılık hizmet ve ürünleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

ÖZEL OTOMOBİL KULLANIM TARZI İÇİN GEÇERLİ OLAN KLOZLAR

AKSESUAR KLOZU

Orijinal ses ve görüntü sistemleri ve ilgili düzenek vb. aksesuarlar teminata dahildir. Aracın orijinal fabrika çıkışında olduğu beyan edilerek teminat verilen ek cihaz ve aksesuarların hasar anında orijinal olmadığının ve sonradan takıldığının tespit edilmesi durumunda, bu cihazlar teminat kapsamında kabul edilmeyecektir.

Araç Aksesuar tanımı içine ses ve görüntü cihazları ile bunlara ait düzenek girmektedir.

Çelik cant, rüzgarlık, oto buzdolabı, spor koltuklar, sunroof ve benzeri sonradan takılan diğer aksesuarlar ise poliçeye yazılmak ve ek prim ödenmesi şartıyla teminata dahil edilebilir.

İŞBU POLİÇE TÜRKİYE SINIRLARI DAHİLİNDE GEÇERLİDİR.

HER KİRALANAN ARAÇ İÇİN MAKSİMUM ARAÇ BEDELİ 120.000 TL İLE SINIRLIDIR.

HER KİRALANAN ARAÇ İÇİN GÜNLÜK NET XXX TL PRİM TAHAKKUK EDİLECEKTİR.

Aracı kiralayan kişi sabit olduğundan kiralayan kişi dışında yapılan tüm hasarlar teminat haricidir.

Kiralanan araçla ilgili bilgilerin hasardan önce sisteme girilmesi halinde poliçe geçerli olacaktır. Aksi halde teminat geçersizdir.

İŞBU POLİÇEDE HERBİR HASARDA ARAÇ CARİ DEĞERİNİN %60 I ORANINDA ENTEGRAL MUAFİYET UYGULANACAKTIR.

Emniyet – i Suistimal hasarları teminat dışıdır.

ENTEGRAL MUAFİYET

Hasar tarihinde sigortalı aracın cari değerinin %60’ına kadar olan hasar tutarları kasko teminatı kapsamı dışında olup hasar tutarının %60’ı aşmasıyla beraber hasar tutarının tamamı (Maksimum araç bedeli) tazmin edilecektir.

PRİM AYARLAMA VE TAHSİLAT

3 ayda bir emniyete gönderilen araç ve kiralama bilgileri üzerinden gerçekleşen prim hesaplanır ve asgari depo primini aşması halinde aşan prim tutarı tahakkuk ettirilerek 15 gün içinde tahsil edilir. Poliçe süresi sonunda nihai ayarlama gerçekleşen kiralama/gün üzerinden hesap edilir. Asgari primin altında kalan tutarlar iade edilmez.

BEYAN KLOZU

Sigorta ettiren rentiva haftalık olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiği araç ve kiralama bilgilerini Aksgorta'ya aktarır.

Olası bir hasarda, öncelikle kiralayana ait aracın kasko poliçe teminatları çerçevesinde hasar ödemesi gerçekleşecek; aracın kasko sigortacısının ödemediği tazminat için RENTİVA firmasına ait kasko poliçe limitleri doğrultusunda teminat sağlanacaktır.”

İşbu poliçe İSTANBUL ilinde düzenlenmiştir. AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

EK-3

SİGORTA KAPSAMINDA İSTENEN BİLGİ/BELGELER

Aşağıda sayılan belgelerden hasarın özelliğine göre ilgili olanlar istenir:

Maddi zararlar için;

Karakol müracaat tutanağı, yansıtma fatura, ruhsat, ehliyet, kusur durumunu gösteren belge, noter satış senedi, anlaşmalı servis taahhüt belgesi, anlaşmalı servis teslim temlik ibra belgesi, anlaşmalı servis faturası/fatura, sigortalı banka hesap no, ticaret sicil belgesi, tahsilat makbuzları, anlaşmalı tutanak, trafikten çekme belgesi, Masak belgeleri, vergi levhası kopyası, imza sırküleri, d/m yazısı, muvafakatname, fotoğraf, ifade tutanakları, görgü tespit tutanağı, beyan, nüfus cüzdanı kopyası, yük irsaliyesi, trafik kazası tespit tutanağı.

Bedeni hasarlar için;

Trafik kazası tespit tutanağı, doktor raporu aslı, maluliyet heyet raporu aslı, savcılık iddanamesi, vukuatlı nüfus kaydı aslı, defin ruhsatı, veraset ilamı aslı, ölü muayene tespit tutanağı aslı, kazanç durumunu gösterir resmi belge