KULLANICI SÖZLEŞMESİ
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERINE İLİŞKİN ÖNEMLI DÜZENLEMELER İÇEREN BU SÖZLEŞMEYİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE TÜM BU SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ UNUTMAYINIZ.

RENTİVA.COM

KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZE İLİŞKİN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER İÇEREN BU SÖZLEŞMEYİ LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE TÜM BU SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ UNUTMAYINIZ.

MADDE 1 - GİRİŞ HÜKÜMLERİ

1.1. İşbu kullanıcı ve üyelik sözleşmesi ("Sözleşme") RENTİVA.com alan adlı internet sitesi (İnternet Sitesi”) veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen portala ("Portal ") üye olan kullanıcı ("Kullanıcı") ile kayıtlı merkezi Halil Rıfat Paşa Mah. Dereboyu 1 Sk. No: 43 Iç Kapı No: 3 Şişli İstanbul adresinde bulunan ve işbu Sözleşme tahtında Veri Sorumlusu sıfatını haiz 0723045373300001 MERSIS No.lu Peerton Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Turizm ve Ticaret A.Ş. ("RENTİVA") arasında akdedilmiştir.

1.2. Portal'da yer alan ve/veya Portal'ın kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından uyulması gereken ve zaman zaman RENTİVA tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen İnternet Sitesi ve Portal üzerinden Kullanıcı’nın erişimine hazır bulundurulan politika, kural ve uygulamalar (" Kurallar"), Sözleşme'nin ekleri ve tüzel kişi Kullanıcılar tarafından imzalanan Tüzel Kişi üyelik Şartnamesi, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

1.3. Sözleşme ve Kurallar, RENTİVA tarafından Portal üzerinden sunulan Hizmetler'in kapsamını ve kullanım koşullarını düzenlemektedir. Sözleşme sadece Kullanıcı ile RENTİVA arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemekte olup Kullanıcılar arasındaki kiralama ilişkisi doğrudan Kullanıcılar arasında akdedilen Araç Kiralama Sözleşmesi kapsamında düzenlenmektedir. Madde 14.1 hükmü saklıdır.

1.4. Sözlesme'nin Kullanıcı tarafından Portal üzerinden elektronik ortamda kabul edilmesi Portal'a üye olunmasının ön şartıdır. Ayrıca Portal'ı kullanan tüm kişiler, RENTİVA' nın Hizmetler'ini kullanmakla, kullanım tarihi itibariyle geçerli Kurallar'ı ve Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

1.5. RENTİVA, Hizmetler karşılığında alınan ücretleri, Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman işletmesel ve/veya teknik gereklilikler sebebiyle tek taraflı olarak değiştirme/güncelleme hakkına sahiptir. Ancak bu değişiklikler değişiklik öncesi tamamlanan işlemler için geçerli olmaz. Bu şekilde değiştirilen/güncellenen Sözleşme Portal'da yayınlanacak veya Kullanıcı'nın Portal'a giriş sırasında yeniden onayına sunulacaktır. Kullanıcı, eğer güncellemeleri kabul etmiyorsa, bu durumda Portal kullanımını sonlandırma ve üyelikten çıkma tamamen kendi inisiyatifinde ve sorumluluğundadır. RENTİVA güncellenen Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı kabul etmediğini kendisine bildiren Kullanıcılar'ın üyeliğini derhal sonlandırabilir. Kurallar'ın güncellenmesi sonrasında Portal'ı kullanan Kullanıcılar da, güncellenen Sözleşme şartlarını ve Kurallar'ı kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.

1.6. Kullanıcı, aynı işlemde olmamak üzere, Portal üzerinde hem Kiraya Veren hem de Kiracı olarak işlem yapabilir. İşbu Sözleşme hükümleri Portal üzerinde işlem yapan Kullanıcılar'a Kiraya Veren veya Kiracı olmalarına göre uygulanacaktır. Kiraya Veren ve Kiracı işbu Sözleşme'de birlikte kullanım yerine göre "Kullanıcı" veya " Kullanıcılar" olarak anılacaktır.

MADDE 2 - TANIMLAR

RENTİVA; Portal'ın işleticisi ve işbu Sözleşme'nin tarafı olan Peerton Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Turizm ve Ticaret A.Ş ünvanlı anonim şirketi ifade eder.

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ; Portal üzerinden listelenen araçlara ilişkin olarak doğrudan ve sadece Kiraya Veren ile Kiracı arasında Portal üzerinden veya çevrim dışı olarak ıslak imzalı şekilde akdedilen araç kiralama sözleşmesini ifade eder.

HİZMET BEDELİ ; RENTİVA tarafından Kullanıcılar'a Portal üzerinden verilen kiralama aracılık hizmetleri karşılığında Portal üzerinden Kullanıcılar'a duyurulacak/bildirilecek ve Kullanıcı tarafından RENTİVA'ya ödenmek zorunda olan hizmet bedelini ifade eder. Hizmet Bedeli, Madde 4.2.7'de belirtilen ek hizmetler için RENTİVA'nın ayrıca tahsile hak kazanacağı ek hizmetlere ilişkin bedelleri kapsamaz.

HİZMETLER; RENTİVA tarafından Kullanıcılar'a sağlanan ve Madde 4.2.'de sayılan hizmetleri ifade eder.

İÇERİK; her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılı ve işitsel imgeleri ifade eder.

İNTERNET SİTESİ; www. RENTİVA.com alan adlı internet sitesini ifade eder.

IYZICO; Portal üzerinden çevirim içi güvenli ödeme hizmetlerini sağlayan Iyzico ödeme Hizmetleri A.Ş ünvanlı şirketi ifade eder.

KİRACI; Portal üzerinde listelenen bir aracı kiralayan Kullanıcı'yı ifade eder.

KİRAYA VEREN; Portal üzerinde listediği bir aracı diğer bir Kullanıcı'ya kiraya veren Kullanıcı'yı ifade eder.

KVKK; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder.

KULLANICI; RENTİVA.com alan adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen Portal’a üye olan ve işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.

KURALLAR; Portal’da ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan ve Portal’ın kullanımı kapsamında Kullanıcı tarafından uyulması gereken ve zaman zaman RENTİVA tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen tüm politika, kural ve uygulamaları ifade eder.

PORTAL; RENTİVA.com alan adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen özgün bir uygulama üzerinden ulaşılabilen, RENTİVA tarafından Kullanıcılar’a çevirimiçi araç kiralama hizmetlerinin sunulduğu portalı ifade eder.

POLİÇE ŞARTLARI; EK-1’de yer alan poliçe şartları ile bu şartlar kapsamında atıf yapılan tüm poliçe hüküm ve şartlarını ifade eder.

SÖZLEŞME; işbu kullanıcı ve üyelik sözleşmesini ifade eder.

TÜZEL KİŞİ ÜYELİK ŞARTNAMESİ; Tüzel kişi Kullanıcı ile RENTİVA arasında akdedilen ve Madde 3.2’de düzenlenen özel şartnameyi ifade eder.

TAAHHÜTLÜ KİRALAMA SİSTEMİ; Madde 5.3’te tanımlanan kiralama türünü ifade eder.

MADDE 3 - PORTAL ÜYELİĞİ

3.1. İşbuSözleşme’nin imzalanması tek başına üyelik ve Portal’ı kullanım hakkı sağlamaz. Portal’da sunulan Hizmetler’den sadece Portal üyeliği RENTİVA tarafından onaylanan Kullanıcılar yararlanabilir.

3.2. Kullanıcı gerçek veya tüzel kişi olabilir. Gerçek kişi Kullanıcılar doğrudan Portal üzerinden çevirim içi ortamda üyelik işlemlerini tamamlar, Sözleşme’yi elektronik ortamda akdederler. Üye olmak isteyen tüzel kişi Kullanıcılar ile RENTİVA arasında ise, tüzel kişiler yönünden özel şartlar içeren ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan bir özel bir şartname (“Tüzel Kişi Üyelik Şartnamesi”) üyeliğe giriş sırasında çevirim dışı olarak ve ıslak imza atılmak suretiyle akdedilir. İşbu Sözleşme ve Araç Kiralama Sözleşmeleri’nin Portal üzerinden akdedilmesi de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere Portal üzerindeki tüm işlemler, tüzel kişi Kullanıcı adına kendisi tarafından imzalanacak Tüzel Kişi Üyelik Şartnamesi ekindeki “Portal Yetkilendirme Formu” kapsamında yetkilendirilecek gerçek kişi/kişiler eliyle gerçekleştirilir. Bu durumda yetkili gerçek kişilerin yaptığı tüm işlemlerin tarafı sadece tüzel kişi Kullanıcı olur. Gerçek kişinin Portal üzerinde yaptığı işlemlere ilişkin tüm hak ve yükümlülükler tüzel kişi üzerinde doğar. Yetkili gerçek kişi işbu Sözleşme’yi Portal üzerinden akdetmeye ve Sözleşme’nin ve Kurallar’ın güncellenen/değiştirilen tüm versiyonlarını Portal üzerinden elektronik ortamda kabul etmeye de yetkili olup tüzel kişi Kullanıcı, yetkilendirdiği gerçek kişi tarafından bu şekilde kabul edilen Sözleşme şartları ve Kurallar ile bağlıdır. Tüzel kişi üyeler, kendi adlarına tescilli araçların Portal üzerinden kiralanması halinde işbu Sözleşme’deki sigorta güvencesinden faydalanamazlar.

3.3. Portal’a Kullanıcı tarafından yetki verilmemiş kişilerin girerek, tüzel kişi Kullanıcı adına işlem yapmaya teşebbüs etmeleri veya işlem yapmaları “yetkisiz işlem” olarak kabul edilir. Kullanıcı ve yetkilendirdiği kişiler, RENTİVA tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı, şifreler ve sair sistem giriş bilgilerini saklamak ve gizli tutmakla yükümlü olup bunların üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden dolayı gerçekleşen yetkisiz işlemler sebebiyle uğranılan tüm zararlar münhasıran ilgili Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın ayrıca, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde derhal kredi kartını aldığı bankayı ve RENTİVA’yı bilgilendirmesi zorunlu olup aksi halde Kullanıcı bilgi vermeme veya geç bilgilendirme sebebiyle doğacak zararlardan da münhasıran kendisi sorumlu olur.

 1. Portal’a kendisinin hesabından ve/veya bir başka Kullanıcı’nın hesabından yetkisiz bir erişim olduğunu ve yetkisiz bir işlem yapıldığını veya yapılmaya çalışıldığını tespit ederse;

 2. Kendisine gönderilen işlem onayında herhangi bir hata varsa;

 3. Kullanıcı giriş bilgilerinin ve/veya kredi kartı bilgilerinin çalındığından şüpheleniliyorsa;

 4. Banka ödeme onayı için etkinleştirilmiş telefon kaybolduysa, çalındıysa ya da devre dışı bırakıldıysa veya ekstrede veya işlem onayında tarif edilen bir işlem hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyorsa.

3.4. Aşağıdaki işlemler işbu Sözleşme kapsamında hiçbir halde yetkisiz işlem olarak nitelendirilmez:

 • Tüzel kişi bir Kullanıcı’nın Portal’da işlem yapmak üzere yetkilendirdiği bir kişinin, bu kişinin yetkisinin sona erdiğini RENTİVA’ya yazılı olarak bildirmediği bir dönemde yaptığı işlemler.

 • Portal’da işlem yapmak üzere yetkilendiren bir kişinin Kullanıcı olarak tanımlı tüzel kişinin yetkilileriyle veya gerçek kişinin bilgileri ve/veya izinleri olmaksızın yaptığı işlemler.

İşbu Madde 3.4’te sayılan işlemlerin tüm sonuçları ilgili Kullanıcı’yı bağlar. İlgili Kullanıcı söz konusu işlemlerin geçersiz olduğunu ileri süremeyeceği gibi bu işlemler sebebiyle RENTİVA veya diğer Kullanıcılar’dan her ne nam altında olursun hiçbir talepte bulunamaz. Bu sebeple tüzel kişi Kullanıcılar, kendi hesapları üzerinden yapılan yetkisiz işlemler olup olmadığından emin olmak için Portal’a düzenli olarak giriş yaparak işlem geçmişini periyodik olarak incelemekle yükümlüdür. Her bir işlemin yetki verilmiş kişiler tarafından yapılması gerektiğinden ve işlemlerin doğru olduğundan emin olmak için işlem onaylarının dikkatlice incelenmesi, eksiklik, hata veya şüpheli olan durumlarda mutlaka RENTİVA, ilgili banka ve ilgili sair tüm merci ve kuruluşlarla derhal iletişime geçilmesi gerekir. Söz konusu takip ve denetleme yükümlülüğü sadece Kullanıcı’ya aittir.

3.5. Kullanıcı, başvurusu kapsamında ve sonrasında RENTİVA tarafından kendisinden talep edilen tüm bilgi ve belgeleri RENTİVA’ya vermeyi, bu kapsamda verdiği tüm bilgi ve belgelerin gerçek, güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu ve olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı Portal üzerinde “Profil Güncelleme” bölümünü tıklayarak verdiği bilgi ve belgeleri dilediği zaman değiştirebilir veya güncelleyebilir. Bu durumda güncellenen/değiştirilen bilgi ve belgelerin RENTİVA tarafından onaylanmasına kadar Kullanıcı’nın Portal üzerindeki işlem yetkisi RENTİVA tarafından askıya alınabilir. Kullanıcı’nın RENTİVA’ya verdiği bilgi ve belgelerin, gerçek, güncel, eksiksiz veya doğru olmaması halinde, Kullanıcı bu sebeple doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağı gibi bu halde işbu Sözleşme ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nden kaynaklı hiçbir haktan faydalanamaz. Üyelik ve kiralamalardan kaynaklı yükümlülükleri ise aynı şekilde devam eder.

3.6. Kullanıcı tarafından üyelik başvurusu kapsamında verilen bilgilerin veya sunulan belgelerin değişmesi halinde Kullanıcı bu değişikliği, RENTİVA’ya bildirmek ve bu değişikliği gösteren tüm belgeleri RENTİVA’ya iletmekle yükümlüdür. Aksi halde üyelik başvurusu kapsamında veya daha ileriki bir aşamada sunulan son bilgi ve belgeler, RENTİVA tarafından güncel ve geçerli kabul edilir ve Kullanıcı bu bilgilerin güncel veya doğru olmadığından bahisle RENTİVA’dan ve/veya üçüncü kişilerden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Bu bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde Kullanıcı ayrıca, RENTİVA’nın, diğer Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları tazminle yükümlü olur.

3.7. Özel ve ticari bir kuruluş olarak faaliyette bulunan RENTİVA bir üyelik başvurusunu reddetme ve/veya bir Kullanıcı’nın üyeliğini ve işbu Sözleşme’yi dilediği zaman hiç sebep dahi göstermeksizin ve herhangi bir ceza ve/veya tazminat ödemeksizin sona erdirme hakkına sahibidir. RENTİVA’nın bu yöndeki hak ve yetkisi hiçbir sınırlamaya tabi olmayıp RENTİVA bu hususta bağımsız bir ticari işletme olarak mutlak takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.

3.8. Kullanıcı, üyelik başvurusu aşamasında ve üyelik süresince ekonomik ve sair yeterliliklerinin değerlendirilmesi kapsamında kendisi ile ilgili olarak Kredi Kayıt Bürosu, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu ve/veya diğer tüm bağımsız bilgi kuruluşlarından veya kendisinden gerekli tüm bilgi, belge ve raporlarının alınmasına peşinen muvafakat etmekte olup buna olanak sağlayacak tüm işlemleri yapacağını ve bu kapsamda kendisinden herhangi bir aşamada talep edilecek tüm ek bilgi, belge ve onayları RENTİVA’ya veya üçüncü kişilere zamanında sağlayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Kullanıcılar tarafından üyelik başvurusu kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgelerin Portal’a yüklenmesi ve RENTİVA tarafından üyelik başvurusunun onaylanması ile birlikte üyelik kayıt işlemi tamamlanır. RENTİVA Kullanıcı’nın herhangi bir kiralama işleminin tarafı olması öncesinde Kullanıcı’dan ek bilgi veya bilgiler talep edebilir.

3.10. Portal’a üyelik aşamasında gerçek ve tüzel kişiler kendilerine ait olduğunu bildirdikleri cep telefonu numaralarına sistem tarafından gönderilen kodu Portal’deki doğrulama alanına girerek telefon numarasının kendisine ait olduğunu teyid ederler. Doğrulama sırasında kullanıcılardan ad, soyad ve kendilerine ait e-posta adresinin de Portal’a girilmesi istenir, ayrıca girdikleri e-posta adresine gönderilen doğrulama kodunu portala girerek e-posta adresinin kendilerine ait olduğunu teyid ederler. Kullanıcılar vermiş oldukları ad/soyad bilgisinin kimlik kartlarında yazdığı gibi olduğunu ve kayıt sırasında verdikleri e-posta adresinin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Kullanıcı bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak Portal’a girilmesinden kendisi sorumludur. Kullanıcı’nın Portal’e girişi ancak kendisi tarafından verilen ve daha önce doğrulanan cep telefonu numarasına giriş butonuna tıkladıktan sonra gelen kodu Portal’e girerek veya e-posta adresiyle giriş yapacak Kullanıcılar daha önce doğrulama kodu gönderilerek teyid edilmiş e-posta adresine gelen kodu Portal’a girerek mümkündür. Sosyal medya hesaplarıyla giriş yapma opsiyonunu seçmiş Kullanıcılar sitede belirlenen sosyal medya ile giriş butonlarını kullanarak daha önce doğruladıkları sosyal medya hesaplarıyla da giriş yapabilirler, bu durumda RENTİVA kullanıcıların sosyal medya hesaplarının şifrelerini hiçbir şartta kaydetmemektedir ve kullanıcılar sosyal medya hesaplarına erişim ve güvenliklerinden kendileri sorumludur. RENTİVA hiçbir şartta Kullanıcılar’dan şifre istememekte ve tüm Portal girişleri cep telefonuna gönderilen kod ile, e-posta doğrulaması veya sosyal medya doğrulaması ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple Kullanıcı’nın cep telefonunun çalınması veya başka herhangi bir sebeple cep telefonu numarası sahipliğinin ve kontrolünün Kullanıcı dışında bir kişinin eline geçmesi ile herhangi bir surette söz konusu cep telefonu numarası üzerinden izinsiz giriş yapılmasından, kullanıcının e-posta hesabının ele geçirilmesinden veya kullanıcının sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesinden RENTİVA sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’lar söz konusu hallerde RENTİVA’yı bu hususta derhal yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlalinden kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ve yetkilendirdiği kişilere aittir.

3.11. Kullanıcı, kendisi veya Portal’a erişim için yetkilendirdikleri kişilere ait telefon numarası (cep telefonu numarası dâhil olmak üzere) ve e-posta adreslerini KVKK ve sair ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinleri kendilerinden alarak RENTİVA’ya bildirmeyi ve RENTİVA tarafından bu telefon numaraları ve/veya e-posta adresleri üzerinden herhangi bir şekilde (SMS de dâhil) ve gerekli görülen herhangi bir zamanda kendisi ve yetkilendirdiği kişilerle iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu kapsamda verdiği e-posta adresi ve cep telefonu üzerinden yapılan tüm iletişim ve işlemlerin münhasıran kendisinin sorumluluğunda olduğunu ve kendi bilgi ve rızası dâhilinde yapıldığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. Kullanıcı Portal üzerinde eş zamanlı olarak birden çok üyelik hesabına sahip olamaz. Kullanıcı RENTİVA’nın yazılı izni olmaksızın üyeliğini başkasına devredemez ve üyeliği kapsamında üçüncü kişileri temsilen veya onlar nam ve hesabına işlem yapamaz.

3.13. Kullanıcı’nın Portal üzerinde akrabalarıyla, aynı konutta yaşayan kişilerle veya kişisel tanışıklığı olan diğer kişilerle işlem yapması kesinlikle yasaktır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde söz konusu işlemin tarafı olan Kullanıcılar, sigorta koruması da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere Kurallar, Sözleşme ve Mesafeli Araç Kiralama Sözleşmesi’ndeki belirtilen hakların hiç birinden yararlanamayacağı gibi söz konusu sözleşmelerde öngörülen tüm yükümlülükleri eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edecekler; daha önce yararlandıkları tüm hak ve menfaatleri de derhal RENTİVA’ya iade edeceklerdir. Bu durumda RENTİVA’nın üyelikten çıkarma ve sair yasal hakları saklıdır.

3.14. Araç kiralama aracılık hizmetleri alanında RENTİVA ile doğrudan ve dolaylı şekilde rekabet içinde bulunan gerçek kişiler ile aynı şekilde faaliyetlerini sürdüren şirketlerin ortakları, yöneticileri, çalışanları veya danışmanları Portal’a RENTİVA’nın yazılı izni olmadan üye olamazlar. Portal’a bu şekilde izinsiz üye olarak Portal’a kayıtlı diğer Kullanıcılarla temasa geçerek bu Kullanıcıların herhangi bir kişisel verisine ulaşmaya çalışmak veya Portal’a giriş yaptıktan sonra görünür hale gelen Portal alanlarını gezerek buradan sistemin işleyişi ile ilgili haksız şekilde veri ve know-how toplamak gibi faaliyetler haksız rekabet olarak kabul edilecek olup ve bu kişilere karşı yasal yollara başvurulacaktır.

MADDE 4 – HİZMETLER VE ÜCRETLENDİRME

4.1. RENTİVA, Kullanıcılar’a sadece Portal üzerinde motorlu araç kiralama fırsatı sağlamaya yönelik aracılık hizmetleri ve Portal’da belirtilen diğer yan hizmetleri sunan bir hizmet sağlayıcısı konumda olup Kullanıcılar arasındaki sözleşme, taahhüt, eylem, işlem ve iletişime hiçbir surette taraf değildir. İşbu Sözleşme hükümlerinin ifası veya Hizmetler’in en iyi şekilde sağlanması için çaba sarf eden RENTİVA’nın hiçbir eylem ve işlemi (KABİS kaydı da dahil), kendisinin bir kiralama işleminin tarafı olduğuna ilişkin kendisi tarafından imzalanmış bir belge bulunmadıkça (örn. Araç Kiralama Sözleşmesi vb.), kendisinin bir kiralama işleminin tarafı olduğu, bir kiralama işlemiyle bu Sözleşme’de belirtilmeyen herhangi bir sorumluluğu bulunduğu veya Kullanıcılar’a aşağıda sayılanlardan başkaca hizmetler sunduğu şeklinde yorumlanamaz.

4.2. RENTİVA’nın Kullanıcılar’a Portal aracılığıyla sağladığı hizmetler (“ Hizmetler”) ve bunlara ilişkin kullanım şartları şunlardır:

4.2.1. Araç Listeleme ve Kiralama Hizmeti

RENTİVA araç kiralamak isteyen Kullanıcılar ile araçlarını kiraya vermek isteyen Kullanıcılar’ı eşleştiren bir Portal hizmeti sunmaktadır. RENTİVA Kiraya Veren ile Kiracı arasındaki işlemin tarafı olmamaktadır.

Bu çerçevede RENTİVA araç maliklerine belirli ağ araçları sağlamaktadır. Bu ağ araçları teknik olarak, araç maliklerinin Portal’a İçerik yüklemesine, diğer Kullanıcılar ile iletişim kurmalarına ve araç kiralama yönündeki kararlarından diğer Kullanıcılar’ın haberdar olmasına ve böylelikle araçlarını diğer Kullanıcılar’a kiralamalarına imkânı sağlamaktadır.

Kullanıcılar araçları Portal üzerinden listeler. Aracın listelenmesi için Kiraya Veren’e RENTİVA tarafından belirlenen aracın konumu, yaşı, nitelikleri, uygunluğu, kira bedeli ve kiralama kural ve şartlarının da dâhil olduğu birtakım sorular yönlendirir. Sonrasında listelenen araç Portal üzerinden yayınlanır ve aracı kiralamak isteyen diğer Kullanıcılar böylelikle aracı kiralayabilir.

Kural olarak, ancak aşağıdaki özellikleri taşıyan araçlar Portal’da listelenebilir ve Kiralama Aracılık Hizmeti’nden yararlanabilir. (Madde 8 hükmü ve Poliçe Şartları saklıdır)

 1. Araç en az 4 tekerleğe sahip olmalıdır ( 2 veya 3 tekerlekli araçlar listelenemez.)

 2. Araç Türkiye Cumhuriyeti sicillerinde tescilli ve Türk Plakalı olmalıdır.

 3. Türkiye Sigortacılar Birliği’nden aylık olarak alınan araç değer bilgisine göre, aracın sigorta bedeli satış değeri 200.000,- TL’den az olmalıdır (Şoförlü araç kiralamalarında bu sınır uygulanmaz).

 4. Aracın trafiğe çıkış tarihi 10 yıldan eski olmamalı ve aracın kullanım kilometresi 200.000 km’nin altında olmalıdır (Şoförlü araç kiralamalarında bu sınır uygulanmaz).

 5. Aracın bakımları zamanında ve yetkili servislerde yapılmış olmalıdır.

 6. Aracın muayenesi zamanında yapılmış olmalı ve muayene geçerlilik süresi kiralama süresince dolmayacak olmalıdır.

 7. Aracın zorunlu 3. kişi mali mesuliyet sigortası (trafik sigortası) yapılmış ve bu sigorta kiralama süresi boyunca geçerli olmalıdır.

 8. Türkiye Sigortacılar Birliği’nden den aylık olarak alınan araç değer bilgisine göre, listeleme tarih itibariyle araçtaki toplam hasar kaydı tutarı, araç değerinin azami %50’sini geçmemelidir.

 9. Araçta, araç ruhsatında yer alsın almasın hiçbir değişiklik veya modifikasyon yapılmamış olmalıdır.

 10. Aracın pert kaydı olmamalıdır.

 11. Araç sicilinde Karayollları Trafik Kanunu uyarınca “engelli aracı” olduğuna dair kayıt bulunmamalıdır.

 12. Aracın muayenesi zamanında yapılmış ve muayene geçerlilik süresi kiralama süresince dolmayacak olsa dahi, araçta güvenli sürüşe engel ve/veya sürüş güvenliğini tehlikeye atan hiçbir mekanik veya elektrik arızası bulunmamalıdır. Tüm elektronik ve elektrik aksam düzgün ve güvenli şekilde çalışıyor olmalıdır.

 13. Araçta sürüş güvenliğini tehlikeye atan yedek parça (lastik kaplama vb.) kullanılmamış olmalı ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan hiçbir değişiklik veya ekleme yapılmamış olmalıdır.

 14. Aracın muayenesi zamanında yapılmış ve muayene geçerlilik süresi kiralama süresince dolmayacak olsa dahi, araçta Aracın trafiğe çıkışına engel ve/veya sürüş güvenliğini tehlikeye atan herhangi bir arıza veya eksiklik veya hukuki bir engel bulunmamalıdır.

 15. Aracın üzerinde haciz, yakalama kararı vb. kullanıma veya kiralamaya yönelik herhangi bir hukuki sınırlama bulunmamalıdır.

 16. Araç her yönden sıhhi olarak kullanıma uygun ve temiz olmalıdır.

 17. Aracın şoför hizmeti de verilecek şekilde listelenmesi halinde, söz konusu aracın bu nevi bir taşımayı yapacak tüm yasal şartlara ve tüm gerekli izinlere sahip olması gerekmektedir.

 18. Araç, EK-1’de yer alan Poliçe Şartları’nın “Teminat Kapsamında Olmayan Araçlar” başlıklı maddesine yer alan şartlardan herhangi birine sahip olmamalıdır.

 19. Profesyonel araç kiralama hizmeti sağlayan Kullanıcılar, araçlarını, ancak EK-1’deki Poliçe Şartları’na kıyasla daha az kapsamlı olmayan bir sigorta poliçesine dahil olduklarını ilgili sigorta poliçesini RENTİVA’ya iletmek suretiyle ispatlarak RENTİVA’dan özel ön onay kaydıyla Portal’da listelenebilir ve Kiralama Aracılık Hizmeti’nden yararlanabilir. Madde 8 hükmü ve Poliçe Şartları saklıdır.

Kullanıcı, listelediği araçların Kullanıcı’ya teslim itibariyle ve kira süresi boyunca yukarıda belirtilen özelliklerin tümüne sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmekte olup bir aracın bu özelliklere sahip olmamasına rağmen Portal’da listelenmiş veya kiralanmış olması bu taahhüdü ortadan kaldırmaz. RENTİVA’nın bu hususta hiçbir kontrol ve denetim yükümlülüğü yoktur. Listelenen bir aracın bu özelliklerden herhangi birine sahip olmaması halinde, Kullanıcı ilgili kiralama işlemine kapsamında, işbu Sözleşme ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen sigorta koruması da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere ( şoförlü araç listemelerinde sigorta koruması hiçbir şartta sunulmamaktadır ) hiçbir haktan yararlanamayacağı gibi tüm yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edecek; yararlandığı tüm hak ve menfaatleri derhal RENTİVA’ya iade edecektir. Ayrıca RENTİVA, Kullanıcılar’a ek bir bildirim yapma zorunluluğu olmaksızın, Kullanıcılar’ın Portal üzerinden yukarıdaki beyan ve taahhütlerine aykırı bir aracı kiraya vermesi ve bu durumun RENTİVA tarafından herhangi bir tarihte tespiti halinde, RENTİVA bu kiralama için sigorta poliçe düzenlentirmeme ve/veya bu kiralama işlemini mevcut bir sigorta poliçesinden yararlandırmama hakkına sahiptir. Bu durumda, RENTİVA’nın Kullanıcı’yı üyelikten çıkarma hakkı ile RENTİVA ve Kiraya Veren’in sair yasal hakları saklıdır.

RENTİVA bu özelliklere sahip olsa dahi tamamen kendi serbest takdirinde olmak üzere herhangi bir sebeple aracın listelenmesine izin vermeyebilir veya önceden bir bildirimde bulunmaksızın listelenmiş bir aracın listelenmesine ve kiralama işlemine derhal son verebilir.

4.2.2. Kiralık Araç Arama Otomasyon Hizmeti

RENTİVA, araç kiralamak isteyenlere Portal üzerinden bir arama otomasyonu hizmeti sunmakta, bu hizmet kapsamda araç kiralamak isteyen kişilerin istediği özelliklere sahip araçları Portal üzerinden hızlı şekilde görüntülenmesine ve kiralanmasına imkân sağlanmaktadır.

4.2.3. Araç Kiralama Sözleşmesi Hizmeti

RENTİVA Kullanıcılar’a tarafların araç kiralama ilişkisi çerçevesinde sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenleyen içerikte bir “Araç Kiralama Sözleşmesi” sunmakta böylelikle Kullanıcılar arasında işin niteliğine uygun bir kiralama ilişkisinin kurulmasına ve sürdürülmesine imkân tanımaktadır.

Araç Kiralama Sözleşmesi metni Kullanıcılar ile paylaşılmakta Portal üzerinden elektronik ortamda bu sözleşmenin tarafları yönünden bağlayıcı şekilde akdedilmesi sağlanmaktadır. Buna karşın Portal işleticisi olan RENTİVA, Kullanıcılar arasında akdedilen Araç Kiralama Sözleşmesi’nin tarafı olmamakta ve söz konusu sözleşmenin ihlali sebebiyle hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcılar tarafından Portal üzerinden ilgili adımların takibi ile elektronik ortamda akdedilen Araç Kiralama Sözleşmesi’nin bir kopyası Kullanıcı’ya e-posta yoluyla gönderilir. Kullanıcı’nın Portal’da kayıtlı ve teyit edilmiş olan e-posta adresine gönderilen söz konusu e-posta’nın Kullanıcı’ya fiilen ulaşıp ulaşmaması sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu e-postanın kendisine ulaşmadığını derhal yazılı olarak bildirmedikçe söz konusu e-postanın kendisine ilgili kiralama öncesinde ulaştığını kabul etmiş sayılır.

4.2.4. Güvenli Ödeme Hizmeti

RENTİVA, Portal üzerindeki kiralamalar kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin olarak çözüm ortağı İYZİCO tarafından sağlanan güvenli ödeme sistemi üzerinden kredi kartıyla güvenli ödeme hizmeti sağlamaktadır. Bu güvenli ödeme sistemi Kiraya Veren’e aracın Araç Kiralama Sözleşmesi hükümlerine uygun teslimi karşılığında kira bedelini tahsil etme ve Kiracı’dan kaynaklanan ihlaller sebebiyle ceza veya diğer masraf ve zararları (yakıt, km aşım ücreti vb.) Kiracı’dan alınacak teminattan tahsil etme imkânı vermekte; Kiracı’ya ise kira bedelinin ödenmesine karşılık, aracın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi veya teminatın iade edilmemesi riskine karşı korumayı ve sistemde kullanılan kredi kartı bilgilerinin güvenli şekilde korunmasını ve kullanılmasını sağlamaktadır.

Güvenli ödeme hizmeti kapsamında kiralama işlemine ilişkin bedeller hiçbir halde RENTİVA tarafından tahsil edilememekte, güvenli ödeme sistemi üzerinden Kiraya Veren’e aktarılmaktadır. RENTİVA ise, güvenli ödeme sistemi kapsamında sadece kendisinin sağladığı Hizmetler’e karşılığında hizmet bedellerini ve işbu Sözleşme’de öngörülen sair masraf, cayma ve cezai şart bedellerini tahsil etmekte, Kiraya Veren veya üçüncü kişiler nam ve hesabına hiçbir bedel tahsil etmemektedir.

Kullanıcı, herhangi kiralama işlemi kapsamında, Kiracı veya Kiralayan sıfatıyla kredi kartından provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali ve sair sebepler ile işlemden kaynaklı alacakların ve teminatların tahsil edilmemesi halinde, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm alacakların derhal muacceliyet kesbedeceğini kabul ve beyan etmektedir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme ile kendisine ait herhangi bir borcu tahsil etmek amacıyla kendisinin kredi kartından İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden her zaman tahsilat yapabilmesi konusunda RENTİVA’yı geri dönülmez şekilde yetkilendirmektedir.

Kullanıcı kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi ödemelerin yeni kredi kartından yapılması için RENTİVA’ya şimdiden yetki vermekte ve yeni kart bilgilerini derhal RENTİVA’ya bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Her bir kiralama işlemi çerçevesinde gerçekleşen güvenli ödeme işlemleri Kullanıcı tarafından Portal üzerinden şartları kabul edilerek onaylanan İYZİCO Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine tabidir. Kullanıcı’nın güvenli ödeme işlemleriyle ilgili tüm hak ve yükümlülükleri söz konusu sözleşme hükümleri kapsamında belirlenir.

4.2.5. Sigorta Koruması

RENTİVA, Portal üzerinden gerçekleşen kiralama işlemi kapsamında aracın kullanımı sebebiyle aracın kendisinin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları belirli şartlar ve belirli sınırlamalar altında kapsayan ve böylelikle bu zararların EK-1’deki Poliçe Şartları ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartların oluşması halinde tazminine imkân sağlayan bir sigorta koruması sağlamakta, bu sigorta koruması ile Kullanıcılar’ın kiralamadan kaynaklı risklerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

RENTİVA söz konusu sigorta korumasını, kiraya verence şoför hizmeti sağlanan,kiraya vereninin profesyonel kiralama hizmeti veren bir gerçek/tüzel kişi olduğu, her ne alanda faaliyet gösterirse göstersin kiraya verenin bir tüzel kişi olduğu ve EK-1deki Poliçe Şartları’nda teminat dışında olduğu belirtilen diğer halller dışındaki tüm kiralama işlemlerinde, herhangi bir talep olup olmadığına bakılmaksızın işbu Sözleşme ve Kurallar’a uygun davranan tüm Kullanıcılar’ın Portal üzerinden ilgili sigortadan yararlanmasını sağlamakta, bu sigorta korumaları karşılığında Kullanıcı’dan Hizmet Bedeli’ne ek olarak hiçbir ek bedel veya sigorta primi talep ve tahsil etmemektedir. Sigorta prim tutarları Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden RENTİVA’nın herhangi bir dahli olmaksızın doğrudan ilgili sigorta şirketi tarafından tahsil edilmektedir.

Sigorta koruması hizmetine ilişkin hükümler ile poliçe şartları, Madde 8 ile EK-1yer almakta olup RENTİVA bu poliçe hüküm ve şartlarını kısmen veya tamamen değiştirilmesi hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir değişiklik halinde hasar tarihi itibariyle geçerli sigorta poliçesinin hüküm ve şartları uygulanır. İşbu Sözleşme hükümleri işe söz konusu şart ve hükümlere herhangi surette aykırı davranması halinde Kullanıcı, sigorta korumasından hiçbir şekilde yararlanamaz; bu halde RENTİVA, sigorta şirketi ve/veya üçüncü kişilere hiçbir talep yöneltilemez. Kullanıcı buna rağmen herhangi bir surette sigorta koruması kapsamında herhangi bir hak ve menfaat elde etmiş ise bunları derhal RENTİVA’ya söz konusu ödemenin kendisini yapıldığı günü takip eden iş günü içinde iade etmekle yükümlü olur.

4.2.6. Depozito Yönetim Hizmeti

RENTİVA, Kullanıcılar’a Portal üzerindeki kiralama işlemleri kapsamında teminat amaçlı olarak alınan depozitolara ilişkin olarak İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden gerekli yönetim hizmetini işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde sağlamaktadır.

Kullanıcı, teminat kapsamında kalan tutarları kendisinin kredi kartından İYZİCO güvenli ödeme sistemi üzerinden her zaman tahsilat yapabilmesi konusunda RENTİVA’yı geri dönülmez şekilde yetkilendirmiştir.

Kullanıcı bu hizmeti kullanması sebebiyle, başkaca hiçbir güvence alma metodunu (teminat senedi, nakit teminat vb.) kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. Hizmet Bedeli. Kullanıcı, Portal üzerinden listelenen araçların kiralanmasına ilişkin her bir kiralama işlemi için RENTİVA’ya, Portal üzerinden Kullanıcılar’a duyurulacak/bildirilecek olan hizmet bedelini (“ Hizmet Bedeli”) ödeyecektir. RENTİVA Hizmet Bedeli’ni serbestçe belirleyebilir ve dilediği zaman bu bedeli değiştirebilir. Kiracı tarafından kiralama kapsamında ödenmesi gereken trafik cezası, HGS-OGS, otoyol-köprü-tünel geçiş ücretleri ve benzeri tüm tutarlar Hizmet Bedeli hesaplanmasına dahil edilir. Kullanıcı, Portal üzerinden her bir kiralama işlemi sırasında Hizmet Bedeli tutarı hakkında açıkça bilgilendirilecek, söz konusu işlemi Portal üzerinden elektronik olarak onaylanan Kullanıcı, söz konusu Hizmet Bedeli’ni ve bu bedelin kredi kartından tahsil edilmesini veya kendisine ödenecek kira bedeli de dâhil tüm tutarlardan mahsup edilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır. RENTİVA, Hizmet Bedeli’ni kampanya dönemlerinde farklılaştırabilir veya her bir işlem özelinde Kiraya Veren veya Kiracı’nın özelliklerini, kiralamanın niteliğini ve süresini, Kullanıcı’nın Portal üzerindeki işlem hacmini veya başkaca hususları dikkate alarak farklı bir Hizmet Bedeli alınmasını veya Hizmet Bedeli alınmamasını kararlaştırabilir. Bu durumda, Kullanıcılar tarafından, bir kısım işlem ve/veya Kullanıcılar için daha düşük Hizmet Bedeli uygulandığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunulamaz. Hizmet Bedeli tutarının ve kimden ne oranda tahsil edileceğinin belirlenmesi ve farklılaştırılması hususunda RENTİVA mutlak takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.

Hizmet Bedeli, kiralama isteğinin Kiraya Veren tarafından kabul edilmesini takiben Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edilir. Kullanıcı’dan tahsili gereken başkaca borç tutarlarının olması halinde Kullanıcı’nın kredi kartından öncelikle Hizmet Bedeli tahsil edilir.

RENTİVA Kiraya Veren ile Kiracı arasında Araç Kiralama Sözleşmesi’nin elektronik ortamda akdedilmesi anı itibariyle Hizmet Bedeli’ni tahsile geri dönülmez şekilde hak kazanır. İşbu Sözleşme’de Hizmet Bedeli’nin Kullanıcı’ya iade edileceğinin açıkça düzenlendiği haller hariç olmak üzere, Araç Kiralama Sözleşmesi’nin feshi, iptal veya cayma halleri de dâhil olmak üzere hiçbir hal ve şartta Kullanıcı’dan tahsil edilmiş olan Hizmet Bedeli Kullanıcılar’a iade edilmez, henüz tahsil edilmediyse RENTİVA’nın tahsil hakkı düşmez.

4.4. Ek Hizmetler ve Ücretlendirme. RENTİVA işbu Sözleşme kapsamında yukarıda sayılan Hizmetler’e ek olarak, Hizmet Bedeli’ne ek bir ücret karşılığında vale, hakem bilirkişi incelemesi hizmetleri gibi başkaca ek hizmetler de sunabilmektedir. Kiracı tarafından kiralama kapsamında ödenmesi gereken trafik cezası, HGS-OGS, otoyol-köprü-tünel geçiş ücretleri ve benzeri tüm tutarlar ek hizmet bedeli hesaplanmasına dahil edilebilecektir. RENTİVA bu ek hizmetlerin kapsamını, ücretini ve şartlarını tek taraflı olarak belirleyecek, Kullanıcı da Portal üzerinden kendisine bildirilen ücret ve şartları, söz konusu hizmeti Portal üzerinden satın almak suretiyle kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı, kira bedeli ve Hizmet bedeli’ne ek olarak, Portal’da Kullanıcı’ya sunulan ve kullanmayı seçerek onaylanmış olduğu ek ücretlendirmeye tabi ek hizmetler karşılığındaki ücretlerin de, herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın ve ek bir bildirim veya izne ihtiyaç olmaksızın kendisine ait kredi kartından tahsil edilebileceğini kabul eder.

MADDE 5 – KİRALAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

Portal üzerinden gerçekleşen kiralama ve ödeme işlemlerine ilişkin prosedür ve kurallar aşağıdaki gibi olup kiralama ve ödeme işlemlerine ilişkin akışa Portal üzerinde “Nasıl Kullanılır” linkinden ulaşılabilmektedir.

5.1. Kiralama İsteğinin Gönderimi. Kiracı, kendisine Portal üzerinden arama otomasyon sistemi aracılığıyla önerilen araçlardan birini kiralamaya karar verirse Portal üzerinden ilgili aracı listeleyen Kullanıcı’ya bir kiralama isteği gönderir.

5.2. Kiralama İsteğinin Kabulü ve Ödeme. Kiracı’nın kiralama isteği kendisine Portal aracılığıyla iletilen Kullanıcı bu teklifi kabul edip etmeme hususunda kural olarak serbesttir. Teklifin kabul edilmesi halinde, Kiracı Portal üzerinden bu hususta bilgilendirilir. Takiben ilgili Kullanıcı’dan listelemede ve ödeme aşamalarında belirtilen kira bedeli, teminat tutarı, Hizmet Bedeli ve sair hizmet ücretleri tahsil edilir. Ödeme sadece Portal üzerinden ve İYZİCO güvenli ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Teklifin kabul edilememesi halinde kiralama teklifinde bulunan Kullanıcı Portal üzerinden bu hususta bilgilendirilir.

5.3. Taahhütlü Kiralama Sistemi. Kullanıcı, RENTİVA’ya, Portal üzerinden belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde gelecek tüm kiralama isteklerini kabul edeceğine ilişkin bir taahhüt verebilir. RENTİVA bu taahhüt karşılığında Kullanıcı’ya, bu süre içinde kiralama yapılıp yapılmadığından ve tahsil edilen kira bedelleri tutarından bağımsız olarak, bu süreye ilişkin olarak asgari bir kira bedelinin Kullanıcı’ya ödenmesini garanti ve taahhüt eder. Taahhütlü kiralama sisteminin hüküm ve şartları Kullanıcı ile akdedilecek olan ayrı bir sözleşmede düzenlenir.

5.4. Kiralamanın İptali. -24 saat (1 gün) veya daha az bir süre önce iptal etmesi halinde kira bedelinin tamamı, rezervasyon başlangıcına 1 gün ila 3 gün arası var ise ve iptal ederse %90'ı rezervasyon başlangıcına 3 ila 7 arasında var ise kiralama bedelinin %50'si Kiracı'dan cayma cezası olarak tahsil edilerek RENTİVA'ya ödenir.Kira süresi başlangıcına 7 gün'den daha fazla kalan iptallerde ve henüz kiralama talebinin gerçekleşmesinden 1 saat geçmiş iptallerde cayma cezası uygulanmaz. Cayma cezasının uygulandığı yukarıdaki durumlarda tahsil edilen Hizmet Bedeli ve ek hizmetlere ilişkin ücretler hiçbir şartta Kiracı'ya iade edilemez.Kiracı'dan tahsil edilen cayma bedelleri, Sözleşme hükümlerini ihlal etmemiş olması ve işlemin iptalinde kusuru olmaması kaydıyla Kiraya Veren'e ödenir.

5.5. Kullanıcılar Arasında Araç Teslimi. Aracın, Kiraya Veren ile Kiracı arasında Portal üzerinde elektronik ortamda akdedilecek Araç Kiralama Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde Kiracı’ya teslim edilmesi halinde, Kiraya Veren, Kiracı’ya Portal aracılığıyla gönderilen kodu teslim sırasında Kiracı’dan öğrenerek Portal üzerinden sisteme girecektir. Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen teslim saatinden itibaren 2(iki) saat içinde, Kiracı tarafından aracın kiralama koşullarına uygun şekilde teslim edilmediğine (Kiracı’ya şoför hizmeti sağlanan araç kiralamalarında ise araç soförünün Kiracı’yı belirtilen yerden almadığına) dair bir şikâyet gelmemesi halinde, kiralamanın sözleşmeye uygun şekilde başladığı kabul edilecektir. Buna karşın belirtilen teslim saatinden itibaren en geç 2(iki) saat içinde aracın hiç veya gereği gibi teslim edilmediğine (Kiracı’ya şoför hizmeti sağlanan araç kiralamalarında ise araç şoförün Kiracı’yı belirtilen yerden almadığına) dair RENTİVA’ya Kiracı tarafından şikâyet bildirilmesi halinde, RENTİVA tarafından öncelikle kodun Kiraya Veren tarafından Portal üzerinden sisteme girilip girilmediği kontrol edilecek, girilmediğinin tespiti halinde kira bedelinin tamamı ve araç marka modeline göre alınan teminat amaçlı depozito (provizyon bedeli) Kiracı’ya iade edilecek Buna karşın, kod Kiraya Veren tarafından sisteme girilmiş ise aracın gereği gibi Kiracı’ya teslim edildiği kabul edileceğinden söz konusu şikâyet dikkate alınmayacak, taraflar aralarında anlaşmadıkları sürece Kiracı’ya herhangi bir kira bedeli, depozito veya sair bedel iadesi yapılmayacaktır.

Kiraya Veren aracın Kiracı’ya teslimi sırasında, diğer teslim şartlarına ek olarak, aracın sağlıklı ve konforlu şekilde kullanıma imkân sağlayacak temizlik ve düzende olmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.6. Üçüncü Kişi veya Vale Eliyle Araç Teslimi. Araç tesliminin Kiracı veya Kiralayan dışında 3. kişilerden yardım alınarak yapılması halinde, 3. kişilerin bu Sözleşme ve Kurallar’da belirtilen teslim prosedürünü doğru ve eksiksiz şekilde uygulamalarından veya kendilerine haber vermelerinden Kullanıcılar münhasıran kendileri sorumludurlar. Bu halde Kullanıcılar teslimin kendisi tarafından yapılmadığı iddia edemeyecek ve kendileri teslim etmiş veya teslim almış gibi sorumlu olacaklardır. Teslimin vale hizmeti ile gerçeklemiş olması halinde de bu hüküm aynı şekilde geçerlidir.

5.7. Aracın Geri Teslimi. Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen geri teslim gün ve saatinde Araç’ın geri tesliminde, Kiraya Veren’e Portal aracılığıyla gönderilen kod geri teslim sırasında Kiracı tarafından Kiraya Veren’den öğrenilip sisteme girilecektir. Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen geri teslim gün ve saatinden itibaren 2 saat içinde, Kiracı tarafından aracın kiralama koşullarına uygun şekilde teslim edilmediğine dair bir şikâyet gelmemesi halinde, aracın Kiraya Veren’e uygun şekilde geri teslim edildiği ve kiralamanın sona erdiği kabul edilecektir. Buna karşın belirtilen teslim saatinden itibaren en geç 2(iki) saat içinde aracın hiç veya gereği gibi Kiraya Veren’e geri teslim edilmediğine dair RENTİVA’ya Kiraya Veren tarafından şikâyet bildirilmesi halinde RENTİVA tarafından öncelikle kodun Kiracı tarafından sisteme girip girilmediği kontrol edilecek, girildiğinin tespiti halinde kira bedeli tutarı 7(yedi) iş günü içinde Kiraya Veren’e ödenecek ve kiralamaya ilişkin olarak başkaca bir riskin kalmaması sonrasında teminat kapsamındaki kesintiler yapılarak kalan bakiye teminat tutarı Kiracı’ya iade edilecektir. Kodun girilmediğinin tespiti halinde ise aracın geri teslim edilmediği kabul edilecek, Kiracı kodun girilmesinde geciktiği her saat başına cezai şart olarak RENTİVA’ya 500,-TL ödeyecektir.

Kiracı kiraladığı aracı, kira süresinin sonunda Kiraya Veren’e işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde geri teslim etmekle yükümlü olduğu gibi RENTİVA Kiraya Veren’in talebi üzerine veya gerekli diğer hallerde de aracın Kiraya Veren’e veya kendisine geri teslimini kira süresi içinde talep edebilir. Bu durumda Kiracı her ne sebeple olursa olsun aracı geri teslim etmekten imtina edemez. Kiracı’nın bu yükümlülüğünü ihlali halinde, yukarıda belirtilen cezai şarta ek olarak, Kiraya Veren tarafından Kiracı hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği gibi aracın ve Kiracı’nın yakalanması için gerekli tüm yasal yolllara da başvurulabilecektir. Kiraya Veren’in söz konusu ihlal sebebiyle sahip olduğu sair haklar saklıdır. Kiraya Veren ve Kiracı bu durumda RENTİVA’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını bilmekte ve kabul etmekte olup bu çerçevede kiralama işleminin tarafı olmayan RENTİVA’ya karşı hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Aracın kira süresi bitiminden önce RENTİVA veya Kiraya Veren’in talebi veya Kiracı’dan kaynaklı olmayan başkaca bir nedenle geri teslim edilmek durumunda kalınması halinde, Kiracı dilerse RENTİVA’nın kendisine aynı şartlarla teklif edeceği aynı segmenteki diğer bir aracı teslim alarak kira süresinin geri kalanını bu araçla tamamlayabilecek, dilerse de kalan kira süresine karşılık gelen kira bedeli ile Hizmet Bedeli de dâhil olmak üzere ödediği tüm tutarların kendisine iadesini talep edebilecektir. Bu halde, belirtilen seçenecekler Kiracı yönünden tek ve münhasır giderim yolları olup Kiracı RENTİVA ve/veya Kiraya Veren’den erken geri teslimden kaynaklı olarak hiçbir zarar tazmini talebinde bulunamaz.

Kiracı, Portal üzerinden veya RENTİVA tarafından belirlenecek başkaca bir yöntemle, kira süre içinde Kiraya Veren’in onayıyla ve ek kira bedeli ödemek suretiyle kira süresini uzatabilir. Bu durumda, aracın geri teslimi, uzatılan sürenin sonunda gerçekleştirilir.

Kiracı aracın Kiraya Veren’e geri teslimi sırasında, diğer teslim şartlarına ek olarak, aracın güvenli, sağlıklı ve konforlu şekilde kullanıma imkân sağlayacak temizlik ve düzende olmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.8. Geri Teslimde Hasara İlişkin Tespitler ve Hakem Bilirkişi İncemesi.

Aracın Kiraya Veren’e geri teslimi anında hasarların tespiti ve bunların ne zaman ve kimin kusurundan kaynaklı olarak oluştuğunun tespiti amacıyla aşağıdaki süreç işletilecektir:

 1. Aracın Kiraya Veren’e geri tesliminde, araçta gözle görülebilecek ve fotoğraflanabilecek herhangi bir hasarın bulunması halinde, Kiraya Veren’in sigorta korumasından yararlanabilmesi veya Kiracı’nın söz konusu hasardan sorumlu tutulabilmesi için, Kiraya Veren tarafından, Kiracı’ya kod teslim edilmeden önce hasarı gösteren güncel araç fotoğrafları Portal üzerinden Portal’in mobil uygulamasındaki teslim alma-teslim etme bölümündeki fotoğraf çekme özelliğini kullanılarak RENTİVA’ya iletilmiş olması zorunludur. Hasara ilişkin fotoğraflar Kiraya Veren tarafından sonradan veya başka bir kanalla RENTİVA’ya gönderilse dahi, RENTİVA tarafından Kiracı’nın kartından zarar giderimi yapılamayacaktır. Bu halde hasarın giderimine ilişkin uyuşmazlık, sigorta koruması dışında kalmak suretiyle, RENTİVA’nın herhangi bir dahli ve sorumluluğu olmaksızın Kiraya Veren ve Kiracı arasında çözülecektir.

 1. Aracın Kiraya Veren geri tesliminde tespit edilen gözle görülebilecek ve fotoğraflanabilecek herhangi bir hasarın, aracın Kiracı’ya tesliminde var olduğunun Kiracı tarafından Portal kurallarına uygun şekilde fotağraflanmak suretiyle tespit edilmiş olması halinde, Kiracı’nın söz konusu hasardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi Kiraya Veren söz konusu kiralamaya ilişkin olarak işbu Sözleşme’deki sigorta korumasından da yararlanamayacaktır.

 1. Mobil uygulamasındaki teslim alma-teslim etme bölümündeki fotoğraf çekme özelliğini kullanılarak RENTİVA’ya usulüne uygun şekilde iletilen fotoğraflar var olmasına rağmen, hasarın niteliği veya başka bir sebeple bu fotoğraflar üzerinden araçtaki hasarın, hasarın miktarının ve/veya hasarın hangi taraftan kaynaklandığının tespitinin tam olarak mümkün olmaması ve bu durum karşısında Kiraya Veren veya Kiracı’nın bu hususların hakem bilirkişi eliyle tespitini RENTİVA’dan talep etmesi halinde, hasarın sebebi, miktarı ve kimin kusuru neticesinde ortaya çıktığı hususlarında teknik tespitte bulunma yetkisi münhasıran RENTİVA’nın görevlendireceği hakem bilirkişiye aittir. Bu durumda, RENTİVA’nın görevlendireceği hakem bilirkişinin bu hususta yapacağı teknik tespit ve hazırlayacağı rapor Kullanıcılar yönünden kesin, nihai ve bağlayıcıdır. Taraflar, RENTİVA’nın her iki tarafa da hakem bilirkişi incelemesinde bulunmak üzere gerekli daveti yapmış olması kaydıyla (taraflardan birinin davete rağmen incelemeye katılmaması halinde dahi hakem bilirkişi incelemesi geçerli kabul edilir), bu karara karşı kanun yoluna başvuramayacakları gibi bu teknik tespit ve rapor olmaksızın birbirlerine karşı herhangi bir yasal yola başvuramazlar. Kullanıcılar, hakem bilirkişi tarafından gerekli tespitin yapılabilmesi için RENTİVA ve/veya doğrudan hakem bilirkişinin kendilerinden talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri teslim için kendilerine tanınan süre içerisinde ve eksiksiz olarak RENTİVA’ya ve/veya doğrudan RENTİVA’nın görevlendirdiği hakem bilirkişiye teslim etmekle yükümlüdürler. Ayrıca Kiraya Veren ve Kiracı, söz konusu hakem bilirkişi incelemesi tamamlanana kadar aracın herhangi bir şekilde kullanılmamasını ve araca hiçbir müdahalede bulunulmamasını sağlamakla ve aracı hakem bilirkişinin incelemesine açmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcı, söz konusu zararın oluşumunda kusurlu kabul edilecektir. Bu durumlarda RENTİVA hakem bilirkişi tarafından hazırlanan raporu uyuşmazlığın kendisine bildirilmesinden en geç 15 (on) iş günü içinde taraflara iletir. Bu süre, RENTİVA tarafından bir defayla sınırlı olmak üzere 10 (on) iş günü süre ile uzatılabilir. Hakem bilirkişiye ilişkin tüm ücret ve masraflar taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. Bu masrafların tek bir Kullanıcı tarafından ödenmesi ve ödemeyi yapan Kullanıcı’nın haklem bilirkişi incelemesi neticesinde hasarın oluşmasında kusursuz bulunması halinde, söz konusu Kullanıcı ödediği tüm tutarı kiralamanın diğer tarafındaki Kullanıcı’dan talep edebilecektir. Bu ücret ve masrafların RENTİVA tarafından ödenmesi halinde ise, RENTİVA ödediği tüm tutarları ve söz konusu hakem bilirkişi incelemesi işlemlerinin takibi hizmetleri karşılığında ödediği tüm tutarlar üzerinden hesaplanacak olan %15 (yüzde onbeş) hizmet bedelini, her iki taraftan da isteme hakkına sahiptir.

5.9. Hasar Bildirimi Halinde İzlenecek Prosedür.

RENTİVA’ya kiralama süresi içinde veya Aracın Kiraya Veren’e teslimi aşamasında, bir hasar bildirimi yapılması halinde hasarın tazmini için aşağıdaki süreç işletilecektir:

 1. Kiralanan araçtaki bir hasarın Madde 5.8 uyarınca sigorta kapsamında bulunduğunun tespiti halinde EK-1’de yer alan Poliçe Şartları uyarınca sigorta başvuru süreci işletilecektir. Kiraya Veren ve Kiracı sigorta başvuru süresinde kendilerinden istenen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak RENTİVA’ya veya doğrudan ilgili sigorta şirketine teslim etmekle yükümlüdürler. Aksi halde doğacak zararların tamamını tazminle yükümlü olurlar.

 1. (i) Kiralanan araçtaki hasarın sigorta koruması kapsamı dışında kalması veya (ii) Kiracı ve Kiraya Veren’in sigorta sürecini işletmeyeceklerine dair iradelerini RENTİVA’ya e-posta veya başkaca bir şekilde yazılı olarak bildirmeleri veya (iii) tarafların teslim saatinden itibaren 2 saat içinde sigorta sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına dair sessiz kalınması halinde; öncelikle Kiraya Veren tarafından hasarlı bölgenın fotoğraflarının kodun Kiracı’ya tesliminden önce RENTİVA’ya Portal’in mobil uygulaması üzerinden iletilip iletilmediği kontrol edilecektir. Belirtilen süre içinde iletildiğinin tespiti ve bu fotoğrafların aracın ilk teslim anındaki Portal’in mobil uygulaması üzerinden çekilen fotoğrafları ile karşılaştırıldığında hasarın kiralama sürecinde oluştuğunun RENTİVA tarafından tespiti veya Madde 5.8 uyarınca gerçekleştirilcek hakem bilirkişi incelemesi neticesinde hasarın kiralama sürecinde Kiraya Veren’in kusuru olmaksızın oluştuğunun tespiti halinde, RENTİVA’nın serbestçe belirleyeceği iki farklı yetkili servisten 5 (beş) iş günü içinde teklif alınarak bu tekliflerin ortalama tutarı, Kiracı’nın teminatından veya kredi kartından tahsil edilerek Kiraya Veren’e ödenecek ve teminat kapsamındaki sair kesintiler de yapıldıktan sonra kalan bakiye tutar 3 (üç) iş günü içinde Kiracı’ya iade edilecektir. Kiraya Veren bu halde, Kiracı’dan tahsil edilen tutarın kendisine ödenmesi yerine, araçtaki hasarın RENTİVA’nın belirleyeceği serviste giderilmesini de tercih edebilir, bu durumda Kiraya Veren’den herhangi bir ek ücret alınmaz, Kiraya Veren de RENTİVA’dan herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.

 1. Kodun tesliminden önce Portal’in mobil uygulaması üzerinden fotoğrafların iletilmemiş olması ve kodun girilmiş olması, zamanında ve hasarsız teslim yapıldığı anlamına gelir. Bu durumda teminat kapsamındaki diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan bakiye teminat tutarı (provizyon bedeli) hasara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmaksızın, kiralama işleminin teminattan karşılananilecek olan risklerinin tamamen ortadan kalması sonrasında Kiracı’ya iade edilir.

 1. Teslim anında gözle görülemeyecek (radyonun bozulması, elektronik aksamda arızalar, motor mekanik bölümlerindeki arızalar, sileceğin bozulması vb.) ve fotoğraflanamayacak ve de hakem bilirkişi tarafından kimin kusuruyla oluştuğu tespit edilemeyen hasarlarla ilgili Kiracı’nın teminatından (provizyon bedelinden) veya kredi kartından tahsilat ancak Kiracı’nın muvafakatı halinde mümkündür. Bu hallerde, RENTİVA bu hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacak, Kiraya Veren ve Kiracı arasında ortaya çıkan uyuşmazlık sadece taraflar arasında çözümlenecektir. Bu durumda, hakem bilirkişi ücreti ve ilgili tüm masraflar üzerine %15’lik (yüzden onbeş) işlem takip hizmet bedeli eklenmek suretiyle RENTİVA tarafından taraflardan eşit şekilde tahsil edilecektir.

5.10. Geri Teslimde Diğer Hususların Bildirimi. Aracın yakıt tüketimi ve dolumu, temizliği ile ilgili olarak Kiracı’nın kullanım sebebiyle oluşan diğer masrafların Kiracı’dan tahsili, ancak Kiracı’ya kod teslim edilmeden ispata yarar fotoğraf ve diğer ispata elverişli belgelerin Kiraya Veren tarafından RENTİVA’ya iletilmiş olması halinde mümkündür. Aksi halde RENTİVA tarafından Kiracı’nın teminatı ve/veya kartından zarar/masraf giderimi yapılmayacaktır. Bu halde uyuşmazlık RENTİVA’nın katılımı ve sorumluluğu olmaksızın Kiraya Veren ve Kiracı arasında çözülecektir. Taahhütlü Kiralama İşlemi uygulanan hallerde ise Madde 5.7 hükmü kıyasen uygulanır.

5.11. Güvenli Ödeme Sistemi. Kiracı, kiralama isteğinin Kiraya Veren tarafından kabulü sonrasında, kira bedelini Portal üzerinden İYZİCO tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba öder ve kredi kartına araç özelliklerine göre teminat amaçlı olarak RENTİVA tarafından belirlenen tutarda tahsil edilir ve bu tutar RENTİVA tarafından kiralama dönemi boyunca herhangi bir sebeple arttırılabilir veya azaltılabilir. Kiracı Portal’a tanımladığı kredi kartından tahsil edilecek bu ek tutarlar için RENTİVA’yı peşinen yetkilendirildiğini ve bu ek tahsilatlarla ilgili olarak RENTİVA’ya ve kredi kartı sağlayıcısı bankaya herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını kabul ve taaahhüt eder. Tahsil edilen söz konusu teminat tutarı Kiracı tarafından kiralanan aracın kiralama süresi içerisindeki sigorta poliçeleri kapsamında karşılanmayan gözle görülür ve fotoğraflanabilir hasar bedellerini, eksik yakıt, araç temizlik, üçüncü şahıslara, Kiraya Veren’e verilen zararları ve işbu sözleşmede belirtilen tüm maddi zararları, park ücretlerini, trafik para cezalarını, yol-köprü-tüzel vb. Ücretleri, kiralama süresini aşan araç kira bedelini, kilometre aşım bedelini, çekici ücretini ve OGS/HGS ücretlerini ve Kiraya Veren’e yüklenebilecek diğer tüm ücret, masraf ve zarar kalemlerini kapsar. Kiracı’ya ise kiralamanın gerçekleştiği işlem bedellerinin ve teminat tutarının kredi kartından tahsil edildiği bildirilir. Kira bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı, teminatın tahsil edildiği ise Kiraya Veren’e bildirilir. RENTİVA işbu Sözleşme’de öngörülen ödeme tutarlarını Kiracı’nın kredi kartından mail order ile tahsil etmeye de yetkilidir.

5.12. Vale Hizmetleri. Portal üzerinden vale hizmeti verilmesi veKiracı tarafından Portal üzerinde vale hizmeti satın alınması halinde , araç Kiraya Veren veya Kiracı’dan Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen teslim/geri teslim gün ve saatinden en geç 1(bir) saat önce teslim alınacaktır. Belirtilen saatte aracın valeye teslim edilmemesi durumunda RENTİVA’nın vale hizmetini ifa ettiği kabul edilir. Aracını valeye zamanında ve belirtilen yerde teslim etmeyen Kiraya Veren kira bedelinin 3(üç) katı tutarında cezai şart ödemekle yükümlüdür.

Aracın teslim ve geri tesliminde; aracın teslim alma adresi ile teslim etme adresinin İstanbul’un farklı yakalarında olması halinde trafik durumu gözetilerek 1 saat, aynı yakada olması halinde ise 30 dakikalık gecikmeler hizmetin ayıplı ifası olarak değerlendirilmeyecek olup Kiracı ve Kiralayan vale hizmetinin kullanımı kapsamında anılan sürede gecikmelerin olabileceğine ve bu süredeki gecikmelerden RENTİVA’nın veya valenin sorumlu olmayacağını ve bunlardan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Olağandışı hava şartları, trafik yoğunlukları, güzargah kapama ve değişiklikleri, kazalar ve benzeri geçerli gecikme mazerelerinin bulunduğu hallerde yaşanacak gecikmelerde ise süre sınırı bulunmaksızın RENTİVA’nın veya valenin gecikmeden sorumluluğu bulunmayacaktır.

Vale hizmetinin sunulması halinde, vale, Kiraya Veren’den aracı teslim ve Kiracı’dan geri teslim aldığında dışının dört açıdan ve koltuklarının fotoğraflarını çekip RENTİVA sistemine yükler. Eş zamanlı olarak Kiracı ve Kiraya Veren araç fotoğraflarını çekip RENTİVA sistemine yükler. Valenin başkaca ve gözle görülemeyen ve fotoğraflanamayan (radyo ve silecek farın bozulması vb.) hasarlarla ilgili hiçbir kontrol yükümlülüğü yoktur. Gözle görülür hasar olması halinde bu husus sisteme Kullanıcı ve vale tarafından yüklenen fotoğraflar üzerinden belirlenir. Bu durumda kodun Kiracı’ya veya Kiraya Veren’e verilmiş olması sadece aracın zamanında teslim ve geri teslim edilmiş olduğu anlamına gelecektir.

5.13. Mesafe Sınırlamaları. Portal üzerinden kiralanan araçların günlük bazda km sınırları aşağıda belirtilmiştir.

● 1-3 gün kiralamada günlük 300km,

● 3 günden sonraki her gün için ek 100km

Bu sınırlamalar kural olarak tüm kiralamalar için geçerlidir. RENTİVA kiralama işlemi özelinde veya dönemsel olarak bu mesafe sınırlamalarını değiştirme hakkını saklı tutar. (Örneğin 10 günlük bir kiralamada: (3 gün*300) + (7 gün*100) =1.600km)

Bu mesafe sınırlarını aşan Kiracı, Kiraya Veren’e her bir kilometre başına 0,35 TL ek ücret ödemekle yükümlüdür.

5.14. Araç Takip Sistemi. Kullanıcı, Portal üzerinden kiralanan araçlara araç takip sistemi takılacağının kendisine doğrudan veya Portal üzerinden genel bir duyuru ile en geç teslim sırasında bildirilmiş olması kaydıyla, söz konusu aracı teslim almakla bu durumu kabul etmiş sayılır. RENTİVA, araç takip cihazı aracılığıyla, kiralanmış olan araçla ilgili olarak izleme ve yer tespiti yapabilir. Kiracı veya araçtaki diğer kişiler bu durumda, RENTİVA ve Kiraya Veren’e karşı araç takip sistemi sebebiyle her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte ve ilgili merci/kurumlar nezinde hiçbir şikayette bulunamaz, kişisel haklarının ve kişisel verilerinin, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasında veya benzeri nitelikte iddialarda bulunamaz, aracı kullanım sırasında bu sistemi servis dışı bırakacak hiçbir eylem ve davranışta bulunamaz.

Kiraya Veren takip cihazı bulunan bir aracı listelerken bu hususu RENTİVA’ya ve en geç teslim sırasında Kiracı’ya bildirmek zorundadır. Araç takip sisteminin araca takılmasından ve kullanılmasından ve bu durumun kiracıya zamanında veya hiç bildirilmemesinden kaynaklı tüm sorumluluk münhasıran Kiraya Veren’e aittir.

5.15. Puanlama ve Yorum. Kullanıcılar, kiralamalar çerçevesinde ifa yeterlilikleri ve memnuniyet ve şikayetlerini beyan etmek üzere ilgili Kullanıcı profilinde Kullanıcı’ya ilişkin yorum yapabilirler ve Kullanıcı’yı puanlayabilirler. Puanlama sonuçları ve yorumlar tüm Kullanıcılar ve üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilir, ilgili Kullanıcı olumsuz puan veya yorumlar sebebiyle RENTİVA veya diğer Kullanıcılar’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz. Kullanıcılar, RENTİVA’dan başka mecralarda veya kurumlarda nezinde, RENTİVA ve diğer Kullanıcılar hakkında öncesinde RENTİVA’ya başvurmaksızın ve sorunun çözümü için gerekli çabayı göstermeksizin dayanaksız herhangi bir şikayet ve yorumda bulunmamayı, böyle bir durumun RENTİVA tarafından tespiti halinde ilgili şikayet ve yorumları derhal geri çekmeyi, aksi halde söz konusu yorum ve şikayetlerden kaynaklı hukuki ve cezai sorumluluğun ve bunların kaldırılmasına ilişkin tüm yargılama ve avukat ücreti giderlerinin kendilerine ait olacağını kabul ve beyan ederler.

5.16. Konum Belirleme Yetkisi. Kullanıcı, olası bir uyuşmazlıkta, aracın teslim ve geri teslim işlemlerinin belirtilen zaman ve yerde yapıldığının tespiti amacıyla Portal’a erişimi sağlayan uygulamanın indirildiği mobil telefonunun konum bilgisinin RENTİVA tarafından belirlenmesi hususunda RENTİVA tüm kiralama işlemleri için peşinen yetkili kılmaktadır.

5.17. Şoför Hizmetli Kiralamalar. Yukarıdaki hükümler, Kiracı’ya şoför hizmeti sağlanan araç kiralamalarında işin niteliğine uygun olduğu ölçüde uygulanır. Bu tip kiralamalarda, bu tip kiralamalara ilişkin mevzuat ve idari uygulamadan kaynaklı sorumluluk ile araç ve üçüncü kişilere gelecek zararlara ilişkin sorumluluk münhasıran Kiraya Veren’e ait olup RENTİVA söz konusu işlemin hukuka uygun olduğu yönünde hiçbir taahhüt vermemektedir. Kiraya Veren ve Kiracı bu kiralamalardan kaynaklı hususlarda RENTİVA’dan hiçbir talepte bulunamazlar. Madde 8’de düzenlenen sigorta koruması bu tip kiralamalarda hiçbir hal ve koşulda geçerli değildir.

MADDE 6 – TEMEL BEYAN VE TAAHHÜTLER

İşbu Sözleşme’nin diğer maddelerindeki tüm düzenlemeler saklı kalmak üzere, Kiraya Veren ve Kiracı’nın Sözleşme kapsamındaki temel beyan ve taahhütleri aşağıdaki şekildedir.

6.1. Kiraya Veren’in Beyan ve Taahhütleri:

Kiraya Veren;

a) Üyelik için aranan tüm şartları taşıdığını ve üyelik süresi boyunca bu şartları muhafaza edeceğini;

b) Resmi nüfus kayıtlarına göre 18 yaşını doldurmuş olduğunu;

c) Hiçbir hak veya fiil ehliyeti kısıtlaması altında olmadığını;

d) Portal’da kiralamak üzere listelediği tüm araçları Sözleşme ve hukuka uygun şekilde kiralama hak ve ehliyetine sahip olduğunu, listelediği araçların kiralanmasına yönelik hiçbir hukuki veya fiili kısıtlamanın mevcut olmadığını;

e) Araçları doğru kategoride ve aracın niteliklerini uygun şekilde ve gerçek niteliklerini belirtmek suretiyle işbu Sözleşme ve Kurallar’a uygun şekilde listeleyeceğini;

f) Listelediği araçların trafiğe çıkış tarihlerinin 10(on) yıldan daha geç olmadığını ve aracın her bir kiralama tarihi itibariyle geçmiş toplam kullanımının 200.000 km’den düşük olduğunu (Şöforlü araç kiralamalarında bu taahhüt geçerli değildir);

g) Listelediği araçları Portal’da belirttiği niteliklere uygun, ayıpsız ve işbu Sözleşme, Araç Kiralama Sözleşmesi hükümlerine ve Kurallar’a uygun olarak Kiracı’ya teslim edeceğini;

h) Portal üzerinden kiraya verdiği araçları, kira süresi içinde başkaca üçüncü kişilere kiraya vermeyeceğini ve bu süre içinde aracın kullanım hakkını başkaca bir şekilde üçüncü kişiye devretmeyeceğini,

i) Listelediği araçların, kiralama süresince geçerli olacak şekilde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası’nın bulunduğunu, periyodik muayenesinin yaptırılmış ve trafiğe çıkmak için uygunluk almış olduğunu ve bu uygunluğun kiralama sürecince geçerliği olduğunu;

j) Listelediği araçların hiçbir teknik arızası bulunmadığını, araçların üretici talimat ve tavsiyelerine uygun şekilde kullanılmış olduğunu ve aracın sürüş güvenliğine ilişkin her türlü donanıma ve aracın orijinal 2 adet anahtarına sahip olduğunu;

k) Listelediği araçların karayollarında seyrine ilişkin hiçbir hukuki, teknik ve fiili kısıtlamanın bulunmadığını ve RENTİVA ve iş ortakları tarafından bunların denetimi için her türlü yetkiyi RENTİVA’ya peşinen tanıdığını;

l) Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili Yönetmelik ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili Yönetmelik, KVKK dâhil tüm yasal düzenlemelere uygun davranacağını ve Kiracı’nın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının aracı kiraya veren olarak bizzat kendisi olduğunu ve Kiracı’nın hukuka uygun zarar ve masraf ödemesi taleplerini bizzat karşılayacağını, Tüketici Hukuku gereklilikleri kapsamında Portal’da yapılacak geliştirmelere ve Kurallar’a uygun davranacağını;

m) Bir aracın Portal üzerinde Kiracı’ya şoför hizmeti de sunulacak şekilde sunulması halinde, kendisinin, şoförün ve aracın yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmak da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm yasal ve idari izinlere sahip olmasının münhasıran kendi sorumluluğunda olduğunu, bu tür araç kiramaları sebebiyle RENTİVA’nın, iş ortaklarının veya Kiracı’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde bunları tam kapsamlı şekilde tazmin edeceğini;

n) İşbu Sözleşme şartlarını ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği hallerde, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak RENTİVA tarafından talep edilecek işlem ve eylemleri derhal yerine getirmek ve gerekli aksiyonları almakla yükümlü olduğunu,

o) Sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza almamış olduğunu;

p) Araçlara takılı/takılacak akıllı takip ve sürücü performans cihazlarından toplanan verileri Kiracı’dan KVKK da dahil ilgili mevzuat kapsamında gerekli yasal izinleri alarak RENTİVA’nın serbest erişimine sunduğunu/sunacağını,

q) Portal’da Kullanıcı üyeliği aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişiye yaptırması durumda, RENTİVA ve diğer Kullanıcılar’a karşı üçüncü kişinin Portal üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu,

beyan ve taahhüt eder.

6.2. Kiracı’nın Beyan ve Taahhütleri:

Kiracı;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu,

b) Üyelik için aranan tüm şartları taşıdığını ve üyelik süresi boyunca bu şartlarını muhafaza ettiğini;

c) Hiçbir hak veya fiil ehliyeti kısıtlaması altında olmadığını;

ç) Kiraladığı aracın sınıfına uygun ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca en az 2(iki) yıllık geçerli ehliyete sahip olduğunu ve mevzuat çerçevesinde kiraladığı aracı kullanmak yönünden hiçbir hukuki, fiili ve tıbbi sınırlamaya tabi olmadığını;

d) 21 yaşını doldurmuş olduğunu;

e) Kiraladığı aracı kiralama amacı dışında ve Poliçe Şartları kapsamında teminat dışı kalacak şekillerde kullanmayacağını, aracı alt kiraya vermeyeceğini ve/veya ticari kazanç sağlasın sağlamasın aracı RENTİVA tarafından yetkilendirilenler/izin verilenler dışında üçüncü kişilere kullandırmayacağını;

f) Kiraladığı aracı sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde ve Karayolları Trafik Kanunu’na ve ilgili sair mevzuata uygun kullanacağını;

g) Madde 8’de belirtilen sigorta şartları gereğince kiraladığı araçlara ilişkin sigorta güvencesini devredışı bırakabilecek tüm hususları RENTİVA’ya açık şekilde bildirdiğini ve bu hususların gerçekleşmemesi için gerekli tüm tedbirleri ve aksiyonları alacağını; aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını;

h) Kiraladığı aracı RENTİVA tarafından kendisine bildirilen ve/veya Portal’da belirtilen sınırlamalara uygun şekilde kullanacağını; Kiraladığı araç ile herhangi birşey itip çekmeyeceğini ve römorka bağlamayacağını;

i) Trafik ceza puanının 65’in altında olduğunu ve alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza almamış (erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılma halleri de dâhil) veya herhangi bir sebeple ehliyetinin askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olduğunu;

j) Ölüm veya bedensel zararla sonuçlanan herhangi bir trafik kazasına karışmamış olduğunu ve herhangi bir trafik kazasından hukuki ve cezai şekilde sorumlu tutulmasına ilişkin tüm yasal süreçler hakkında, süreç sonunda ceza alınmamış olsa dahi, RENTİVA’yı bilgilendirmiş olduğunu;

k) Hiçbir yüz kızartıcı suçtan dolayı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında herhangi bir sıfatla suçlu bulunmadığını ve ceza almadığını (erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılma halleri de dâhil);

l) Aracı, alkol, uyuşturucu ve insan bilincine veya hareket kabiliyetine direkt etki edecek herhangi bir maddenin etkisi altında kullanmayacağını;

m) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırılık teşkil edecek şekilde ve taşınması suç sayılan eşyaların veya kişilerin taşınması veya başkaca yasadışı amaçlı bir iş için kullanmayacağını;

n) Araç ruhsatında belirtilenden farklı bir yakıt alımı gerçekleştirmeyeceğini, aracın bu husus yönünden kontrolünün tamamen kendisine ait olduğunu;

o) Kira bedellerini Portal üzerinden ödemeye uygun ödeme araç ve imkânlarına sahip olduğunu;

p) Bir aracı Portal üzerinde şoför hizmeti de alacak şekilde kiralaması halinde, bu husustaki tüm risk ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu tür araç kiramalarından kaynaklı hallerle ilgili olarak RENTİVA’ya karşı hiçbir talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

RENTİVA’nın yukarıdaki beyan ve taahhütlerinin doğruluğunu, güncelliğini veya geçerliliğini araştırma, tespit veya denetleme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı Portal’a üye olmakla bunların tamamının doğru, geçerli ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın bu beyan ve taahhütlerden herhangi birini ihlal ettiğinin herhangi bir zamanda tespit edilmesi halinde, Kullanıcı işbu Sözleşme, Kurallar ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen sigorta koruması da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir haktan yararlanamayacağı gibi söz konusu sözleşmelerde belirtilen tüm yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlü olmaya devam edecek; varsa daha önce elde ettiği tüm hak ve menfaatleri derhal RENTİVA’ya iade edecektir. Bu durumda RENTİVA’nın ilgili Kullanıcı’yı üyelikten çıkarma hakkı ile RENTİVA ve Kiraya Veren’in sair yasal hakları saklıdır. Ayrıca RENTİVA, Kullanıcılar’a ek bir bildirim yapma zorunluluğu olmaksızın, Kullanıcılar’ın Portal üzerinden yukarıdaki beyan ve taahhütlerine aykırı şekilde bir aracı kiraya vermesi/kiralaması ve bu durumun RENTİVA tarafından herhangi bir tarihte tespiti halinde, RENTİVA bu kiralama için sigorta poliçe düzenlentirmeme ve/veya bu kiralama işlemini mevcut bir sigorta poliçesinden yararlandırmama hakkına sahiptir.

6.3. Yasak İşlem ve Davranışlar. Kullanıcı Portal üzerinde aşağıda sayılan davranış, eylem ve işlemleri yapmaktan ve bu yönde girişimde bulunmaktan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

a) İşbu Sözleşme veya Kurallar’ın herhangi bir surette ihlali;

b) Araç Kiralama Sözleşmesi ve Tüzel Kişi Üyelik Şartnamesi’ndeki yükümlülüklerin herhangi bir surette ihlali;

c) Yasal düzenlemelerin herhangi bir surette ihlali;

d) Suç konusu veya çalıntı aracın kiralanması veya kiralanmak üzere Portal’da teşhiri, üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali;

e) Üyelikten men edilmeye rağmen Portal ve hizmetlerin dolaylı veya doğrudan şekilde kullanılması;

f) Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer Kullanıcı’ların listelemesine müdahale edilmesi,

g) Aldatıcı, yanıltıcı, eksik veya yanlış İçerik listeleme ve/veya beyanda bulunma;

h) Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi;

i) RENTİVA veya Kullanıcılar’a zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması veya iletilmesi;

j) Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar da dahil olmak üzere RENTİVA yazılımına, altyapısına veya sistemine herhangi bir surette zarar verilmesi;

k) Herhangi bir amaçla Portal’a robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi;

l) Portal’ın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, kopyalanması, bunlardan türemiş veya işleme çalışmalar yapılması.

m) RENTİVA ve Kullanıcılar’I maddi veya manevi yönden zarara uğratacak tutum ve davranışlarda bulunulması veya bu nitelikte işlemler yapılması.

Yasaklı işlemlerden herhangi birini yapan veya bu işlemlere herhangi surette katılan veya destek sağlayan Kullanıcı bu sebeple RENTİVA’nın, diğer Kullanıcılar’ın ve ilgili diğer kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazminle yükümlüdür. Kullanıcı bu hallerde Sözleşme’den kaynaklı tüm haklaından yoksun kalacağı gibi Sözleşme’ye dayalı tüm yükümlülükleri aynı şekilde devam edecek; daha önce elde ettiği tüm hak ve menfaatleri derhal RENTİVA’ya iade edecektir. RENTİVA’nın üyelikten çıkarma hakkı ve sair hakları saklıdır.

MADDE 7 – SORUMLULUK

7.1. Portaldaki İşlemlerden Kaynaklı Sorumluluk. Kullanıcı sadece hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilir. Kullanıcı’nın, Portal üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk sadece kendisine aittir. Kullanıcı, RENTİVA’nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Portal’a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. RENTİVA, Kullanıcılar’ın Kurallar’a, Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2. Kiralamadan Kaynaklı Sorumluluk. RENTİVA, Kullanıcılar tarafından sağlanan İçerik’lerin, listelenen araçların ve bunlara ilişkin bilgilerin doğruluğu, kalitesi, güvenirliği ve/veya Kullanıcılar’a sunulan kiralamaların ve İçerik’lerin yasal olup olmadığı da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kiralamalara, araçlara ve diğer Kullanıcılar’a ilişkin olarak Sözleşme’de belirtilenler dışında hiçbir garanti sağlamamakta ve/veya bu Sözleşme’de açıkça yer verilenler dışında hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Aracın işletilmesinden, kiraya verilmesinden ve Kiracı’ya kullandırılmasından kaynaklı olan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kiraya Veren’e; aracın kullanımından kaynaklı tüm hukuki sorumluluk ise münhasıran Kiracı’ya aittir. Ancak bir yargı makamı veya idari makam tarafından RENTİVA’nın Portal üzerindeki bir kiralama işlemiyle ilgili olarak her nam veya sıfatla olursa olsun bir idari kuruma, Kullanıcılar’a ve 3. kişilere karşı sorumlu tutulması halinde, RENTİVA’nın sorumluluğu uyuşmazlığın doğduğu kiralama işlemine ait Hizmet Bedeli’nin 5(beş) katı tutarıyla sınırlı olacaktır. Bu halde de RENTİVA, bu sebeple ödeyeceği tüm tutarları ve uğrayacağı tüm zararları ilgili Kullanıcılar’a kusuru olup olmadıklarından bağımsız olarak rücu hakkına sahiptir.

7.3. Aracın Bakım ve Onarım Sorumluluğu. Portal üzerinden kiralanan araçların bakım ve onarım sorumluluğu kiralama süresi de dâhil olmak üzere münhasıran araç maliki ve/veya Kiraya Veren’e ait olup hiçbir Sözleşme hükmü veya hiçbir uygulama bu sorumluluğun RENTİVA’ya ve/veya Kiracı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İşleten sıfatı aracın kiralama süresi boyunca da Kiraya Veren’e aittir.

7.4. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk. Kullanıcılar’ın Madde 8 kapsamındaki sigorta kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydıyla; Kiralanan araçların kullanımı sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların tazmine ilişkin sorumluluk münhasıran aracı Portal üzerinden kiralayan Kiracı’ya aittir. Herhangi bir surette Kiraya Veren’in, araç malikinin ve/veya RENTİVA’nın üçüncü kişilerin bu zararlara ilişkin taleplerine istinaden sorumlu tutulmaları ve bu sebeple sigorta korumasından yararlanamayacak bir şekilde zarara uğramaları halinde, RENTİVA, Kiraya Veren ve araç maliki bu zararların Kiracı tarafından tazminini talep edebilir, bu sebeple ödediği tutarları Kiracı’ya rücu edebilirler. İlgili sigorta şirketinin hasarın oluşmasında kusuru bulunan Kiracı’ya veya üçüncü kişilere karşı sahip olduğu haklar saklıdır.

7.5. Denetim ve Müdahale . RENTİVA, işbu Sözleşme’de Portal üzerindeki işlemlere ilişkin tüm yetkileri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde Portal üzerinden yapılan işlemleri izleme, denetleme, düzeltme ve/veya hatalı işlemleri durdurma ya da iptal etmekle sorumlu değildir. RENTİVA’nın bir işlem hakkında herhangi bir izleme, denetleme, düzeltme, durdurma veya iptal işlemi yapması ne söz konusu işlem ne de diğer işlemler yönünden böyle bir yükümlülük doğurmayacağı gibi RENTİVA’nın herhangi bir işlem yönünden böyle bir müdahalede bulunmaması da hiçbir şekilde bu hakkından vazgeçtiği yönünde yorumlanamaz. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü ve Kurallar RENTİVA için bu düzenlemede öngörülenin aksine bir yükümlülük doğurmaz, bu şekilde yorumlanamaz.

7.6. Portala Erişim. Kullanıcılar, kural olarak, Hizmetler’e Portal üzerinden haftanın 7 günü 24 saat erişebilirler. Ancak RENTİVA vale ve müşteri danışma ve destek hizmetleri de dâhil tüm Hizmetler’i Portal üzerinden duyurulan mesai saatleri içinde sunmaktadır. Ancak, RENTİVA, mücbir sebeplerin veya kontrolü dışında engelleyici başkaca sebeplerin ortaya çıkması, teknik arıza ve gerekliliklerin oluşması, bakım ve güncellemeler veya başkaca zorlayıcı sebeplerle Portal’a erişimi ve Hizmetler’in verilmesini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir. Bu hallerde RENTİVA Portal’a erişimin sağlanması ve Hizmetler’in yeniden verilmeye sağlanması için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Bu hallerde Kullanıcılar, RENTİVA’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamazlar, tamamlanamayan veya iptal edilen kiralamalar sebebiyle RENTİVA’yı sorumlu tutamazlar.

7.7. İçeriklerin Engellenmesi/Kaldırılması. RENTİVA gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılar tarafından Portal’a yüklenen İçerik’leri hiçbir ön bildirim yapmaksızın Portal’dan kaldırma ve yüklenmek istenenlerinin Portal’a yüklenmesini engelleme hakkına sahip olup RENTİVA’nın İçerik’lerin Portal’da yayınlanması hususunda Kullanıcılar’a karşı hiçbir taahhüt veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Portal’ın işleticisi olan RENTİVA bu hususta mutlak bir takdir ve tasarruf yetkisine sahiptir.

7.8. Vergisel Sorumluluk. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından ve Güvenli Ödeme Sistemi de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere RENTİVA’nın sunduğu Hizmetler’den faydalanılarak gerçekleştirilen kiralamalardan veya bunlara bağlı her nevi işlemden kaynaklı gelir ve katma değer vergileri de dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden ve bunlara ilişkin işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden münhasıran kendisi sorumludur. Sözleşme konusu işlemler çerçevesinde Kullanıcı’nın yerine getirmesi gereken vergisel yükümlülükler nedeniyle vergi idaresi tarafından RENTİVA aleyhine bir vergi tahakkuk etmesi ve bu vergi nedeniyle vergi ziyaı cezası veya diğer ceza ve fer’i alacakların talep edilmesi halinde, igili Kullanıcı RENTİVA’yı tüm bunlardan tam kapsamlı şekilde muaf kılacaktır. Aksi halde RENTİVA katlanmış olduğu tüm bu ödemeleri ve bu kapsamda yaptığı tüm masrafları (yargılama giderleri, avukatlık ücretleri de dâhil) Kullanıcı’ya rücu edebilecek olup Kullanıcı işbu Sözleşme’yi imzalamakla, RENTİVA’ya karşı hiçbir itiraz ve dava hakkını kullanmaksızın söz konusu vergi ve cezalar ile fer’i alacakları ödemeyi ve tüm bu tutarların kredi kartından tahsil edilmesini kabul ve taahhüt etmektedirler. Söz konusu taahhüt, RENTİVA’nın Kullanıcı adına vergi kanunları gereğince sorumlu sıfatıyla ödeyeceği vergiler için de geçerlidir.

7.9. Mücbir Sebep. Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu değildir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargolar, hükümetin veya bir idari mercinin uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt ve esaslı yasal değişiklikler ile ortaya çıkacak salgın hastalıklar veya mevcut salgın hastalıkların yayılım ve/veya etkilerinin genişlemesi hali işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılır.

MADDE 8 – SİGORTA KORUMASI

8.1. Bu maddede belirtilen sigorta koruması ve hasar onarım güvencesi, kiraya verence şoför hizmeti sağlanan, kiraya vereninin profesyonel kiralama hizmeti veren bir gerçek/tüzel kişi olduğu, her ne alanda faaliyet gösterirse göstersin kiraya verenin bir tüzel kişi olduğu, araçta engelli kaydı olduğu veya kiralanan aracın veya kiracının işbu Sözleşme’de ve EK-1’de yer verilen genişletilmiş kasko poliçe şartlarında (“ Poliçe Şartları”) belirtilen özelliklere sahip olmadığı kiralamalarda hiçbir hal ve koşulda geçerli değildir. Bu hallerde ilgili kiralamaların tarafı Kullanıcılar RENTİVA, ilgili sigorta şirket veya diğer Kullanıcılar’dan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulanamazlar.

8.2. RENTİVA, Kullanıcı’nın listelenen aracın maliki olduğu hallerde, talebi olup olmadiğinda bakmasızın n yukarıda Madde 8.1’de sayılan her bir Kullanici’ya, Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden ilgili sigorta şirketinin doğrudan Kullanıcı’dan tahsil edeceği sigorta primi dışında hiçbir ek hizmet bedeli talep ve tahsil etmeksizin, Portal üzerinden şoförsüz şekilde kiralanan aracın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanımı sebebiyle Poliçe Şartlar’ında belirtilen teminatların Poliçe Şartları’nda belirtilen sınırlamalara tabi şekilde ilgili sigorta firması tarafındna sağlanması imkânı sunmaktadır.

8.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında sigorta korumasından yararlanması ancak (i) işbu Sözleşme’de yer alan EK-1’de Kullanıcı’nın bilgisine sunulan Poliçe Şartları’ndaki tazmin şartlarının tamamının gerçekleşmesi; (ii) İlgili Kullanıcı’nın zararlarla ilgili ihbar yükümlülüklerini doğru, dürüst, süresinde ve eksiksiz şekilde yerine getirmiş ve talep olunan bilgi ve belgeleri süresi içinde RENTİVA’ya ve ilgili sigorta şirketine vermiş olması (her halükarda ilgili kaza tutanağı ve alkol raporunun da sigorta şirketi veya RENTİVA’ya verilmiş olması işbu sigorta korumasından yararlanılabilmesi için zorunlu olup aksi halde Kullanıcı sigorta korumasından yararlanamaz); (iii) Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerini ve Kurallar’ı ihlal etmemiş olması; (iv) talebe konu zararın poliçenin geçerli olduğu bir zamanda doğmuş olması ve Poliçe Şartları kapsamında teminat kapsamındaki hasarlardan/durumlardan olması ve (v) söz konusu zararların başka bir sigorta veya üçüncü kişi tarafından karşılanmamış olması kaydıyla, işbu Sözleşme Poliçe Şartları çerçevesinde mümkün olacaktır. Her ne sebeple olursa olsun söz konusu şartlardan herhangi birinin kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, Kullanıcı, sigorta koruması kapsamında RENTİVA ve ilgili sigorta şirketinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını, aksi halde bu sebeple doğacak tüm masraf ve zararları (yargılama giderleri, avukatlık ücretleri vd.) tazminle yüküm olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde bir ihlalin bulunmasına ve bu sebeple Kullanıcı’nın işbu işbu madde kapsamında sigorta korumasından yararlanma hakkı bulunmamasına rağmen ilgili sigorta şirketin tarafından Kullanıcı’ya yasal zorunluluklar gereği ve sehven bir tazminat ödemesi yapılması halinde, Kullanıcı’yı söz konusu tazminat tutarını hiçbir kesinti yapmaksızın ödemenin yapıldığı günü takip eden işgünü içinde RENTİVA’ya ödemekle yükümlüdür.

8.5. Poliçe Şartları’nda işbu Sözleşme tarihi itibariyle yer alan ve hüküm ve şartlara ileriki bir dönemde zarar tazmini için ek şartlar eklenmesi durumunda, somut olayda söz konusu ek şartların bulunması da sigorta korumasından faydalanılabilmesi için mutlak bir ön şart teşkil eder.

8.6. İşbu madde kapsamında sigortası koruması, Poliçe Şartları’nda sigorta kapsamında olmadığu yahut kısmen veya tamamen tazmin edilmeyeceği belirtilen zarar ve ziyanlara ilişkin talepler ve haller için hiçbir koşulda geçerli değildir.

8.7. İşbu maddedeki sigorta koruması kapsamında kaln zararların tümünün başkaca bir sigorta (örn. zorunlu mali sorumluluk sigortası, kasko sigortası vb.) kapsamında tazmin edilmiş/edilebilecek olması halinde, işbu Sözleşme kapsamında sigorta korumasından yararlanılamaz. Bu zararların başkaca bir sigorta kapsamında kısmen karşılanmış olması halinde ise, sadece karşılanan tutarı aşan zararlar işbu sigortak koruması kapsamında tazmin edilir.

8.8. İşbu madde kapsamındaki sigorta korumasından hiçbir halde yararlanamayacak olan şoförlü veya şoförsüz profesyonel araç kiralama hizmeti sağlayan Kullanıcılar, araçlarını, ancak EK-1’deki Poliçe Şartları’na kıyasla her yönden daha az kapsamlı olmayan bir sigorta poliçesine dahil olduklarını ilgili sigorta poliçesini RENTİVA’ya iletmek suretiyle ve RENTİVA’dan özel ön onay kaydıyla Portal’da listeleyebilir ve Kiralama Aracılık Hizmeti’nden yararlanabilir. Bu halde kiralama kapsamında oluşan hasar ve zararların tazmininde söz konusu sigorta poliçe şart ve hükümleri uygulanır. Bu hallerde Kullanıcılar, hiçbir halde işbu Sözleşme kapsamındaki sigorta korumasından yaralanamaz, bu kapsamda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

8.9. Kullanıcı, Poliçe Şartları’nda belirtilen Mini Onarım Hizmeti’ne ilişkin ek prim ödemesi yapmadığı sürece, RENTİVA’dan veya ilgili sigorta şirketinden, Mini Onarım Hizmet’I kapsamındaki teminatlara ilişkin hiçbir talepte bulunamaz.

8.10. Kiralanan aracınbaşka bir aracın karışmadığı tek taraflı bir kaza neticesinde hasara uğraması halinde, bu hasarların sigorta koruması kapsamında giderimi ancak Poliçe Şartları kapsamında Kullanıcı’dan talep edilen kaza tespit tutanağının yetkili polis memuru tarafından düzenlenmesi halinde mümkün olacaktır. Aksi halde, Kiraya Veren veya Kiracı söz konusu hasarın sigorta koruması kapsamında giderilmesini talep edemeyecekleri gibi bu hususta RENTİVA’dan veya sigorta şirketinden hiçbir talepte bulunamazlar.

MADDE 9 – FİKRİ HAKLAR

9.1. "RENTİVA" logo ve markası, RENTİVA adına kayıtlı bir ticari marka/logo olup tüm kullanım hakları münhasıran RENTİVA’ya aittir. Kullanıcı, RENTİVA’nın önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya hiçbir amaçla kullanamaz. Portal’a ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, her nevi İçerik, RENTİVA Hizmetleri, RENTİVA Hizmetleri’ne ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen her nevi başkaca teknoloji veya Içerik RENTİVA’nın mülkiyetindedir.

9.2. Bilgisayarına, mobil cihazına ya da diğer bir kullanım platformuna indirdikleri bir RENTİVA yazılımını kullanan Kullanıcı’ya, RENTİVA yazılımını uygun bir şekilde kullanmaları için; geri alınabilir, kişiye özel olmayan ve devredilemeyen bir lisans verilmektedir. Bu lisans verme işlemine, aksi Portal üzerinden duyurulmadıkça, tüm güncellemeler, yükseltilmiş sürümler, yeni versiyonlar ile yedek yazılım da dâhildir. Kullanıcı yazılımı üçüncü şahıslara kiralayamaz, devredemez veya yazılım üzerinden Portal’ın işbu Sözleşme çerçevesinde kullanımından kaynaklı olanlar dışında herhangi bir surette ticari kazanç sağlayamaz.

9.3. Kullanıcı RENTİVA yazılımını veya bundan türetilen herhangi bir kaynak kodunu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yayımlamamayı, tersine tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi, parçalarına ayırmamayı, kaynak koduna dönüştürmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı RENTİVA yazılımına ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin münhasıran RENTİVA’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.

9.4. Portal’a yüklenen resim, açıklama, yorum ve sair içerik üzerindeki tüm haklar münhasıran RENTİVA’ya ait olup Kullanıcılar ve sair üçüncü kişiler bunları başka mecralarda paylaşamaz, ticari olsun olmasın herhangi bir amaçla kullanamaz. Aksi halde her bir izinsiz kullanım için RENTİVA’ya 20.000,-TL cezai şart ödemekle yükümlüdür.

9.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme, Araç Kiralama Sözleşmesi ve Portal üyeliği kapsamında akdedeceği hiçbir sözleşmenin hükümlerini, RENTİVA’nın izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı şekilde ticari bir amaçla kısmen veya tamamen kopyalamaz, dağıtamaz ve/veya kullanamaz. Aksi halde her bir izinsiz kullanım için RENTİVA’ya 50.000,-TL cezai şart ödemekle yükümlüdür.

MADDE 10 – SÜRE VE FESİH

10.1. Sözleşme, Kullanıcı’nın Portal üzerinden üyelik kayıt işlemlerini Madde 4 çerçevesinde tamamlanması ile birlikte Portal’ın Kullanıcı tarafından ilk kullanım anından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve Kullanıcı veya RENTİVA tarafından sonlandırmadıkça yürürlükte kalır. Kullanıcı üyeliğinin herhangi bir sebeple sonlandırması ile işbu Sözleşme başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden feshedilmiş sayılır.

10.2. RENTİVA veya Kullanıcı, dilediği zaman diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshedilebilir. Herhangi bir sebeple fesih halinde Kullanıcı’nın Portal üyeliği de başkaca bildireme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Fesih, tarafların fesih anına kadar doğmuş hak ve yükümlülüklerinin ifasını etkilemez, önceki işlemlerden kaynaklı henüz tamamlanmış süreçler fesih anı sonrasında da Sözleşme hükümlerine uygun şekilde yürütülerek sonlandırılır.

10.3. RENTİVA, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme, Araç Kiralama Sözleşmessi ve/veya Kurallar’ı ihlal etmesi halinde, işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshetmek suretiyle Sözleşme’nin ihlali ve fesih sebebiyle uğradığı tüm doğrudan vedolaylı, menfi ve/veya müspet tüm zarar ve ziyanların tazminini talep edebilir. Sözleşmenin diğer maddelerinden kaynaklı haklar saklıdır.

MADDE 11 - SÖZLEŞME DEVRİ

11.1. İşbu Sözleşme veya Araç Kiralama Sözleşmesi ya da söz konusu sözleşmelerde Kullanıcı için öngörülen olan hak ve yükümlülükler ile bunlara ilişkin talep ve dava hakları, RENTİVA’nın açık yazılı muvafakati alınmadan, herhangi bir şekilde ve sebeple, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı şekilde temlik veya devredilemez, paylaştırılamaz ya da bölünemez.

11.2. RENTİVA işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm anlaşma ve protokolleri, Kullanıcı’nın muvafakati olmaksızın ve hiçbir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın dilediği üçüncü kişiye veya şirkete devredebilir.

MADDE 12 - BİLDİRİMLER VE İLETİŞİM

12.1. Kullanıcı’ya veya yetkilendirdiği kişilere, işbu Sözleşme tahtında, Portal’ın kullanımı suretiyle, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, e-posta, kısa mesaj vasıtılarıyla gerçekleştirilen veri, ses ve görüntülü içerikli her nevi bildirim, Kullanıcı’nın sistemde kayıtlı iletişim bilgi kullanılarak yapılabilecektir. Bu yollardan herhangi biriyle ve sistemle kayıtlı iletişim bilgileri kullanılarak yapılan bildirimler, her halükârda Kullanıcı’ya fiilen ulaşmış kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracaktır. Aynı hüküm, Kullanıcı’nın MERNİS’de kayıtlı yerleşim adresine yapılacak bildirimler için de geçerlidir.

12.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi Portal üzerinden kabul ettiği aşamada kendisinin onayına sunulan ilgili şartları kabul etmekle birlikte ayrıca, kendisine RENTİVA ve iş ortakları tarafından sağlanan hizmetlerinin tanıtımıyla, pazarlanmasıyla ve kampanyalarla ilgili olarak ve kutlama ve temenni içerikli elektronik iletişimlerin yukarıda belirtilen şekillerde RENTİVA tarafından gönderilmesine de peşinen onay vermektedir. Söz konusu şartların kabul edilmemesi halinde Kullanıcı’ya belirten içerikteki bildirimler gönderilmez.

12.3. Kullanıcı e-posta, telefon numarası, adres veya başka iletişim bilgilerinin değişikliğini yazılı olarak bildirmediği veya sistemde kayıtlı diğer iletişim bilgilerini güncellemediği müddetçe, söz konusu iletişim bilgilerinin değişmiş olmasında dahi, Kullanıcı’nın sistemde kayıtlı e-posta adresine, telefon numarasına veya fiziksel posta adresinize yapılacak bildirimler, Kullanıcı’ya fiilen ulaşmasa dahi geçerli kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

12.4. Kullanıcı, sistemde kayıtlı iletişim araçlarına ait kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden ve Portal’a girişi için kendisine ve yetkilendirdiği kişilere verilen kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliğinden ve sisteme kayıtlı cep telefonu’na gelen SMS kodu ile siteye erişimden bizzat sorumludur. Bu iletişim araçları ile yapılan bildirim ve sistem girişleri ile Portal üzerinde Kullanıcı’ya ait hesaptan yapılan tüm işlemler Kullanıcı tarafından yapılmış kabul edilir ve Kullanıcı’yı bağlar. Yetkisiz iletişim ve işlemlerin Kullanıcı dışında bir üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmiş olması, bu yetkisiz kullanım RENTİVA’nın kusurundan kaynaklanmadıkça, bu sonucu değiştirmez.

MADDE 13 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK

13.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi. Kullanıcı, Portal’a üye olma aşamasında “Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu”nu onaylamakla, söz konusu formu detaylı bir şekilde okuduğunu ve 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğu haklar ve verdiği bu onayın sonuçları hakkında açık şekilde bilgi sahibi olduğunu; bu bilgilendirme ışığında serbest iradesiyle kendisine ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin, VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA kayıtlı merkezi Halil Rıfat Paşa Mah. Dereboyu 1 Sk. No: 43 Iç Kapı No: 3 Şişli İstanbul adresinde bulunan Peerton Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından ilgili mevzuat ve işbu madde hükümleri çerçevesinde kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, düzeltilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, elde edilebilir hale getirilmesine ve Hizmetler’in verilmesi kapsamında kullanılması ve benzer şekillerde işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmektedir.

13.2. Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni. Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin ve Portal üzerindeki işlemlerle ilgili kayıtların muhafaza edilmesine ve işlenmesine ve Portal’ın kullanıma ilişkin şartlar ile Kullanıcılar’ın bu çerçevedeki hakları, Portal üzerinde yayınlanan ve zaman zaman RENTİVA tarafından güncellenebilen Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında Kullanıcı bilgisine sunulmakta olup RENTİVA ve Kullanıcılar söz konusu şartlara uymakla yükümlüdürler.

13.3. İletişimin İzlenmesi. Kullanıcı üye olmakla, RENTİVA’nın, Portal aracılığıyla Kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi izleyebileceğini, kaydedebileceğini, işleyebileceğini, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm işlemlerde bilgi kaynağı olarak kullanabileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları muhafaza edebileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde idari ve yargı makamlarına ve yasalarla bilgi verilmesi zorunlu kılınan sair kuruluşlarla paylaşabileceğini kabul etmektedir.

MADDE 14 - DİĞER HÜKÜMLER

14.1. Araç Kiralama Sözleşmesi. Kullanıcı, Portal üzerinden kurulan Araç Kiralama Sözleşmesi’ne konu kiralama işlemlerinin, işbu Sözleşme’nin Araç Kiralama Sözleşmesi’nin akdedilmesi tarihi itibariyle geçerli versiyonunun hükümlerine tabi olduğunu ve söz konusu konu kiralama işlemi yönünden işbu Sözleşme ile ile Araç Kiralama Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir bütün olarak kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme ile Araç Kiralama Sözleşmesi hükümleri arasında herhangi bir tereddüt veya çelişki olması halinde veya bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlarda, Araç Kiralama Sözleşmesi’ne konu kiralama ilişkisi yönünden ilgili Araç Kiralama Sözleşmesi hükümleri Kullanıcılar yönünden kesin ve bağlayıcıdır.

14.2. Kısmi Geçersizlik. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durum Sözleşme’nin ve Araç Kiralama Sözleşmesi’nin diğer hükümlerinin ve/veya söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilemez.

14.3. Delil Sözleşmesi. Kullanıcı işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda RENTİVA’nın kendi veritabanında ve/veya sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, log ve IP kayıtlarının, telefon kayıtlarının,ticari defter ve kayıtlarının, her nevi bilgisayar kayıtlarının, RENTİVA tarafından gönderilen SMS ve e-postaların geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK m. 193 anlamında bir münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

14.4. Feragat Etmeme. RENTİVA’nın işbu Sözleşme’den kaynaklı bir hak ve yetkisinin kullanmaması veya geç kullanması, o hak ve yetkiden feragat ettiği anlamına gelmeyecek, ilgili Sözleşme maddesinin örtülü şekilde değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

14.5. Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Sözleşme’den, Kurallar’dan veya Portal ile ilgili tüm işlem ve uygulamalardan kaynaklı veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı her nevi hukuki uyuşmazlığın çözümünde, tarafların milliyetine bakılmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. Söz konusu uyuşmazlıkların halli hususunda münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KULLANICIRENTİVA

EK-1: POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

 1. Sözleşme Tarafları

 2. Sigorta Konusu Araç Bilgileri

 3. Teminat Hakkında Bilgiler

Allianz Sigorta A.Ş. sigortalıyı, sigorta ettirenin yapmış olduğu beyana bağlı olarak, poliçenin ekinde bulunan Genel Şartlar ve ek sözleşme niteliğindeki işbu Özel Şartlar dahilinde sigorta eder.

Bu sigorta ile sigortacı, aracı kiralayan veya kiralama sözleşmesinde ek sürücü olarak tanımlanmış kişilerin, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan otomobil ve kamyonet kullanım tarzına ait araçların npoliçe başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki 4,1. maddesinde belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü sigorta kapsamı içindedir.Araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır.

4.1.Sigorta Konusu ve Kapsamı

Genişletilmiş Kasko Poliçesi Teminatları

Ana Teminatlar

 • Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

 • Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

 • Aracın yanması,

 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi

Ek Teminatlar

 • Doğal Afetler

  • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar

  • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

 • İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı – Diğer şahıslara verilen zararlar, trafik poliçesindeki limitlerin aşılması halinde 100.000 TL ye kadar teminat altına alınmıştır. Tazminat tutarı, poliçe muafiyetleri uygulanarak hesaplanacaktır.

Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Hizmetler

Allianz Partners tarafından temin edilecek çekme/çekilme hizmeti ile Auto King firmasının sunduğu Mini Onarım hizmetini kapsamaktadır.

Bu hizmetler kiralama süresi içerisinde geçerlidir.

 • Çekme – Çekilme Hizmeti

Çekme işlemi, hasar veya arıza durumunda aracın en yakın anlaşmalı servise yapılacaktır.

 • Mini Onarım Hizmeti

Aşağıdaki tablo ve adetlerle sınırlı olarak teminat kapsamı içerisindedir.

4.2. Muafiyetler

Her bir hasar için, hasar tutarı üzerinden 2.000 TL muafiyet uygulanır. Aracın pert olması halinde tazminat tutarı, rayiç bedelden sovtaj ve muafiyet miktarı düşülerek hesaplanacaktır.

4.3. Ödeme planı

Poliçe primi peşin olarak ödenmelidir.

4.4. Sorumluluğun Başlangıcı

Sigortacının sorumluluğu prim ödemesi ile başlar.

Araç, poliçe üzerinde yazılı olan başlangıç ve bitiş tarihi gün ve saatinde kiralama olarak kullanıldığı sürede teminat dahilindedir. RENTİVA’ya bildirilen teslimatın gecikmesi durumlarında poliçede yazılı olan bitiş saati üzerine ek prim almaksızın 3 saat daha opsiyon eklenir.

4.5. Sigorta Bedeli

Sigorta şirketi, işbu poliçe kapsamında belirtilen aracı, hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas tutulur.

4.6. Eksik Aşkın Sigorta

Eksik aşkın sigorta uygulaması yapılmayacaktır.

4.7 Teminat Altına Alınan Kişi ve Teminat Geçerlilik Süresi

Bu sigorta ile sigortacı, aracı kiralayan veya kiralama sözleşmesinde ek sürücü olarak tanımlanmış kişilerin, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan otomobil ve kamyonet/Hususi kullanım tarzına ait araçların aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

4.8. Hasar Durumunda İstenecek Belgeler

Hasar ihbarı ile birlikte, aşağıdaki belgeler talep edilir:

 • Araç ruhsatı ve kaza esnasında aracı kullanan sürücü ehliyetinin fotokopisi

 • Eksiksiz doldurulmuş Kaza Tespit Tutanağı veya polis zaptı asılları, (“Kaza Tespit Tutanağı” bu üründe zorunludur.1

 • Sigortalının IBAN* Hesap Numarası (Anlaşmalı Servis kapsamındaki hasarlar hariç)

Yukarıda belirtilen belgelerin dışında hasar dosyalarında hasarın niteliğine göre ek evrak istenebilir. Hasar durumuna göre istenebilecek diğer evraklar hakkında detaylı bilgiye www.allianzsigorta.com.tr adresinden erişilebilir.

Hasar incelemesi esnasında gerek görülen ek belge talepleri, işbu sigortalı tarafından beyan edilen GSM no'ya SMS yolu ile bildirilir.

4.9. Rayiç Değer Tespiti

Rayiç bedel tespiti poliçeye konu araç hasar tarihi itibariyle piyasa rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Rayiç değer tespitinde, hasar tarihi itibariyle aracın model yılı, hasar geçmişi, aracın kiralık veya taksi kullanımından özel otomobile çevrilmiş olup olmadığı ve kilometre bilgisi dikkate alınır. Ayrıca aracın alımı sırasında yapılan vergi indirimi oranında (engelli aracı, dağıtıcı firma tarafından ithal edilmeyen araç, sigortalının yurt dışından süreli olarak getirdiği araç, vb.) kesinti yapılarak Allianz Sigorta A.Ş. tarafından belirlenecektir. Allianz Sigorta A.Ş. tarafından hasar tespiti için görevlendirilmiş eksper piyasadan (yetkili satıcılar, ikinci el araç satıcıları, galeriler v.b.) ve internet sitelerinden alınan en az 3 teklifi kesin raporuna konu eder. Piyasa rayiç değeri, Allianz Sigorta A.Ş. kesin eksper raporuna konu edilmiş tutarlar ile yine Allianz Sigorta A.Ş. tarafından bu konuda uzmanlığı olan harici bir firmaya yaptırılan çalışmasının sonucunun ortalaması alınarak belirlenir. Bu bedel, hasar tarihindeki TSB kasko değer listesindeki araç bedelini geçemez. Rayiç bedel, poliçede aksi belirtilmedikçe aracın fabrika çıkışındaki standart takım ve/veya donanımları dikkate alınarak belirlenir. Aracın emsal veya muadilinin bulunamadığı ve/veya ortalama değerin hesaplanamadığı durumlarda Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesinde hasar tarihi itibarı ile yayınlanan rayiç bedel dikkate alınacaktır.

4.10. Hasar Tazmin Yöntemi

Onarım Süreci ve Parça Değişimi: Hasar değerlendirmesinde onarımı mümkün olan hasarlı parçaların onarımı yoluna gidilir. Hasarlı parçaların onarımı mümkün değil ise bu parçalar değiştirilir. Her halukarda tazminat tutarı, muafiyet düşülerek hesaplanır.

Anlaşmalı Servis Klozu: Hasarlı aracın ekspertiz ve onarım sürecinde Allianz ve ilgili anlaşmalıservis arasında imzalanan sözleşme uyarınca hasarın faturalı, eksperli ve resimli onay sistemi üzerinden işlem görmesi konusunda Sigortalı ve Sigortacı mutabık kalmışlardır.

Aracın hasarının giderilmesi için tercih edilen servisin Allianz’ın anlaşmalı özel servisler listesinden yer alan servislerden biri olmaması halinde tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

4.11. Tedarik Yapılacak Parça Türü

Hasarlı parçaların tedariğinin Allianz tarafından yapıldığı durumlarda ve Allianz anlaşmalı Servislerinde orjinal parçalarla değiştirilir. Orjinal parça tanımında Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2005/4) Md.3/r bendi dikkate alınmaktadır.

4.12. Onarımın Yapılacağı Servis

Poliçe kapsamına bağlı hasarlar için Allianz anlaşmalı özel servisleri kullanılmalıdır. Anlaşmalı Özel Servisler dışında yapılan onarımlar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır.

4.14. İndirim ve/veya Zamlar

Bu poliçe kapsamında herhangi bir indirim ve/veya sürprim uygulanmamıştır.

4.15. Kısmi Hasarlarda Sözleşmeyi Feshetme Hakkı

Allianz Sigorta A.Ş., kısmi hasarlarda tazminat ödemesini yaptıktan sonra poliçeyi fesih etm hakkını kendisinde saklı tutmaktadır.

4.16. Tahkim Üyeliği

Allianz Sigorta Şirketi'nin Tahkim Sistemi'ne üyeliği mevcuttur. Sigorta Tahkim Komisyonu Adresi: Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No :35/A Kat:2 - 34662 Üsküdar / İstanbul Telefon : Faks : E-Mail :

4.17. Eksper Tayini

Sigorta şirketi eksper ataması yapabilir. Sigorta şirketinin eksper atamaması halinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişinin ücreti sigorta şirketi tarafından ödenmek üzere eksper ataması mümkündür. Yukarıdaki durum haricinde, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler her aşamada eksper ataması yapabilirler. Bu halde eksper ücreti, atamayı yapan tarafça ödenecektir.

4.18.Diger Hususlar

4.18.1. Aracın Çalınması

Sigortalı araç anahtarlarının, sigortalının veya aracı kullanımına tahsis ettiği kişinin kendi ev veya işyeri niteliğindeki kapalı ve kilitli bir mekanda muhafazası esnasında, bu mekana; kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanarak veya tehditle ya da araç gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanmak suretiyle ele geçirilerek aracın çalınması veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zararlar teminat kapsamındadır. Otopark fişi/belgesi ile, aracın valeye/otoparka teslim edilmesi sonrası oluşan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zarar larında, hasar bedeli üzerinden % 20 muafiyet uygulanır. Ancak; rizikonun gerçeklestigi otoparkın yeterli teminatı içeren 3. Şahıs Mali Mesuliyet poliçesinin bulunması ve giris-çıkısları kayıt altında tutulan vergi yükümlüsü olması hallerinin gerçeklesmesi durumunda muafiyet uygulanmayacaktır.

Bu fıkrada belirtilen yerler haricinde sigortalı araç anahtarlarının ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşacak zararlar, aşağıda sayılı haller dışında teminat kapsamındadır.

 • Sigortalı araca ait anahtarların; araç üzerinde veya araç içerisinde bırakılması nedeniyle meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs zararları, anahtarsız çalıştırılabilen araçlarda aracın çalışır vaziyette bırakılması veya çalıştırma amaçlı kullanılan kart veya aparatın araç içerisinde bırakılması veya bu cihazların, aracın kapılarını açma mesafesinde bulunması sonucu meydana gelen hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs zararları

 • Sigorta ettireni, sigortalıyı veya sürücüyü, resmi sıfat takınarak veya güven oluşturan şekil, davranış, görüntü ve eylemlerle yanıltarak sigortalı aracın ve/veya anahtarlarının elde edilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlığa teşebbüs veya çalınmasından doğan zararlar

 • Cebir, fiziksel şiddet kullanılmaksızın araca ait anahtarları ele geçirerek yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan zararlar

 • Otopark fişi/belgesi olmadan, aracın valeye/otoparka teslim edilmesi sonrası oluşan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

 • Aracın vale veya otopark görevlisi tarafından çalınması neticesi ile oluşan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan hasarlar

 • Kendisine ait olmadığı halde gönül rızası ile kullanılmasına izin verilen veya kendisine emanet olarak teslim edilen aracın, bu kişilerce çalınmaya teşebbüs edilmesi veya çalınması neticesinde meydana gelen zararlar

 • Sigorta ettiren/sigortalı/araç sahibi/sürücünün algılama yeteneğinin zayıflamasında ve/veya içinde bulunduğu hal ve şartlardan yararlanarak sigortalı aracın anahtarlarının ele geçirilmesi sonucu meydana gelen hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

 • Aracın, aracı kiralayan kişiler tarafından çalınması

4.18.2 Beyana Aykırılık

Sigorta ettiren poliçe tanzim edilmesi esnasında bildiği, bilmesi gereken ve riski artıran tüm önemli hususları (başta araç ve sigortalı bilgileri olmak üzere) sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigorta şirketi olarak tarafımıza bildirilmesi gereken bir hususun bildirilmemesi veya yanlış bildirilmiş olması halinde sigorta şirketi sözleşmeden on beş gün içinde cayabilir ya da prim farkını ister. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi halinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Bu çerçevede, sigorta ettiren/sigortalı tarafından bildirilen ve işbu poliçede yazılı iletişim bilgileri (adres, eposta ve GSM) doğru ve tam olarak kabul edilir. Sigorta ettiren/sigortalının iletişim bilgilerinin doğru veya tam olarak bildirmemiş olması, poliçedeki hatalı veya eksik iletişim bilgilerinin düzeltilmesi, poliçedeki iletişim bilgilerinin değişikliği için sigortacıya yazılı olarak bildirimde bulunmamış olması durumunda, poliçe üzerinde yazılı iletişim adresi/GSM'e gönderilen bildirimler sigorta ettiren/sigortalıya yapılmış geçerli bir tebligat olarak kabul edilir ve tüm sonuçları ile hüküm ifade eder.

4.18.3 Ticari Yaptırımlar Klozu: Hiçbir sigorta / reasürans şirketi, işbu sözleşme ile Birleşmiş Milletler kararları veya reasürörün tabi olduğu yasalar veya düzenlemeler uyarınca, ticari veya ekonomik yaptırımlara, yasak ya da kısıtlamaya konu olabilecek ve kendisini yaptırıma maruz bırakacak herhangi bir teminatı vermiş sayılmayacak, böyle bir tazminatın ödenmesi veya menfaatin sağlanmasında yükümlü olmayacaktır.

4.18.4 Teminat Kapsamındaki Araçlar

 • Otomobil ve kamyonet (kamyonet/hususi kullanım) olarak tescil ettirilmiş araçlar

 • 10 yaş ve daha genç araçlar

 • Türk plakalı ve Türkiye’de kayıtlı olan araçlar

 • Ruhsat sahibi adına yürürlükte başka kiralık kullanım maddesine ait poliçesi olmayan araçlar

 • Bedeli 200.000 TL ye kadar olan araçlar (TSB den alınan araç bilgisi geçerlidir)

 • Kiralamanın başladığı tarihte yürürlükte trafik poliçesi olan araçlar

4.18.5 Teminat Kapsamındaki Kişiler

 • 21 yaş üzeri sürücüler

 • En az 2 yıllık sürücü ehliyete sahip sürücüler

 • Poliçe tarihi itibari 21 yaşını doldurmuş kişiler (ruhsat sahibi ve sigortalı)

 • T.C vatandaşı gerçek kişiler

 • Sisbis MDK, Zararlı Portföy ve Ohal kapsamında olmayan kişiler

4.18.6 Teminat Kapsamında Olmayan Araçlar

 • Otomobil ve kamyonet (kamyonet/hususi kullanım) kullanım tarzı dışındaki araçlar

 • 10 yaşından daha büyük araçlar

 • Modifiyeli araçlar

 • Zırh ile kaplanan araçlar

 • Engelli araçları

 • Allianz Sigorta tarafından “özel araç” olarak belirlenen lüks segment araçlar

4.18.7 Teminat Kapsamında Olmayan Hasarlar / Durumlar

 • EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) standartlarına ve yasal mevzuata göre uygun olmayan ( 10 numara yağ v.b. ) yakıt kullanımı sebebiyle araçta meydana gelen doğrudan hasarlar ve bundan kaynaklanan yangın hasarları teminat dışıdır.

 • Sigortalı aracın, kurye taşımacılığı yapması durumunda meydana gelen hasar, teminat kapsamı dışındadır.

 • Sigortalı aracın canlı yayınlarda, yarışlarda/off-road yarışlarında, gösterilerde ve/veya sergilerde, deneme sürüşlerinde kullanılması, siyasi parti/belediye/askeri araç olarak ve/veya fabrika çıkışından sonra tadilat ile farklılaştırılan üretim amacı dışında (örn: gezer mutfak, gezer lastik tamiri vs.), kullanılması durumunda poliçe ile sağlanan teminatlar, kapsam dışındadır.

 • Kiralamaya konu araç için kiralama sırasında hasarsız olduğuna dair fotoğraflar alınmış olmalıdır. Aracın hasarsız olduğuna dair. temin edilen fotoğrafların güncel olduğundan, saklanmasından ve gerektiğinde Allianz Sigorta ile paylaşılmasından RENTİVA yükümlüdür. Hasarsız fotoğrafları olmayan araçlar teminat kapsam dışında bırakılmıştır.

 • Ayrıca, poliçede yer alan "kullanım tarzı, marka, model, model yılı ve kullanım amacı (dolmuş,hatlı,sürücü kursu,damperli,beton pompalı,işmakinası vs.)" gibi riski değiştiren kriterlerin, ruhsatta yer alan bilgilerden farklı ve/veya yanlış beyan olduğunun tespit edildiği durumlarda Kasko Sigortası Genel Şartları'nın C.2 ve C3. Maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

 • Aracın kiralandığı süreler haricindeki dönemde meydana gelen tüm hasarlar,

 • Anahtar kaybı hasarları,

 • Araçta oluşacak tüm cam kırılması hasarlar,

 • Her ne olursa olsun hasarın neden olabileceği gelir kaybı hasarları,

 • RENTİVA tarafından kiralanan araçlar (rent a car firmalarından kiraya verilmek için kiralanan araçlar)

 • RENTİVA tarafından, rent a car firmalarına kiraya verilen araçlar

 • Kaza tespit tutanağı tutulmayan, beyana bağlı hasarlar

 • Kiralama süresi bittikten sonra bildirilen hasarlar

 • T.C sınırları dışında gerçekleşen hasarlar

 • Her türlü manevi tazminat talepleri

 • 4.1 Bölümünde verilmiş olan teminatların dışında oluşan tüm hasarlar

 • Otomobil ve kamyonet (kamyonet/hususi kullanım) dışındaki kullanım tarzlarına ait olan hasarlar

RENTİVA

1 Kiralanan aracınbaşka bir aracın karışmadığı tek taraflı bir kaza neticesinde hasara uğraması halinde, bu hasarların sigorta koruması kapsamında giderimi kaza tespit tutanağının yetkili polis memuru tarafından düzenlenmesi halinde mümkün olacaktır. Aksi halde, Kiraya Veren veya Kiracı söz konusu hasarın sigorta koruması kapsamında giderilmesini talep edemeyecekleri gibi bu hususta RENTİVA’dan veya sigorta şirketinden hiçbir talepte bulunamazlar.