KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
RENTİVA.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU
I. BİLGİLENDİRME

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesinde düzenlenen yasal zorunluluk çerçevesinde yapılmaktadır.

1. Kişisel Verileriniz, RENTİVA tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 0723045373300001 MERSİS no.lu Peerton Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Turizm ve Ticaret A.Ş. (kısaca “RENTİVA”) tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

2. İşbu bilgilendirme ve onay formu kapsamında “genel nitelikli kişisel verilerin” özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olmayan kendisine her türlü bilgiyi ifade ettiğini; “özel nitelikli kişisel verilerin” ise kendisinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek-vakıf-sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerini ifade ettiğini bilmekte ve işbu FORM kapsamında verdiğiniz onayların genel ve özel nitelikli tüm kişisel verileri kapsadığını kabul etmektesiniz (Genel ve özel nitelikli kişisel veriler işbu form kapsamında birlikte ““Kişisel Veri(ler)” olarak kullanılmaktadır.

3. Kişisel Verileriniz; RENTİVA Portal’ına internet sitesi veya mobil uygulama üzerinde üye olma ve sonraki aşamalarda, RENTİVA’nın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan RENTİVA tarafından Portal üzerinden elektronik olarak ve haricen fiziki olarak toplanmaktadır.

4. Kişisel Verileriniz; RENTİVA tarafından verilen hizmetler kapsamında, AkSigorta A.Ş. de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere sigorta şirketleri, vale hizmeti sağlayan şirketler, Portal’a hizmet veren yazılım firmaları, yurtdışı ve yurtiçi banka ve finans kuruluşları, lisanslı ödeme kuruluşları, verilerin bulut ve benzeri ortamlarda tutulması ve korunması için hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, sunucu hizmeti alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, ticari elektronik ileti gönderilmesi için hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, bankalar arası kart merkezi, reklam ve iletişim ajansları, RENTİVA’nın pay sahipleri, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri de dâhil olmak üzere RENTİVA’nın yurtiçi ve yurtdışındaki iş ve çözüm ortaklarıyla, bunların faaliyetleri kapsamında kullanacakları bilgilerle sınırlı olmak ve sadece hizmetlerin verilmesi kapsamında işlenmek ve kullanılmak üzere, bunların gizlilik taahhüdü altında olması kaydıyla paylaşılmaktadır. RENTİVA ayrıca Kişisel Verilerinizi yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli, idari ya da resmi sair makamlarla da paylaşmaktadır. Söz konusu veri paylaşımlarıyla; RENTİVA hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

5. Kişisel Verileriniz; aşağıda sayılanlar dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, RENTİVA hizmetlerinin sunulabilmesi, aldığınız hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, sizlere uygun ürün/hizmet tekliflerinin sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir.

Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.

• Portal üzerinden Kullanıcı’nın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

• RENTİVA tarafından iletişim sağlanmak üzere adres, telefon, e-posta ve diğer bilgilerin kaydedilmesi, Portal üzerinden veya haricen kiralama ilişkisi içine girdiğiniz diğer Kullanıcılar ile paylaşılması,

• Araç Kiralama Sözleşmesi, Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Onay Formu ve diğer belge ve Kurallar’da yapılan güncelleme ve/veya değişikliklerle ilgili olarak RENTİVA tarafından sizlerle iletişime geçilmesi ve bilgilendirme yapılması,

• Elektronik veya kağıt ortamında RENTİVA hizmetlerin verilmesi kapsamındaki işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

• Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ve Araç Kiralama Sözleşmesi çerçevesindeki borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Ticari ileti gönderilmesi onayı verilmiş olması şartıyla hizmet standartlarının artırılması amacıyla, promosyon, kampanya ve fırsatlar hakkında bilgi verilmesi,

• Kullanıcı soru, şikâyet ve önerilerinin değerlendirilmesi,

• Portalda oluşan sorunların giderilmesi ve işleyişin sağlanabilmesi için IP trafik bilgisinin kullanılması.

6. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

7. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki ve hata yetkilere sahip bulunmaktasınız:

a. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f. 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderimini isteme.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAYI

1. İşbu form ile yukarıdaki bilgilendirmeyi okuduğunuzu ve içeriğini anladığınızı; RENTİVA’ya sanal veya fiziki ortamlarda vereceği Kişisel Verilerin, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, RENTİVA, danışmanları ve çalışanları tarafından Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, elde edilebilir hale getirilmesine ve Hizmetler’in verilmesi kapsamında kullanılması ve benzer şekillerde işlenmesine açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmektesiniz.

2. Ayrıca, Kişisel Veriler’in size RENTİVA hizmetlerinin verilmesi kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, RENTİVA ile işbirliği içinde faaliyette bulunacak olan sigorta şirketleri (AkSigorta A.Ş. dâhil) , vale hizmeti sağlayan şirketler, Portal’a hizmet veren yazılım firmaları, yurtdışı ve yurtiçi banka ve finans kuruluşları, lisanslı ödeme kuruluşları, verilerin bulut ve benzeri ortamlarda tutulması ve korunması için hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, sunucu hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, ticari elektronik ileti gönderilmesi için hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, bankalar arası kart merkezi, hissedarlarımız, reklam ve iletişim ajansımız, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz de dâhil olmak üzere RENTİVA’nın yurtiçi ve yurtdışındaki iş ve çözüm ortaklarıyla, bunların faaliyetleri kapsamında kullanacakları bilgilerle sınırlı olmak ve sadece hizmetlerin verilmesi kapsamında işlenmek ve kullanılmak üzere, bunların gizlilik taahhüdü altında olması kaydıyla, paylaşılmasına açıkça rıza göstermektesiniz.

3. RENTİVA, Kişisel Verilerinizi istatistik ile anonim hale getirmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla ve yasada belirtilen diğer hallerde serbestçe işleme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerinizin doğru ve güncel şekilde tutulması RENTİVA’nın sorumluluğundadır. RENTİVA nezdinde tutulan Kişisel Verilerinizin güncellenmesi, düzeltilmesi ve Kişisel Verilerinizle ilgili diğer her türlü soru, talep ve görüşleriniz için [email protected] adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.